Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 16 (có đáp án): Phong trào giải phóng dânn tộc 1939-1945 và cách mạng thánh Tám 1945. Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa thành lập (phần 3)Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 16 (có đáp án): Phong trào giải phóng dânn tộc 1939-1945 và cách mạng thánh Tám 1945. Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa thành lập (phần 3)

Câu 67. Vì sao Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII có tầm quan trọng đặc biệt đối với Cách mạng tháng Tám 1945?

Quảng cáo

A. Chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc.

B. Hoàn chỉnh việc chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Hội nghị Trung ương lần thứ VI.

C. Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

D. Củng cố được khối đoàn kết toàn dân.

Đáp án: B

Câu 68. Trình bày xuất xứ của đoạn văn sau đây: "Trong lúc này quyền lợi dân tộc giải phóng cao hơn hết thảy. Chúng ta hãy đoàn kết lại đánh đổ bọn đế quốc và bọn Việt gian đặng cứu giống nòi ra khỏi nước sôi, lửa nóng”.

A. Trong thư của Nguyễn Ái Quốc gởi đồng bào cả nước.

B. Trong Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII.

C. Trong lời hịch của Mặt trận Việt Minh.

D. Trong Quân lệnh số 1 của Mặt trận Việt Minh.

Đáp án: D

Câu 69. Đội Cứu Quốc quân ra đời đó là sự hợp nhất giữa hai tổ chức vũ trang nào?

Quảng cáo

A. Đội du kích Bắc Sơn và đội du kích Ba Tơ.

B. Đội du kích Bắc Sơn và đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

C. Đội du kích Bắc Sơn và đội Việt Nam giải phóng quân.

D. Đội du kích Bắc Sơn và đội du kích Thái Nguyên.

Đáp án: D

Câu 70. Việc gây dựng cơ sở chính trị trong quần chúng tại các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn là việc làm của tổ chức nào?

A. Đội du kích Bắc Sơn.

B. Đội Cứu quốc quân.

C. Đội du kích Thái Nguyên.

D. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

Đáp án: B

Câu 71. Năm 1942, tỉnh nào được coi là nơi thí điểm của cuộc vận động xây dựng các Hội Cứu quốc quân trong mặt trận Việt Minh?

A. Cao Bằng.         B. Bắc Cạn.

C. Lạng Sơn.        D. Tuyên Quang.

Đáp án: A

Câu 72. Những sách báo nào của Đảng trong thời kì 1939 - 1945 đã góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng?

Quảng cáo

A. ‘Tiếng dân", "Tin tức", "Thời mới".

B. ‘Giải phóng", "Cờ giải phóng", "Chặt xiềng", "Cứu quốc", "Việt Nam Độc lập", "Kèn gọi lính".

C. "Tin tức", "Thời mới", "Nhành lúa".

D. Câu A và C đúng.

Đáp án: B

Câu 73. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do ai làm đội trưởng, lúc mới thành lập có bao nhiêu người?

A. Đồng chí Võ Nguyên Giáp - Có 36 người.

B. Đồng chí Trường Chinh - Có 34 người.

C. Đồng chí Phạm Hùng - Có 35 người.

D. Đồng chí Hoàng Sâm - Có 34 người.

Đáp án: D

Câu 74. Việt Nam giải phóng quân ra đời, đó là sự hợp nhất của của các tổ chức nào?

A. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với đội du kích Bắc Sơn.

B. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với Cứu Quốc quân

C. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với du kích Ba Tơ.

D. Cứu quốc quân với du kích Thái Nguyên.

Đáp án: B

Câu 75. Ngay trong đêm 9 - 3 - 1945, khi Nhật đảo chính Pháp, Ban thường vụ Trung ương Đảng họp và nhận định tình hình như thế nào?

A. Cuộc đảo chính Nhật - Pháp gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị đối với Nhật, làm cho tình thế cách mạng xuất hiện.

B. "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta".

C. Pháp sẽ ra sức chống lại Nhật.

D. Tất cả đều đúng.

Quảng cáo

Đáp án: B

Câu 76. Khẩu hiệu "Đánh đuổi Nhật - Pháp" được thay bằng khẩu hiệu " Đánh đuổi phát xít Nhật" được nêu ra trong:

A. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng (9 - 3 - 1945).

