Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 2 (có đáp án): Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên Bang Nga (1991-2000) (phần 1)Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 2 (có đáp án): Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên Bang Nga (1991-2000) (phần 1)

Câu 1. Kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế sau chiến tranh ở Liên Xô diễn ra trong khoảng thời gian nào ?

Quảng cáo

A. 1945 – 1949.        B. 1946- 1950.

C. 1947-1951.       D. 1945- 1951.

Đáp án: B

Câu 2. Thành tựu của kế hoạch khôi phục kinh tế sau chiến tranh ở Liên Xô (1945- 1950) ?

A. Sản lượng công nghiệp và nông nghiệp năm 1950 đạt mức sản lượng năm 1940.

B. Sản lượng nông nghiệp, công nghiệp đều vượt mức sản lượng năm 1940.

Quảng cáo

C. Sản lượng công nghiệp tăng 73%, nông nghiệp đạt mức trước chiến tranh (năm 1940).

D. Sản lượng công nghiệp và nông nghiệp đều tăng 73%.

Đáp án: C

Câu 3. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm nào ?

A. 1948.       B. 1949.

C. 1950.       D. 1947.

Đáp án: B

Câu 4. Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử có ý nghĩa gì ?

A. Khẳng định vai trò to lớn của Liên Xô đổi với sự phát triển phong trào cách mạng thế giới.

Quảng cáo

B. Thế giới bắt đầu bước vào thời đại chiến tranh hạt nhân.

C. Thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ bị phá vỡ.

D. Liên Xô trở thành nước đầu tiên sở hữu vũ khí nguyên tử.

Đáp án: C

Câu 5. Vị trí của nền kinh tế Liên Xô trong những năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 ?

A. Liên Xô là siêu cường kinh tế duy nhất.

B. Liên Xô là cường quốc công nghiệp thứ hai ở châu Âu.

C. Liên Xô là cường quốc công nghiệp đứng hàng thứ hai trên thế giới.

D. Liên Xô là một nước có nền nông nghiệp hiện đại nhất thế giới.

Quảng cáo

Đáp án: C

Câu 6. Vệ tinh nhân tạo được Liên Xô phóng thành công năm 1957 có tên gọi là:

A. Thần Châu.       B. Spút-nhích.

C. Phương Đông.        D. Sa-i-uz 37.

Đáp án: C

Câu 7. Một trong những thành công của Liên Xô trong hơn 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội (1950 - những năm 70) là :

A. Trở thành nước đi đầu trong các ngành công nghiệp mới như : công nghiệp điện hạt nhân, công nghiệp vũ trụ.

B. Nước tiên phong thực hiện cuộc "cách mạng xanh" trong nông nghiệp.

C. Trở thành quốc gia hàng đầu thế giới về vũ khí sinh học.

D. Là quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất châu Âu.

Đáp án: A

Câu 8. Yuri Ga-ga-rin là ai ?

A. Là người đầu tiên thám hiểm Mặt Trăng.

B. Là nhà du hành vũ trụ đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất

C. Là người đầu tiên thám hiểm sao Hỏa.

D. Là người đã thiết kế - chế tạo thành công vệ tinh nhân tạo Spút-ních.

Đáp án: B

Câu 9. Sau hơn 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội, Liên Xô đã đạt được thành tựu lớn trong lĩnh vực giáo dục là?

A. Hoàn thành phổ cập giáo dục Tiểu học.

B. Bắt đầu thực hiện phổ cập giáo dục Trung học trong cả nước.

C. Trở thành một trong những nước có mặt bằng dân trí cao nhất thế giới.

D. Là nước đào tạo được một đội ngũ cán bộ khoa học kĩ thuật hùng hậu nhất thế giới.

Đáp án: C

Câu 10. Thuận lợi lớn của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ II là:

A. Các nước tư bản dỡ bỏ cấm vận, bao vây Liên Xô.

B. Vị thế, uy tín của Liên Xô được nâng cao trên thế giới.

C. Trở thành chỗ dựa vững chắc cho phong trào cách mạng thế giới.

D. Liên bang Xô Viết được mở rộng, số thành viên tăng lên 15 nước.

Đáp án: B

Câu 11. Đặc điểm của các nhà nước ở Đông Âu trong những năm 1945 - 1949 ?

A. Chính quyền chuyên chính vô sản.

B. Chính quyền chuyên chính tư sản.

C. Chính quyền dân chủ nhân dân.

D. Chính quyền chuyên chế.

Đáp án: C

Câu 12. Sau khi giải phóng đất nước, các nước Đông Âu đã tiếp tục hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân như thế nào ?

A. Thành lập chính quyền dân chủ nhân dân dựa trên sự liên hiệp giữa đảng của giai cấp tư sản và Đảng Cộng sản.

B. Tiến hành cuộc nội chiến nhằm loại trừ thế lực của đảng tư sản.

C. Thông qua một loạt cải cách dân chủ trên lĩnh vực kinh tế — chính trị - xã hội; củng cố chính quyền nhân dân, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản.

D. Nhờ Hồng quân Liên Xô giúp đỡ để gạt dần thế lực của giai cấp tư sản trong chính phủ liên hiệp.

Đáp án: C

Câu 13. Cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu hoàn thành khi nào ?

