Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 25 (có đáp án): Xây dựng đất nước đi lên Chủ nghĩa xã hội (phần 1)Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 25 (có đáp án): Xây dựng đất nước đi lên Chủ nghĩa xã hội (phần 1)

Câu 1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa được bắt đầu ở Việt Nam khi nào ?

Quảng cáo

A. 1954          B. 1965          C. 1975          D. 1975

Đáp án: A

Câu 2. Một hình thức xí nghiệp chỉ xuất hiện trong thời gian cải tạo xã hội chủ nghĩa sau giải phóng?

A. Xí nghiệp quốc dân.

B. Xí nghiệp tư bản - Nhà nước.

C. Xí nghiệp tư bản tư nhân.

D. Xí nghiệp quốc doanh hoặc công - tư hợp doanh.

Đáp án: D

Câu 3. Sau kế hoạch 5 năm (1976 - 1980), tình hình kinh tế Việt Nam như thế nào ?

Quảng cáo

A. Nền kinh tế nước ta mất cân đối nghiêm trọng.

B. Nền kinh tế đã từng bước được phục hồi và phát triển.

C. Kinh tế tư nhân và cá thể bị ngăn cấm, thu nhập quốc dân và năng suất lao động thấp.

D. Tất cả các ý trên.

Đáp án: D

Câu 4. Tình hình kinh tế nông nghiệp nước ta sau 5 năm thực hiện kế hoạch Nhà nước(1981 - 1985) là:

A. Sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm là 2,9%.

B. Sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm là 3,9%.

C. Sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm là 4,9%.

D. Sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm là 1,9%.

Đáp án: C

Câu 5. Điền thêm từ còn thiếu trong câu sau : "Chủ nghĩa xã hội không những là mục đích của toàn bộ sự nghiệp chúng ta mà còn vì chủ nghĩa xã hội, sự vững mạnh của chế độ xã hội chù nghĩa là bảo đàm cho ... của Tổ quốc".

A. Độc lập và tự do.

B. Độc lập và thống nhất.

C. Độc lập và chủ quyền.

D. Độc lập và phát triển.

Đáp án: A

Câu 6. Tình hình công nghiệp nước ta trong những năm 1981 – 1985?

A. Công nghiệp tăng bình quân hàng năm 0,6%.

B. Công nghiệp tăng bình quân hàng năm 9,5%.

C. Công nghiệp tăng bình quân hàng năm 7,5%.

D. Công nghiệp tăng bình quân hàng năm 8,6%.

Quảng cáo

Đáp án: B

Câu 7. Chiến tranh biên giới Tây Nam bùng nổ khi nào ?

A. Ngày 3 - 5 – 1975.

B. Ngày 10-5- 1975.

C. Ngày 22- 12- 1978.

D. Ngày 1- 1-1979.

Đáp án: C

Câu 8. Chiến tranh biên giới phía Bắc bùng nổ trong thời gian nào ?

A. Từ ngày 7-1 - 1979 đến ngày 5 - 3 - 1979.

B. Từ ngày 17 - 1 - 1979 đến ngày 18 - 3 - 1979.

C.Từ ngày 17. - 2 - 1979 đến ngày 18 - 3 - 1979.

D. Từ ngày 17 - 2 - 1979 đến ngày 5 - 3 - 1979.

Đáp án: C

Câu 9. Cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc đã diễn ra trên quy mô bao nhiêu tỉnh?

A. 4              B. 5              C. 6             D. 7

Đáp án: C

Câu 10. Tình hình kinh tế nước ta sau kế hoạch 5 năm (1981 – 1985)

A. Nền kinh tế trong tình trạng mất cân đối nghiêm trọng.

B. Không phát huy được tiềm năng của các thành phần kinh tế cá thể tư nhân.

Quảng cáo

C. Mục tiêu cơ bản là ổn định tình hình kinh tế - xã hội vẫn chưa thực hiện được.

D. Tất cả các ý trên.

Đáp án: D

Câu 11. Từ năm 1946 đến 1980, đã ba lần Quốc hội thông qua Hiến pháp, đó là những Hiến pháp nào?

A. Hiến pháp 1946; Hiến pháp 1959; Hiến pháp 1980.

B. Hiến pháp 1946; Hiến pháp 1960; Hiến pháp 1980.

C. Hiến pháp 1946; Hiến pháp 1975; Hiến pháp 1980.

D. Hiến pháp 1946; Hiến pháp 1976; Hiến pháp 1980.

Đáp án: A

Câu 12. Quân đội nhân dân Việt Nam đã giúp các lực lượng cách mạng Cam-pu-chia giải phóng thủ đô Phnôm Pênh vào thời gian nào?

A. Ngày 22 - 12 - 1978.

B. Ngày 7 - 1 - 1979.

C. Ngày 17 - 2 - 1979.

D. Ngày 18 - 3 - 1979.

Đáp án: B

Câu 13. Chiến thắng biên giới Tây Nam của quân dân ta có ý nghĩa như thế nào?

A. Tạo thời cơ thuận lợi cho cách mạng Cam-pu-chia giành thắng lợi.

B. Tiêu diệt hoàn toàn chế độ Pôn-pốt - Iêng-xê-ri.

C. Tăng cường tình đoàn kết của ba nước Đông Dương.

D. Tạo nên sức mạnh tổng hợp của nhân dân hai nước Việt Nam và Cam-pu-chia.

Đáp án: A

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com
Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12