B. Chỉ thị "Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta".

C. Hội nghị toàn quốc của Đảng (từ 13 đến 15 - 8 - 1945).

D. Quốc dân Đại hội ở Tân Trào.

Đáp án: B

Câu 77. Quyết định Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành chính quyền trước khi Đồng minh vào Việt Nam. Đó là nội dung thể hiện trong Nghị quyết nào của Đảng?

A. Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8.

B. Nghị quyết của Đảng tại Hội nghị toàn quốc (13 đến 15 - 8 - 1945).

C. Nghị quyết của Đại hội Quốc dân Tân Trào.

D. Nghị quyết của Ban thường vụ Trung ương Đảng họp ngay trong đêm 9-3 - 1945.

Đáp án: B

Câu 78. Phương pháp đấu tranh cơ bản trong Cách mạng tháng Tám 1945 là gì?

A. Đấu tranh vũ trang.

B. Đấu tranh bạo lực cách mạng.

C. Đấu tranh chính trị.

D. Đấu tranh ngoại giao.

Đáp án: B

Câu 79. Tháng 6 - 1945 diễn ra sự kiện gì tiêu biểu nhất ở Việt Nam?

A. Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập.

B. Quân đội phát xít Đức kéo vào nước Pháp.

C. Nhật kéo vào Lạng Sơn - Việt Nam.

D. Nhật đánh chiếm Trung Quốc.

Đáp án: A

Câu 80. Năm 1940 ở Đông Dương thực dân Pháp đứng trước hai nguy cơ nào?

A. Đầu hàng Nhật đàn áp nhân dân Đông Dương.

B. Đánh bại Nhật đàn áp nhân dân Đông Dương.

C. Ngọn lửa cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Đông Dương sớm muộn sẽ bùng nổ, phát xít Nhật vào Đông Dương hất cẳng Pháp.

D. Cấu kết với Nhật khủng bố nhân dân Đông Dương.

Đáp án: C

Câu 81. Thực dân Pháp ở Đông Dương thẳng tay đàn áp phong trào cách mạng Đông Dương và thỏa hiệp với phát xít Nhật, phát xít Nhật lôi kéo, tập hợp tay sai tuyên truyền lừa bịp để dọn đường hất cẳng Pháp. Đó là đặc điểm tình hình Việt Nam trong thời kì:

A. 1930-1931.         B. 1932 - 1933.

C. 1936 - 1939.         D. 1939- 1940.

Đáp án: D

Câu 82. Nhật xâm lược Đông Dương, Pháp đầu hàng Nhật, Nhật lấn dần từng bước để:

A. Biến Đông Dương thành thuộc địa của Nhật.

B. Độc quyền chiếm Đông Dương.

C. Biến Đông Dương thành thuộc địa và căn cứ chiến tranh của Nhật.

D. Làm bàn đạp tấn công nước khác.

Đáp án: C

Câu 83. Để đối phó với tình hình mới, thực dân Pháp đã thực hiện chính sách:

A. Mở cửa cho Nhật vào Đông Dương.

B. Thẳng tay đàn áp phong trào cách mạng, thỏa hiệp với Nhật để đàn áp nhân dân ta.

C. Thi hành chính sách "Kinh tế chỉ huy".

D. Tăng các loại thuế gấp 3 lần.

Đáp án: B

Câu 84. Dưới hai tầng áp bức bóc lột nặng nề của Pháp - Nhật, giai cấp nào bị khốn khổ nhất, tổn thất nhiều nhất trong nạn đói 1944 - 1945?

A. Trong tổng số hai triệu người chết đói cuối năm 1944 đầu năm 1945 đa số là nông dân.

B. Trong tổng số hai triệu người chết đói cuối năm 1944 đầu năm 1945 đa số là công dân.

C. Trong tổng số hai triệu người chết đói cuối năm 1944 đầu năm 1945 đa số là thợ thủ công.

D. Trong tổng số hai triệu người chết đói cuối năm 1944 đầu năm 1945 đa số là thợ mỏ.

Đáp án: A

Câu 85. Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương (29-7-1941) được ký giữa Pháp và Nhật thừa nhận:

A. Pháp cam kết hợp tác với Nhật về mọi mặt.

B. Nhật có quyền đóng quân trên toàn cõi Đông Dương.

C. Nhật có quyền sử dụng tất cả các sân bay và cửa biển ở Đông Dương vào mục đích quân sự.

D. Pháp phải đảm bảo hậu phương an toàn cho người Nhật.

Đáp án: B

Câu 86. Nguyên nhân trực tiếp làm hơn hai triệu người miền Bắc chết đói trong mấy tháng đầu năm 1945 ?