A. Năm 1947.       B. Năm 1948.

C. Năm 1949.       D. Năm 1950.

Đáp án: B

Câu 14. Thành công của cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu có ý nghĩa gì ?

A. Đánh dấu một bước ngoặt trong tiến trình lịch sử của các nước Đông Âu - Đảng Cộng Sản hoàn toàn nắm quyền lãnh đạo đất nước.

B. Đông Âu bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội.

C. Chủ nghĩa xã hội từ một nước đã trở thành hệ thống thế giới.

D. Tất cả các ý trên.

Đáp án: D

Câu 15. Tình hình chung của các nước Đông Âu khi bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội là:

A. Những nước kém phát triển, kinh tế nghèo nàn, lạc hậu.

B. Những nước có trình độ phát triển tương đối cao, đồng đều.

C. Những nước có nền kinh tế nông nghiệp hiện đại, nhưng công nghiệp kém phát triển.

D. Những nước có trình độ phát triển thấp, trừ Tiệp Khắc và Cộng hoà dân chủ Đức.

Đáp án: A

Câu 16. Thành tựu quan trọng mà các nước Đông Âu đã đạt được sau hơn 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội (1950 - 1975) là:

A. Trở thành những nước công nghiệp.

B. Trở thành những nước nông nghiệp hiên đại.

C. Trở thành những cường quốc công nghiệp.

D. Trở thành những nước công - nông nghiệp.

Đáp án: D

Câu 17. Hội đồng tương trợ kinh tế là:

A. Liên minh kinh tế của các nước Tây Âu và Bắc Âu.

B. Liên minh kinh tế của các nước Đông Âu.

C. Liên minh kinh tế của các nước Xã hội chủ nghĩa ở châu Âu.

D. Liên minh kinh tế của các nước Xã hội chủ nghĩa từ năm 1949-1991.

Đáp án: D

Câu 18. Hội đồng tương trợ kinh tế được thành lập vào thời gian nào ?

A. 8/1/1949.             B. 1/8/1949.

C. 1/9/1948.             D. 9/1/1948.

Đáp án: A

Câu 19. Năm 1950, Hội đồng tương trợ kinh tế kết nạp thêm thành viên mới nào ?

A. Cuba         B. Việt Nam

C. Mông Cổ          D. Cộng hòa dân chủ Đức

Đáp án: D

Câu 20. Số lượng thành viên trong Hội đồng tương trợ kinh tế đến năm 1950 là:

A. 5 nước.             B. 6 nước.

C. 7 nước.             D. 8 nước.

Đáp án: D

Câu 21. Thành công của tổ chức Hội đồng tương trợ kinh tế sau hơn 30 năm hoạt động là :

A. Thúc đẩy sự tiến bộ về kinh tế, kĩ thuật, nâng cao mức sống người dân ở các nước thành viên.

B. Tăng cường sự hợp tác văn hoá - nghệ thuật giữa các nước thành viên.

C. Trở thành một tổ chức kinh tế hùng mạnh, có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ với các trung tâm kinh tế Mĩ - Tây Âu - Nhật Bản.

D. Làm cho kinh tế Đông Âu phát triển mạnh, trở thành một khu vực kinh tế năng động bậc nhất thế giới.

Đáp án: A

Câu 22. Hơn 30 năm hoạt động, Hội đồng tượng trợ kinh tế dã :

A. Đạt được những thành tựu lớn trong hợp tác, phát triển kinh tế - khoa học gỉữa các nước thành viên.

B. Khẳng định vai trò quan trọng của Liên Xô trong tổ chức này.

C. Mắc một số thiếu sót như không hoà nhập kinh tế thế giới, chưa coi trọng đầy đủ việc áp dụng những tiến bộ của khoa học - công nghệ.

D. Tất cả các ý trên.

Đáp án: D

Câu 23. Tổ chức Hiệp ước Vac-sa-va ra đời khi nào ?

A. Ngày 14/5/1954.

B. Ngày 15/4/1955.

C. Ngày 14/5/1955.

D. Ngày 15/4/1954.

Đáp án: C

Câu 24. Tổ chức “Hiệp ước phòng thủ Vac-sa-va” là :

A. Một liên minh chính trị giữa các nước Xã hội chủ nghĩa trên thế giới.

B. Một liên minh quân sự giữa các nước Xã hội chủ nghĩa trên thế giới.

C. Một liên minh chính trị - quân sự giữa các nước Xã hội chủ nghĩa ở châu Âu.

D. Một liên minh kinh tế - chính trị giữa các nước Xã hội chủ nghĩa ở châu Âu

Đáp án: C

Câu 25. Vai trò của Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va trong gần 35 năm tồn tại :

A. Góp phần to lớn trong việc gìn giữ hoà bình, an ninh ở châu Âu và thế giới.

B. Góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - chính trị của các nước Xã hội chủ nghĩa.

C. Góp phần tạo nên thế cân bằng về sức mạnh quân sự giữa các nước Xã hội nghĩa và các nước Tư bản chủ nghĩa.

D. Câu A và C đúng.

Đáp án: D

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com
Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12