Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 25 (có đáp án): Xây dựng đất nước đi lên Chủ nghĩa xã hội (phần 2)Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 25 (có đáp án): Xây dựng đất nước đi lên Chủ nghĩa xã hội (phần 2)

Câu 14. Nền kinh tế của ta sau 5 năm vẫn còn mất cân đối, sản xuất phát triển chậm, thu nhập quốc dân và năng suất lao động thấp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Đó là những hạn chế của thời kì nào?

Quảng cáo

A. Thực hiện kế hoạch 5 năm lần 1 (1960 - 1965).

B. Thời kì khôi phục kinh tế miền Bắc (1968 - 1973).

C. Thực hiện kế hoạch 5 năm (1976 - 1980).

D. Thực hiện kế hoạch 5 năm (1981 - 1985).

Đáp án: C

Câu 15. Điểm nào chưa phải là thành tựu chủ yếu của kế hoạch nhà nước (1981 - 1985)?

A. Sản xuất lương thực tăng bình quân từ 13,4 triệu tấn trong thời kì 1976 - 1980 lên đến 17 triệu tấn.

B. Thu nhập quốc dân tăng bình quân hàng năm là 6,4% so với 0,4% trong thời kì 1976 - 1980.

C. Về cơ bản ổn định tình hình kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

D. Hoàn thành hàng trăm công trình tương đối lớn.

Đáp án: C

Câu 16. Tình trạng khủng hoảng trầm trọng về kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kì 1980 - 1985 được biểu hiện ở nhiều mặt. Điểm nào không đúng với thực tế nói trên?

Quảng cáo

A. Vấn đề lương thực chưa được giải quyết.

B. Đời sống nhân dân còn khó khăn, chưa ổn định.

C. Hàng tiêu dùng còn khan hiếm.

D. Văn hóa - giáo dục chưa được coi trọng.

Đáp án D.

Câu 17. Đại hội Đảng toàn quốc lần IV của Đảng Cộng sản Việt Nam họp vào lúc nào?

A. Từ 12 đến 18/12/1976

B. Từ 14 đến 20/12/1976

C. Từ 10 đến 20/12/1976

D. Từ 15 đến 20/12/1976

Đáp án: B

Câu 18. Đại hội lần thứ V của Đảng khẳng định điều gì?

A. Tiếp tục thực hiện đường lối cách mạng xủ hội chủ nghĩa đã vạch ra từ Đại hội lần thứ IV

B. Thực hiện Công cuộc đổi mới đất nước

C. Thực hiện Công cuộc Công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước

D. Tất cả đều đúng

Đáp án: A

Câu 19. Đại hội lần thứ V của Đảng Cộng sản Việt Nam họp vào thời gian nào?

A. Từ 27 đến 31/3/1980

B. Từ 27 đến 31/3/1981

C. Từ 27 đến 31/3/1982

D. Từ 27 đến 31/3/1985

Đáp án: C

Quảng cáo

Câu 20. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12/1976) có những quyết định quan trọng. Điều nào sau đây chưa phải là quyết định của Đại hội lần này?

A. Đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam

B. Đề ra đường lối xây dựng CNXH trong cả nước

C. Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch nhà nước 5 năm (1976 - 1980)

D. Thực hiện đường lối đổi mới đất nước

Đáp án: D

Câu 21. Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm (1976 - 1980) là gì?

A. Khôi phục và phát triển kinh tế

B. Cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân

C. Vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa cải tạo quan hệ sản xuất XHCN

D. Xây dựng nền văn hóa tiến bộ

Đáp án: C

Câu 22. Nền kinh tế của ta sau 5 năm vẫn còn mất cân đối, sản xuất phát triển chậm, thu nhập quốc dân và năng suất lao động thấp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Đó là hạn chế của thời kì nào?

A Thực hiện kế hoạch 5 năm lần 1 (1960 - 1965).

B. Thời kỳ khôi phục kinh tế miền Bắc (1986 - 1973)

C. Thực hiện kế hoạch 5 năm (1976 - 1980)

D. Thực hiện kế hoạch 5 năm (0981 - 1995)

Đáp án: C

Câu 23. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (3/1982) có những quyết định quan trọng. Điều nào sau đây chưa phải là quyết định của Đại hội này?

Quảng cáo

A. Cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH

B. Tiếp tục đường lối xây dựng CNXH trong phạm vi cả nước

C. Thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta phải trải qua nhiều chặng

D. Phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch 5 năm (1981 - 1985)

Đáp án: A

Câu 24. Điểm nào sau đây chưa phải là thành tựu chủ yếu của kế hoạch nhà nước (1981 - 1985)?

A. Sản xuất lương thực tăng bình quân từ 3,4 triệu tấn trong thời 1976 - 1980 lên đến 10 triệu tấn

B. Thu nhập quốc dân tăng bình quân hàng năm là 6,4% so với 0,4% trong thời kì 1976 - 1980

C. Đủ ổn định tình hình kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân

D. Hoàn thành hàng trăm công trình tương đối lớn

Đáp án: A

Câu 25. Từ sau 30/4/1975, để bảo vệ an toàn lãnh thổ của Tổ quốc, Việt Nam phải đối đầu trực tiếp với những lực lượng nào?

A. Quân xâm lược Mĩ

B. Tập đoàn Pôn Pốt (Campuchia)

C. Cuộc tiến công biên giới phía Bắc của quân Trung Quốc

D. Câu B và C đúng

Đáp án: D

Câu 26. Nguyên nhân của những khó khăn yếu kém trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm (1976 - 1980 và 1981 - 1985) là gì?

A. Do nền kinh tế nước ta vốn đủ nghèo nàn lạc hậu lại bị chiến tàn phá nặng nề

B. Do chính sách cấm vận của Mĩ đã làm cản trở quan hệ kinh tế giữa nước ta với các nước

C. Sự khống chế, phá hoại của các lực lượng thù địch

D. Cả 3 câu trên

Đáp án: D

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com
Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12