A. Nhật bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay

B. Tăng thuế để vơ vét bóc lột nhân dân ta.

C. Thu mua thực phẩm chủ yếu là lúa gạo theo lối cưỡng bức với giá rẻ mạt.

D. Nhật bắt Pháp phải vơ vét nhân dân ta cung đốn cho Nhật.

Đáp án: A

Câu 87. Sự áp bức bóc lột dã man của Nhật – Pháp đã dẫn đến hậu quả gì ?

A. Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam, với phát xít Nhật sâu sắc.

B. Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam, với thực dân Pháp sâu sắc.

C. Mâu thuẫn giữa toàn thể các dân tộc Đông Dương với Nhật – Pháp sâu sắc.

D. Mâu thuẫn giữa toàn thể các dân tộc Đông Dương với Nhật sâu sắc.

Đáp án: C

Câu 88. Mục đích của Nhật bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay là gì?

A. Phá hoại nền nông nghiệp của ta.

B. Phát triển trồng cây công nghiệp.

C. Lấy nguyên liệu cần thiết phục vụ chiến tranh.

D. Phát triển công nghiệp.

Đáp án: C

Câu 89. Tình hình thế giới tháng 6-1941 diễn ra như thế nào?

A. Chiến tranh thế giới bùng nổ.

B. Phát xít Đức tấn công Liên Xô.

C. Phát xít Đức tấn công Pháp.

D. Phát xít Đức tấn công Bỉ Hà Lan.

Đáp án: B

Câu 90. Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8 tổ chức tại đâu?

A. Pắc Bó (Cao Bằng).

B. Bắc Cạn.

C. Bắc Son (Lạng Sơn).

D. Tân Trào (Tuyên Quang).

Đáp án: A

Câu 91. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đàng cộng sản Đông Dương lần thứ VIII tổ chức trong khoảng thời gian nào?

A. Từ 10 đến 15-5- 1941.

B. Từ 10 đến 19 - 5 - 1941.

C. Từ 10 đến 25-5- 1941.

D. Từ 10 đến 29 - 5- 1941.

Đáp án: B

Câu 92. Từ 10 đến 19 - 5 -1941, ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện lịch sử nào :

A. Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

B. Nguyễn Ái Quốc mới đặt chân về Tổ quốc.

C. Quá trình diễn ra Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8.

D. Câu A và C đúng.

Đáp án: C

Câu 93. Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII đã xác định mâu thuẫn cơ bản trong lòng xã hội Việt Nam là gì?

A. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp.

B. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với phát xít Pháp - Nhật.

C. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp và phong kiến tay sai.

D. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với phát xít Nhật và phong kiến tay sai.

Đáp án: B

Câu 94. Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII quyết định tạm gác khẩu hiệu nào?

A.Tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày.

B."Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày".

C. "Giảm tô, giảm tức chia lại ruộng đất".

D. Thực hiện " Người cày có ruộng".

Đáp án: B

Câu 95. Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần 8 đề ra khẩu hiệu:

A. "Tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo".

B. "Dân cày nghèo có ruộng".

C. "Giảm tô, giảm tức".

D. "Đánh đổ địa chủ chia ruộng đất cho dân cày".

Đáp án: C

Câu 96. Liên hiệp hết thảy với các giới đồng bào yêu nước, không phân biệt giàu nghèo, già trẻ gái trai, không phân biệt tôn giáo và xu hướng chính trị, để cùng nhau mưu cuộc dân tộc giải phóng và sinh tồn, đó là chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương khi thành lập:

A. Mặt trận dân tộc thống nhất Đông Dương.

B. Mặt trận dân chủ Đông Dương.

C. Mặt trăn dân chủ thống nhất Đông Dương.

D. Mặt trận Việt minh.

Đáp án: D

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com
Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12