Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 24 (có đáp án): Việt Nam trong năm đầu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước năm 1975 (phần 2)Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 24 (có đáp án): Việt Nam trong năm đầu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước năm 1975 (phần 2)

Câu 18. Tên nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua vào thời gian nào?

Quảng cáo

A. 30 - 4 – 1975        B. 25 - 4 – 1976

C. 2 – 7- 1976       D. 18 - 12 - 1980

Đáp án: C

Câu 19. Sau đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ quan trọng cấp thiết hàng đầu của nhà nước ta là

A. Khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế.

B. Ổn định tình hình chính trị xã hội ở 2 miền Nam - Bắc.

Quảng cáo

C. Thống nhất đất nước nhà về mặt Nhà nước.

D. Mở rộng quan hệ giao lưu với các nước.

Đáp án: C

Câu 20. Thuận lợi cơ bản nhất của đất nước sau 1975 là:

A. Nhân dân phấn khởi với chiến thắng vừa giành được.

B. Có miền Bắc Xã hội chủ nghĩa, miền Nam hoàn toàn giải phóng.

C. Đất nước đã được độc lập, thống nhất.

D. Các nước Xã hội chủ nghĩa tiếp tục ủng hộ ta.

Đáp án: C

Câu 21. Khó khăn cơ bản nhất của đất nước ta sau 1975 là gì ?

Quảng cáo

A. Số người mù chữ, số người thất nghiệp chiếm tỉ lệ cao.

B. Bọn phản động trong nước vẫn còn.

C. Nền kinh tế nông nghiệp vẫn còn lạc hậu.

D. Hậu quả của chiến tranh và chủ nghĩa thực dân mới Mĩ để lại rất nặng nề.

Đáp án: D

Câu 22. Nhiệm vụ trọng tâm của miền Bắc ngay sau 1975 là gì?

A. Hàn gắn vết thương chiến tranh.

B. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, văn hoá.

C. Tiếp tục làm nhiệm vụ căn cứ địa của cách mạng cả nước.

D. Tiếp tục làm nghĩa vụ quốc tế đối với Lào và Campuchia.

Quảng cáo

Đáp án: B

Câu 23. Nhiệm vụ trọng tâm của miền Nam giai đoạn đầu sau 1975?

A. Thành lập chính quyền cách mạng và các đoàn thể quần chúng ở những vùng mới giải phóng.

B. Ồn định tình hình và khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế - văn hoá.

C. Tịch thu ruộng đất của bọn phản động, xoá bỏ bóc lột phong kiến.

D. Quốc hữu hoá ngân hàng.

Đáp án: B

Câu 24. Sự kiện nào là quan trọng nhất trong quá trình thống nhất đất nước về mặt Nhà nước sau 1975?

A. Hội nghị Hiệp thương của đại biểu 2 miền Bắc - Nam tại Sài Gòn (11 - 1975).

B. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước (25 - 4 - 1976).

C. Quốc hội khoá VI của nước Việt Nam thống nhất kì họp đầu tiên (24 - 6 đến 2-1 - 1976).

D. Đại hội thống nhất Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đáp án: B

Câu 25. Cuộc tổng tuyển bầu Quốc hội chung của cả nước (25 -4-1976) có ý nghĩa gì?

A. Lần thứ 2 cuộc tổng tuyển cử được tổ chức trong cả nước.

B. Kết quả thắng lợi của 30 năm chiến tranh giữ nước (1945 - 1975).

C. Là 1 bước quan trọng cho sự thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.

D. Cả 3 ý trên đúng.

Đáp án: D

Câu 26. Quốc hội thống nhất cả nước sau cuộc tổng tuyển bầu Quốc hội chung của cả nước (25 - 4 - 1976) là Quốc hội khoá

A. Khoá IV.       B. Khoá V.

C. Khoá VI.       D. Khoá VII.

Đáp án: C

Câu 27. Người được bầu làm Chủ tịch đầu tiên của nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là ai?

A. Hồ Chí Minh.       B. Tôn Đức Thắng

C. Lê Duẩn.       D. Trường Chinh.

Đáp án: B

Câu 28. Kì họp thứ I Quốc hội khoá VI có những quyết định nào liên quan với việc thống nhất đất nước về mặt Nhà nước?

A. Thống nhất tên nước, xác định Hà Nội là Thủ đô của cả nước.

B. Bầu các cơ quan lãnh đạo cao nhất của cả nước.

C. Đổi tên thành phố Sài Gòn-Gia Định là TP. Hồ Chí Minh.

D. A và B đúng.

Đáp án: D

Câu 29. Ngày 25-4-1976 tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước có bao nhiêu cử tri tham gia?

A. 20 triệu.       B. 21 triệu.

C. 22 triệu.       D. 23 triệu.

Đáp án: D

Câu 30. Việc thống nhất đất nước về mặt Nhà nước có ý nghĩa gì?

A. Đáp ứng nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân.

B. Tạo điều kiện cho sự thống nhất dân tộc ở các lĩnh vực khác.

C. Tạo điều kiện thuận lợi để cả nước cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

D. Tất cả đều đúng.

Đáp án: D

Câu 31. Từ ngày 15 đến ngày 21 -11 - 1975, Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước tại Sài Gòn, đã nhất trí hoàn toàn các vấn đề gì?

A. Lấy tên nước là nước Cộng hoà chủ nghĩa xã hội Việt Nam.

B. Chủ trương, biện pháp nhằm thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.

C. Quốc kì là cờ đỏ sao vàng, Quốc ca là bài Tiến quân ca.

D. Đổi tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh.

Đáp án: B

Câu 32. Từ ngày 24 - 6 đến 2 - 7 - 1976 Quốc hội khoá VI của nước Việt Nam thống nhất với số lượng bao nhiêu đại biểu?

A. 462 đại biểu.       B. 472 đại biểu

C. 482 đại biểu.       D. 492 đại biểu.

Đáp án: D

Câu 33. Đại hội Đảng toàn quốc lần IV của Đảng Cộng sản Việt Nam họp trong khoảng thời gian:

A. Từ 12 đến 18 -12 -1976.

B. Từ 14 đến 20 – 12 - 1976.

C. Từ 10 đến 20- 12- 1976.

D. Từ 15 đến 20 – 12 - 1976.

Đáp án: B

Câu 34. Sau đại thắng mùa Xuân 1975, tình hình nhà nước ở nước ta như thế nào?

A. tồn tại một hình thức tổ chức nhà nước khác nhau ở mỗi miền. B. Nhà nước trong cả nước đã thống nhất. C. Tồn tại sự chia rẽ trong nội bộ hai miền. D. Tồn tại sự chia rẽ trong nội bộ mỗi miền.

Đáp án: A

Câu 35. Sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975, kinh tế miền Nam Việt Nam trong chừng mực nhất định phát triển theo hướng

A. tư bản chủ nghĩa.

B. xã hội chủ nghĩa.

C. cộng sản chủ nghĩa.

D. công nghiệp hóa.

Đáp án: A

Câu 36. Hãy chọn đáp án đúng điền vào những cụm từ còn thiếu cho đúng với Nghị quyết Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9 - 1975): " (1)….vừa là nguyện vọng tha thiết của nhân dân cả nước, vừa là (2) ... của sự phát triển cách mạng Việt Nam, của lịch sử dân tộc Việt Nam".

A. "(1) Thống nhất đất nước (2) quy luật khách quan".

B. "(1) Chủ nghĩa xã hội (2) yêu cầu".

C. "(1) Giải phóng dân tộc (2) quy luật khách quan".

D. "(1) Thống nhất đất nước (2) yêu cầu".

Đáp án: A

Câu 37. Bài hát “Tiến quân ca“ của nhạc sĩ Văn Cao lần đầu tiên được chọn làm Quốc Ca của nước Việt Nam ta tại

A. Kì họp đầu tiên của Quốc hội khoá VI (7/1976)

B. Đại hội Quốc dân (ngày 16 và 17 tháng 8 năm 1945)

C. Hội nghị toàn quốc của Đảng (ngày 14 và 15 tháng 8 năm 1945.

D. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2/1951)

Đáp án: C

Ngày 13/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức duyệt Tiến quân ca làm quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 17/8/1945, trong cuộc mít tinh của nhân dân Hà Nội trước Nhà hát lớn, bài Tiến quân ca đã được cất lên lần đầu tiên trước đông đảo dân chúng. Cũng tại quảng trường Nhà hát lớn, ngày 19/8/1945, trong cuộc mít tinh lớn, dàn đồng ca của Đội Thiếu niên Tiền phong đã hát bài Tiến quân ca chào lá cờ đỏ sao vàng.

Câu 38. Đánh giá về tình hình cách mạng Việt Nam sau Đại thắng mùa Xuân 1975?

A. Việt Nam đã hoàn thành cách mạng vô sản.

B. Việt Nam đã hoàn thành cách mạng Xã hội chủ nghĩa.

C. Việt Nam đã hoàn thành sự nghiệp thống nhất lãnh thổ.

D. Việt Nam đã hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước trên mọi lĩnh vực.

Đáp án: C

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com
Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12