Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 26 (có đáp án): Đất nước trên đường đổi mớiTrắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 26 (có đáp án): Đất nước trên đường đổi mới

Bộ 15 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên Chủ nghĩa xã hội có đáp án, chọn lọc với các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm, củng cố kiến thức để đạt điểm cao trong bài thi trắc nghiệm môn Lịch Sử lớp 12.

Câu 1. Vì sao Việt Nam phải tiến hành đổi mới ?

Quảng cáo

A. Đổi mới là một yêu cầu thường xuyên của cách mạng.

B. Để khắc phục những sai lầm, khuyết điểm, đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng.

C. Đổi mới để đẩy mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong bối cảnh quốc tế đang có nhũng chuyển biến mạnh mẽ.

D. Để theo kịp sự phát triển của khoa học – kĩ thuật thế giới và xu thế toàn cầu hóa.

Đáp án: D

Giải thích: Nguyên nhân chủ yếu khiến Việt Nam phải tiến hành đổi mới là để khắc phục những sai lầm, khuyết điểm, đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng.

Câu 2. Ba chương trình kinh tế được đề ra tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI là gì ?

Quảng cáo

A. Phát triển nông - lâm - ngư nghiệp.

B. Phát triển kinh tế vườn - ao - chuồng.

C. Đổi mới để đẩy mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong bối cảnh quốc tế đang có những chuyển biến mạnh mẽ.

D. Nông nghiệp - công nghiệp chế biến - xuất khẩu.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 210 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 3. Khi nào Việt Nam có gạo để xuất khẩu ?

A. Năm 1989.       B. Năm 1990.

C. Năm 1991.       D. Năm 1988.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 210 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 4. Tính đến năm 1986, Đảng ta đã có bao nhiêu Cương lĩnh ?

A. Một Cương lĩnh.              B. Hai Cương lĩnh.

C. Ba Cương lĩnh.              D. Bốn Cương lĩnh.

Đáp án: C

Giải thích: Tính đến năm 1986, Đảng ta đã có 3 Cương lĩnh: Cương lĩnh của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (2-1930); Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (10-1930); Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Đông Dương tại Đại hội lần thứ II của Đảng (2-1951).

Câu 5. Nội dung nào phản ánh thành tựu về kinh tế đối ngoại từ năm 1986 – 1990?

A. Hàng xuất khẩu tăng gấp 2 lần.

B. Hàng xuất khẩu tăng gấp 3 lần.

C. Hàng xuất khẩu tăng gấp 2,5 lần.

D. Hàng xuất khẩu tăng 3,5 lần.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 210 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 6. Kinh tế Việt Nam trong thời kì đổi mới mang tính chất của nền kinh tế

A. tự cấp tự túc.

B. quan liêu bao cấp.

C. hàng hoá tự do.

D. hàng hoá có sự điều tiết của nhà nước.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 211 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 7. Đường lối đổi mới đất nước được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mấy của Đảng?

A. Đại hội V (1982).

B. Đại hội VI (1990).

C. Đại hội V (1986).

D. Đại hội VI (1986).

Đáp án: D

Giải thích: Trang 208 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 8. Nội dung nào không phản ánh thành tựu của thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1991 - 1995)?

A. Lạm phát bị đẩy lùi, năm 1995 chỉ còn 12,7%.

B. Công nghiệp bình quân hằng năm tăng 13,3%.

C. Trong 5 năm, xuất khẩu đạt 17 tỉ USD.

D. Bước đầu hình thành nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.

Quảng cáo

Đáp án: D

Giải thích: Trang 212 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 9. Trọng tâm của công cuộc đổi mới ở Việt Nam là đổi mới trên lĩnh vực

A. chính trị.

B. kinh tế.

C. xã hội.

D. tư tưởng.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 209 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 10. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng đường lối đổi mới về chính trị của Đảng?

A. Thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, trung lập tích cực.

B. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

C. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

D. Thực hiện chính sách đại đoàn kết giữa các dân tộc.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 209 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 11. Ba mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta trong kế hoạch Nhà nước 5 năm 1996 - 2000 là

A. lúa gạo, đồ may mặc, thuỷ sản.

B. lúa gạo, thuỷ sản, hồ tiêu.

C. lúa gạo, hồ tiêu, cà phê.

D. lúa gạo, cà phê, thuỷ sản.

Quảng cáo

Đáp án: D

Giải thích: Trang 214 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 12. Điền thêm từ còn thiếu trong câu sau : “Việt Nam muốn ... với các quốc gia trên thế giới”

A. là bạn        B. làm bạn

C. kết bạn       B. tìm bạn

Đáp án: A

Giải thích: “Việt Nam muốn là bạn với các quốc gia trên thế giới”.

Câu 13. Thời điểm Việt Nam – Hoa Kì thiết lập quan hệ ngoại giao ?

A. 30 – 4 – 1995       B. 27 – 8 – 1995

C. 11 – 7 – 1995       D. 28 – 7 - 1995

Đáp án: C

Giải thích: Trang 213 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác:

Săn shopee giá ưu đãi :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official
Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên