Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 15 (có đáp án): Phong trào dân chủ 1936-1939 (phần 4)Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 15 (có đáp án): Phong trào dân chủ 1936-1939 (phần 4)

Câu 38. Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ VII (7 - 1935) đã có những chủ trương gì?

Quảng cáo

A. Thành lập Đảng Cộng Sản ở mỗi nước.

B. Thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước.

C. Thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước tư bản.

D. Thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước thuộc địa.

Đáp án: B

Câu 39. Mặt trận nhân dân Pháp do Đảng Cộng Sản làm nòng cốt, thắng cử vào nghị viện và lên cầm quyền vào năm nào?

A. 1935.          B. 1936          C. 1937 .          D. 1938.

Quảng cáo

Đáp án: B

Câu 40. Đảng ta chuyển hướng chỉ đạo sách lược trong thời kì 1936 - 1939 dựa trên cơ sở nào?

A. Đường lối nghị quyết của Quốc tế Cộng Sản.

B. Tình hình thực tiễn của Việt Nam.

C. Tình hình thế giới và trong nước có sự thay đổi.

D. Đảng Cộng sản Đông Dương phục hồi và hoạt động mạnh.

Đáp án: A

Câu 41. Khẩu hiệu đấu tranh của thời kì cách mạng 1936 - 1939 là:

A. "Đánh đổ đế quốc Pháp - Đông Dương hoàn toàn độc lập".

Quảng cáo

B. "Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày".

C. "Độc lập dân tộc", "Người cày có ruộng".

D. "Chống phát xít chống chiến tranh, đòi tự do dân chủ, cơm áo hòa bình".

Đáp án: D

Câu 42. Tháng 8 - 1936, Đảng chủ trương phát động phong trào:

A. Đông Dương Đại hội.

B. Phong trào đòi dân sinh dân chủ.

C. Vận động người của Đảng vào Viện dân biểu.

D. Mít tinh diễn thuyết thu thập "dân nguyện".

Đáp án: A

Câu 43. Mít tinh biểu tình đưa "dân nguyện" đó là hình thức đấu tranh của phong trào:

Quảng cáo

A. Đông Dương Đại hội.

B. Phong trào "đón rước Gôđa".

C. Phong trào "đón rước Gôđa" đoàn phái viên của chính phủ Pháp.

D. Phong trào "đón rước Gôđa" đoàn phái viên của chính phủ Pháp và toàn quyền mới xứ Đông Dương.

Đáp án: A

Câu 44. Cuộc đấu tranh công khai, hợp pháp trong những năm 1936 - 1939 thực sự là:

A. Một cao trào cách mạng dân tộc dân chủ.

B. Một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

C. Một cuộc đấu tranh giai cấp.

D. Một cuộc tuyên truyền vận động chủ nghĩa Mác - Lênin.

Đáp án: A

Câu 45. Điều nào không phải chính sách của chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp năm 1936 đối với các thuộc địa?

A. Cho phép lập Hội ái hữu.

B. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nhân dân.

C. Ân xá chính trị phạm.

D. Cho phép xuất bản báo chí.

Đáp án: B

Câu 46. Cuộc mít tinh khổng lồ của 2 vạn rưỡi người diễn ra tại nhà Đấu Xảo - Hà Nội vào ngày nào?

A. 1 . 5 - 1930        B. 1 - 5 - 1935

C. 1 - 5 – 1938        D. 1 - 5 – 1939

Đáp án: C

Câu 47. Hình thức đấu tranh chủ yếu của phong trào "Đông Dương đại hội là gì?

A. Tuần hành.       B. Mít tinh.

C. Đưa dân nguyện.       D. Diễn thuyết.

Đáp án: B

Câu 48. Kết quả lớn nhất của phong trào dân chủ 1936 - 1939 là:

A. Chính quyền thực dân phải nhượng bộ, cải thiện một phân quyên dân sinh, dân chủ.

B. Quần chúng được tập dượt đấu tranh dưới nhiêu hình thức.

C. Thành lập Mặt trận dân chủ nhân dân đoàn kết rộng rãi các tầng lớp.

D. Quần chúng được tổ chức và giác ngộ, Đảng được tôi luyện, tích lũy kinh nghiệm xây dựng mặt trận thống nhất.

Đáp án: D

Câu 49. Vì sao cao trào dân chủ 1936 - 1939 được xem là cuộc tập dượt lần thứ hai chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945?

A. Uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng, trình độ của Đảng viên được nâng cao.

B. Tư tưởng và chủ trương của Đảng được phô biến rộng rãi.

C. Tập dượt cho quần chúng đấu tranh chính trị, thành lập một đội quân chính trị rộng lớn tập hợp xung quanh Đảng.

D. Tất cả các vấn đề trên.

Đáp án: D

Câu 50. So với phong trào 1930 - 1931, điểm khác biệt về phương pháp đấu tranh của thời kì 1936 - 1939 là

A. Kết hợp đấu tranh công khai và nửa công khai. B. Kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang C. Kết hợp đấu tranh nghị trường và đấu tranh kinh tế. D. Kết hợp đấu tranh ngoại giao với vận động quần chúng.

Đáp án: A

Câu 51. Ý nghĩa lịch sử tiêu biểu nhất của cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 là gì?

A. Dảng đã tập hợp được một lực lượng chính trị quần chúng đông đảo và sử dụng hình thức phương pháp đấu tranh phong phú

B. Tập hợp một lượng công – nông hùng mạnh

C. Tư tưởng và chủ trương của Đảng được phổ biến, trình độ chính trị và công tác của Đảng viên được nâng cao

D. Uy tín của Đảng được nâng cao trong quần chúng nhân dân

Đáp án: A

Câu 52. Điểm khác nhau trong cách xác định nhiệm vụ cách mạng trước mắt giai đoạn 1936-1939 so với giai đoạn 1930 – 1931 là

A. Chống đế quốc và chống phong kiến.

B. Chống chế độ phản động thuôc điạ, chống phát xít, chống chiến tranh.

C. Chống đế quốc, phản động tay sai.

D. Chống chế độ phản động thuộc địa và tay sai

Đáp án: B

Câu 53. Phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là một phong trào

A. có tính chất dân tộc

B. có tính dân chủ.

C. không mang tính cách mạng.

D. không mang tính dân tộc.

Đáp án: B

Câu 54. Sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian:

1. Cao trào kháng Nhật cứu nước

2. Nhật xâm lược Đông Dương

3. Mặt trận Việt Minh ra đời

4. Nhật đảo chính Pháp

A. 1 – 3 – 2 – 4     B. 2 – 3 – 4 – 1

C. 3 – 4 – 2 – 1     D. 4 – 1 – 3

Đáp án: B

Câu 55. Đường lối và phương pháp đấu tranh của Đảng đề ra thời kì (1936-1939) là căn cứ vào

A. chính sách của chính phủ mặt trận nhân dân Pháp ban hành.

B. tình hình cụ thể của Việt Nam

C. tình hình thế giới và châu Á

D. chủ nghĩa phát xít xuất hiện, đe doạ hoà bình an ninh thế giới

Đáp án: B

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com
Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12