Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 26 (có đáp án): Đất nước trên đường đổi mới đi lên Chủ nghĩa xã hội (1986-2000) (phần 1)Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 26 (có đáp án): Đất nước trên đường đổi mới đi lên Chủ nghĩa xã hội (1986-2000) (phần 1)

Câu 1. Vì sao Việt Nam phải tiến hành đổi mới ?

Quảng cáo

A. Đổi mới là một yêu cầu thường xuyên của cách mạng.

B. Để khắc phục những sai lầm, khuyết điểm, đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng.

C. Đổi mới để đẩy mạnh công cuộc xây dụng và bảo vệ đất nước trong bối cảnh quốc tế đang có nhũng chuyển biến mạnh mẽ.

D. Tất cả các ý trên.

Đáp án: D

Câu 2. Ba chương trình kinh tế được đề ra tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI là gì ?

Quảng cáo

A. Phát triển nông - lâm - ngư nghiệp.

B. Phát triển kinh tế vườn - ao - chuồng.

C. Đổi mới để đẩy mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong bối cảnh quốc tế đang có những chuyển biến mạnh mẽ.

D. Nông nghiệp - công nghiệp chế biến - xuất khẩu.

Đáp án: D

Câu 3. Khi nào Việt Nam có gạo để xuất khẩu ?

A. Năm 1989.       B. Năm 1990.

C. Năm 1991.       D. Năm 1988.

Đáp án: A

Câu 4. Tính đến năm 1986, Đảng ta đã có bao nhiêu Cương lĩnh ?

A. 1             B. 2              C. 3              D. 4

Đáp án: C

(Giải thích: Cương lĩnh của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (2-1930); Cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (10-1930); Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Đông Dương tại Đại hội lần thứ II của Đảng (2-1951))

Câu 5. Thành tựu về kinh tế đối ngoại từ năm 1986 – 1990?

A. Hàng xuất khẩu tăng gấp 2 lần.

B. Hàng xuất khẩu tăng gấp 3 lần.

C. Hàng xuất khẩu tăng gấp 2,5 lần.

D. Hàng xuất khẩu tâng 3,5 lần.

Đáp án: B

Câu 6. Tính chất nền kinh tế Việt Nam trong thời kì đổi mới?

A. Kinh tế tự cấp.

B. Kinh tế bao cấp.

C. Kinh tế hàng hoá tự do.

D. Kinh tế hàng hoá, có sự điều tiết của nhà nước.

Đáp án: D

Câu 7. Đường lối đổi mới được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mấy của Đảng ? Thời gian ?

A. Đại hội V ; năm 1982.

B. Đại hội VI; năm 1990.

C. Đại hội V ; năm 1986.

D. Đại hội VI; năm 1986.

Đáp án: D

Câu 8. Thành tựu của việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1991 - 1995)?

A. Lạm phát bị đẩy lùi, năm 1995 chỉ còn 12,7%.

B. Công nghiệp bình quân hằng năm tăng 13,3%.

C. Trong 5 năm, xuất khẩu đạt 17 tỉ USD.

D. Tất cả các ý trên.

Quảng cáo

Đáp án: D

Câu 9. Điền thêm từ còn thiếu trong câu trích từ Nghị quyết Đại hội Đảng : "Đẩy mạnh công cuộc đổi mới ... , tiếp tục phát triển nền kinh tế hành hoá nhiều thành phần".

A. Sâu rộng.

B. Toàn diện và đồng bộ.

C. Trên mọi lĩnh vực.

D. Đất nước.

Đáp án: B

Câu 10. Thành tựu của hoạt động xuất khẩu, trong kế hoạch 5 năm 1996 - 2000 ?

A. Đạt 17 tỉ USD.

B. Đạt 61,5 tỉ USD.

C. Đạt 51,6 tỉ USD.

D. Đạt 55,6 tỉ USD.

Đáp án: C

Câu 11. Ba mặt hàng chủ lực xuất khẩu của nước ta trong kế hoạch Nhà nước 5 năm 1996 - 2000 là:

A. Lúa gạo, đồ may mặc, thuỷ sản.

B. Lúa gạo, thuỷ sản, hồ tiêu.

C. Lúa gạo, hồ tiêu, cà phê.

D. Lúa gạo, cà phê, thuỷ sản.

Quảng cáo

Đáp án: D

Câu 12. Điền thêm từ còn thiếu trong câu sau : “Việt Nam muốn ... với các quốc gia trên thế giới”

A. Là bạn        B. Làm bạn

C. Kết bạn       B. Tìm bạn

Đáp án: A

Câu 13. Thời điểm Việt Nam – Hoa Kì thiết lập quan hệ ngoại giao ?

A. 30 – 4 – 1995       B. 27 – 8 – 1995

C. 11 – 7 – 1995       D. 28 – 7 - 1995

Đáp án: C

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com
Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12