Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 24 (có đáp án): Việt Nam trong năm đầu thắng lợi (phần 2)Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 24 (có đáp án): Việt Nam trong năm đầu thắng lợi (phần 2)

Bộ 20 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 24: Việt Nam trong năm đầu thắng lợi có đáp án, chọn lọc với các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm, củng cố kiến thức để đạt điểm cao trong bài thi trắc nghiệm môn Lịch Sử lớp 12.

Câu 18. Tên nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua tại

Quảng cáo

A. Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9/1975).

B. Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước ở Sài Gòn (11/1975).

C. cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước (4/1976).

D. kì họp đầu tiên Quốc hội khóa VI (tháng 6 – 7/1976).

Đáp án: D

Giải thích: Trang 202 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 19. Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9/1975) đã

A. đề ra chủ trương giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

B. đề ra đường lối đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Quảng cáo

C. đề ra nhiệm vụ thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

D. đề ra kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế - xã hội.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 201 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 20. Thuận lợi cơ bản nhất của đất nước sau năm 1975 là:

A. nhân dân phấn khởi với chiến thắng vừa giành được.

B. có miền Bắc xã hội chủ nghĩa, miền Nam hoàn toàn giải phóng.

C. đất nước đã được độc lập, thống nhất.

D. các nước xã hội chủ nghĩa tiếp tục ủng hộ ta.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 201 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 21. Khó khăn cơ bản nhất của đất nước ta sau năm 1975 là gì ?

Quảng cáo

A. Số người mù chữ, số người thất nghiệp chiếm tỉ lệ cao.

B. Bọn phản động trong nước vẫn còn.

C. Nền kinh tế nông nghiệp vẫn còn lạc hậu.

D. Hậu quả của chiến tranh và chủ nghĩa thực dân mới Mĩ để lại rất nặng nề.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 199-200 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 22. Nhiệm vụ trọng tâm của miền Bắc ngay sau 1975 là gì?

A. Hàn gắn vết thương chiến tranh.

B. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, văn hoá.

C. Tiếp tục làm nhiệm vụ căn cứ địa của cách mạng cả nước.

D. Tiếp tục làm nghĩa vụ quốc tế đối với Lào và Campuchia.

Quảng cáo

Đáp án: B

Giải thích: Trang 200 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 23. Nhiệm vụ trọng tâm của miền Nam giai đoạn đầu sau 1975?

A. Thành lập chính quyền cách mạng và các đoàn thể quần chúng ở những vùng mới giải phóng.

B. Ổn định tình hình và khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế - văn hoá.

C. Tịch thu ruộng đất của bọn phản động, xoá bỏ bóc lột phong kiến.

D. Quốc hữu hoá ngân hàng.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 200 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 24. Sự kiện nào là quan trọng nhất trong quá trình thống nhất đất nước về mặt Nhà nước?

A. Hội nghị Hiệp thương của đại biểu 2 miền Bắc - Nam tại Sài Gòn (11 - 1975).

B. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước (25 - 4 - 1976).

C. Quốc hội khoá VI của nước Việt Nam thống nhất kì họp đầu tiên (24 - 6 đến 2-1 - 1976).

D. Đại hội thống nhất Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đáp án: B

Giải thích: Sự kiện Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước (25 - 4 - 1976) là quan trọng nhất trong quá trình thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.

Câu 25. Cuộc tổng tuyển bầu Quốc hội chung của cả nước (25 -4-1976) có ý nghĩa gì?

A. Lần thứ hai cuộc tổng tuyển cử được tổ chức trong cả nước.

B. Kết quả thắng lợi của 30 năm chiến tranh giữ nước (1945 - 1975).

C. Là một bước quan trọng cho sự thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

D. Đánh dấu hoàn thành công cuộc thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

Đáp án: D

Giải thích: Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước (25 - 4 -1976) không đánh dấu hoàn thành công cuộc thống nhất đất nước về mặt nhà nước, mà đến kì họp đầu tiên của Quốc hội khóa VI (tháng 6 – 7/1976) mới đánh dấu hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

Câu 26. Quốc hội thống nhất cả nước sau cuộc Tổng tuyển bầu Quốc hội chung của cả nước (25 - 4 - 1976) là Quốc hội khoá

A. Khoá IV.       B. Khoá V.

C. Khoá VI.       D. Khoá VII.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 202 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 27. Người được bầu làm Chủ tịch nước đầu tiên của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ai?

A. Hồ Chí Minh.       B. Tôn Đức Thắng

C. Lê Duẩn.       D. Trường Chinh.

Đáp án: B

Giải thích: Tôn Đức Thắng là người được bầu làm Chủ tịch nước đầu tiên của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại kì họp đầu tiên của Quốc hội khóa VI (1976).

Câu 28. Kì họp thứ I Quốc hội khoá VI có những quyết định nào liên quan với việc thống nhất đất nước về mặt Nhà nước?

A. Thống nhất tên nước, xác định Hà Nội là Thủ đô của cả nước.

B. Nhất trí về vấn đề về chủ trương, biện pháp thống nhất đất nước.

C. Đổi tên thành phố Sài Gòn-Gia Định là TP. Hồ Chí Minh.

D. Bầu ra đại biểu Quốc hội đại diện cho ba miền Bắc – Trung – Nam.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 202 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 29. Ngày 25-4-1976 tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước có bao nhiêu cử tri tham gia?

A. 20 triệu.       B. 21 triệu.

C. 22 triệu.       D. 23 triệu.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 201 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 30. Việc thống nhất đất nước về mặt Nhà nước có ý nghĩa gì?

A. Đáp ứng nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân.

B. Tạo điều kiện cho sự thống nhất dân tộc ở các lĩnh vực khác.

C. Tạo điều kiện thuận lợi để cả nước cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

D. Tạo điều kiện để hai miền đất nước khắc phục những hậu quả chiến tranh do Mĩ để lại.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 202-203 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 31. Từ ngày 15 đến ngày 21 -11 - 1975, Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước tại Sài Gòn, đã nhất trí hoàn toàn các vấn đề gì?

A. Lấy tên nước là nước Cộng hoà chủ nghĩa xã hội Việt Nam.

B. Chủ trương, biện pháp nhằm thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.

C. Quốc kì là cờ đỏ sao vàng, Quốc ca là bài Tiến quân ca.

D. Đổi tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 201 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 32. Quốc hội khoá VI của nước Việt Nam thống nhất được bầu với số lượng bao nhiêu đại biểu?

A. 462 đại biểu.       B. 472 đại biểu

C. 482 đại biểu.       D. 492 đại biểu.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 201 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 33. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa thành lập đã có bao nhiêu nước chính thức công nhận và đặt quan hệ ngoại giao?

A. 80 nước.

B. 94 nước.

C. 107 nước.

D. 149 nước.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 203 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 34. Sau đại thắng mùa Xuân 1975, tình hình nhà nước ở nước ta như thế nào?

A. tồn tại một hình thức tổ chức nhà nước khác nhau ở mỗi miền. B. Nhà nước trong cả nước đã thống nhất. C. Tồn tại sự chia rẽ trong nội bộ hai miền. D. Tồn tại sự chia rẽ trong nội bộ mỗi miền.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 201 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 35. Sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975, kinh tế miền Nam Việt Nam trong chừng mực nhất định phát triển theo hướng

A. tư bản chủ nghĩa.

B. xã hội chủ nghĩa.

C. cộng sản chủ nghĩa.

D. công nghiệp hóa.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 200 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 36. Điền vào những cụm từ còn thiếu của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9 - 1975): " (1)….vừa là nguyện vọng tha thiết của nhân dân cả nước, vừa là (2) ... của sự phát triển cách mạng Việt Nam, của lịch sử dân tộc Việt Nam".

A. (1) Thống nhất đất nước (2) quy luật khách quan.

B. (1) Chủ nghĩa xã hội (2) yêu cầu.

C. (1) Giải phóng dân tộc (2) quy luật khách quan.

D. (1) Thống nhất đất nước (2) yêu cầu.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 201 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 37. Bài hát “Tiến quân ca“ của nhạc sĩ Văn Cao lần đầu tiên được chọn làm Quốc ca của nước Việt Nam ta tại

A. kì họp đầu tiên của Quốc hội khoá VI (7/1976)

B. Đại hội Quốc dân (ngày 16 và 17 tháng 8 năm 1945)

C. Hội nghị toàn quốc của Đảng (ngày 14 và 15 tháng 8 năm 1945.

D. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2/1951)

Đáp án: C

Giải thích: Ngày 13/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức duyệt Tiến quân ca làm quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 17/8/1945, trong cuộc mít tinh của nhân dân Hà Nội trước Nhà hát lớn, bài Tiến quân ca đã được cất lên lần đầu tiên trước đông đảo dân chúng. Cũng tại quảng trường Nhà hát lớn, ngày 19/8/1945, trong cuộc mít tinh lớn, dàn đồng ca của Đội Thiếu niên Tiền phong đã hát bài Tiến quân ca chào lá cờ đỏ sao vàng.

Câu 38. Đánh giá về tình hình cách mạng Việt Nam sau Đại thắng mùa Xuân 1975?

A. Việt Nam đã hoàn thành cách mạng vô sản.

B. Việt Nam đã hoàn thành cách mạng xã hội chủ nghĩa.

C. Việt Nam đã hoàn thành sự nghiệp thống nhất lãnh thổ.

D. Việt Nam đã hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước trên mọi lĩnh vực.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 201 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác:

Săn shopee giá ưu đãi :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official
Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên