Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 26 (có đáp án): Đất nước trên đường đổi mới (phần 2)Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 26 (có đáp án): Đất nước trên đường đổi mới (phần 2)

Bộ 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên Chủ nghĩa xã hội có đáp án, chọn lọc với các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm, củng cố kiến thức để đạt điểm cao trong bài thi trắc nghiệm môn Lịch Sử lớp 12.

Câu 14. Điền những từ thích hợp vào câu sau đây: Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà là............

Quảng cáo

A. làm cho chủ nghĩa xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

B. làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả.

C. làm cho mục tiêu đã đề ra nhanh chóng được thực hiện.

D. làm cho mục tiêu đã đề ra phù hợp với thực tiễn đất nước.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 209 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 15. Trong những thành tựu quan trọng bước đầu của công cuộc đổi mới, thành tựu nào quan trọng nhất?

A. Thực hiện được Ba chương trình kinh tế.

B. Phát triển kinh tế đối ngoại.

C. Kiềm chế được lạm phát.

D. Từng bước đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội.

Đáp án: D

Giải thích: Thành tựu quan trọng nhất trong bước đầu thực hiện công cuộc đổi mới là từng bước đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội.

Câu 16. Nguyên nhân chủ quan nào khiến Đảng ta phải thực hiện đường lối đổi mới đất nước?

A. Đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng.

B. Do những sai lầm nghiêm trọng về chủ trương, chính sách, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

C. Những thay đổi của tình hình thế giới, nhất là trước sự khủng hoảng ngày càng trầm trọng ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

D. Cả 3 ý trên đều đúng.

Quảng cáo

Đáp án: D

Giải thích: Trang 208 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 17. Đường lối đổi mới của Đảng được điều chỉnh, bổ sung, phát triển tại các kì Đại hội nào của Đảng?

A. Đại hội IV; Đại hội V; Đại hội VI

B. Đại hội V; Đại hội VI; Đại hội VII.

C. Đại hội VI; Đại hội VII; Đại hội VIII.

D. Đại hội VII; Đại hội VIII; Đại hội IX.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 208 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 18. Đường lối đổi mới của Đảng được hiểu như thế nào là đúng?

A. Đổi mới là thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

B. Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

C. Mục tiêu xã hội chủ nghĩa được thực hiện có hiệu quả bằng những quan điểm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp.

D. Câu B và C đúng.

Đáp án: D

Câu 19. Nội dung nào phản ánh quan điểm đổi mới của Đảng tại Đại hội Đảng lần thứ VI?

A. Đổi mới về kinh tế.

B. Đổi mới về chính trị.

C. Đổi mới về văn hóa.

D. Đổi mới toàn diện và đồng bộ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 209 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 20. Đại hội Đảng VI đã xác định rõ quan điểm đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam là đổi mới toàn diện và đồng bộ nhưng quan trọng nhất là đổi mới trên lĩnh vực nào?

Quảng cáo

A. Đổi mới về chính trị.

B. Đổi mới về tư tưởng.

C. Đổi mới về kinh tế.

D. Đổi mới về văn hóa.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 209 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 21. Một trong những chủ trương đổi mới về kinh tế được đề ra tại Đại hội Đảng lần thứ VI là

A. ưu tiên phát triển công nghiệp nặng trên cơ sở phát triển công nghiệp nhẹ.

B. thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

C. hình thành cơ chế quản lí kinh tế tập trung quan liêu.

D. phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 209 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 22. Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà phải

A. làm cho chủ nghĩa xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

B. làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả.

C. làm cho mục tiêu đã đề ra nhanh chóng được thực hiện.

D. làm cho mục tiêu đã đề ra phù hợp với thực tiễn đất nước.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 209 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 23. Nội dung nào không phản ánh đường lối đổi mới kinh tế của Đảng?

Quảng cáo

A. Phát triển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp.

B. Xây dựng nền kinh tế quốc dân với cơ cầu nhiều ngành nghề.

C. Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

D. Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 209 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official
Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên