Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 24 (có đáp án): Việt Nam trong năm đầu thắng lợiTrắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 24 (có đáp án): Việt Nam trong năm đầu thắng lợi

Bộ 20 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 24: Việt Nam trong năm đầu thắng lợi có đáp án, chọn lọc với các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm, củng cố kiến thức để đạt điểm cao trong bài thi trắc nghiệm môn Lịch Sử lớp 12.

Câu 1. Miền Bắc Việt Nam căn bản hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh vào

Quảng cáo

A. giữa năm 1975.

B. giữa năm 1976.

C. đầu năm 1976.

D. cuối năm 1975.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 200 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 2. Nội dung nào dưới đây không phản ánh thuận lợi của cách mạng nước ta sau năm 1975?

A. Đã xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước.

B. Đất nước đã hoà bình, thống nhất về lãnh thổ.

Quảng cáo

C. Uy tín của Việt Nam trên thế giới được nâng cao.

D. Hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 199 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 3. Kinh tế miền Nam sau khi giải phóng mang tính chất của

A. nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.

B. nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển cân đối giữa các ngành nghề.

C. nền kinh tế nông nghiệp, sản xuất nhỏ và phân tán, phát triển không cân đối.

D. nền kinh tế công nghiệp tiên tiến.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 200 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 4. Nội dung nào không phản ánh đúng vai trò của miền Bắc sau khi hoàn thành sự nghiệp giải phóng đất nước (1975)?

A. Là căn cứ địa cách mạng của cả Nước.

B. Là hậu phương quốc tế đối với cách mạng Lào.

Quảng cáo

C. Là hậu phương quốc tế đối với cách mạng Campuchia.

D. Là hậu phương vững chắc cho tiền tuyến miền Nam.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 200 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 5. Nội dung nào không phản ánh đúng tình hình Miền Nam sau Đại thắng mùa Xuân 1975?

A. Tàn dư của chế độ thực dân mới còn rất nặng nề, số lượng người thất nghiệp đông.

B. Tàn dư của chế độ thực dân cũ còn nặng nề, ruộng đất bỏ hoang, công nhân thất nghiệp.

C. Chính quyền cũ chỉ mới bị xóa bỏ ở các trung tâm thành phố, lực lượng tay sai chống phá cách mạng vẫn liên tục gây bạo loạn.

D. Quá trình tiến lên sản xuất lớn bị chậm lại vài kế hoạch 5 năm do chiến tranh phá hoại của Mĩ.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 200 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 6. Ngay sau khi giải phóng, chính quyền cách mạng đã tiến hành biện pháp gì để khôi phục kinh tế Miền Nam ?

A. Tiến hành gỡ bỏ “ấp chiến lược” mà Mĩ thực hiện ở miền Nam trong thời kì chiến tranh.

Quảng cáo

B. Quốc hữu hoá mọi cơ sở kinh doanh tư nhân, thay tiền cũ bằng tiền mới của cách mạng.

C. Tiến hành tổng tuyển cử thống nhất nhất đất nước về mặt nhà nước.

D. Thực hiện nghĩa vụ quốc tế đối với hai nước Lào và Campuchia.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 201 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 7. Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng tình hình Việt Nam sau Đại thắng mùa Xuân 1975?

A. Việt Nam đã hoàn thành cách mạng vô sản.

B. Việt Nam đã hoàn thành cách mạng xã hội chủ nghĩa.

C. Việt Nam đã hoàn thành sự nghiệp thống nhất lãnh thổ.

D. Việt Nam đã hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước trên mọi lĩnh vực.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 201 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 8. Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ thống nhất đất nước về mặt nhà nước vào

A. tháng 5/1975.        B. tháng 9/1975.

C. tháng 7/1976.        D. tháng 12/1976.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 202 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 9. Tên gọi "Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" có từ khi nào ?

A. Ngày 2/9/1945.

B. Ngày 2/7/1976.

C. Ngày 12/2/1951.

D. Ngày 2/7/1975.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 202 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 10. Việc nước ta trở thành thành viên thứ 149 của tổ chức Liên hợp quốc có ý nghĩa gì ?

A. Đó là một thắng lợi lớn trên mặt trận ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta năm 1976 .

B. Là sự kiện lớn khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

C. Là dấu mốc quan trọng trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, khẳng định chính sách cấm vận Việt Nam của Mĩ đã thất bại hoàn toàn.

D. Thể hiện sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam trong việc bảo vệ Tổ quốc.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 203 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 11. Kì họp đầu tiên của Quốc hội khóa VI đã diễn ra trong khoảng thời gian nào?

A. Ngày 24/6/1976 đến 3/7/1976.

B. Ngày 26/4/1976 đến 3/7/1976.

C.Ngày 24/6/1976 đến 7/7/1976.

D. Ngày 3/6/1976 đến 24/6/1976.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 202 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 12. Điền thêm từ còn thiếu trong câu trích từ Nghị quyết Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng lần 24 (1975) : ".... đất nước vừa là nguyện vọng tha thiết của nhân dân cả nước, vừa là quy luật khách quan cửa sự phát triển cách mạng Việt Nam, của lịch sử dân tộc Việt Nam"

A. Độc lập.

B. Thống nhất.

C. Độc lập và thống nhất.

D. Giải phóng.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 201 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 13. Từ năm 1945 đến năm 1976, có mấy lần Tổng tuyển cử bầu Quốc hội được tổ chức trên phạm vi cả nước Việt Nam ?

A. 4.          B. 2.          C. 3.          D. 6.

Đáp án: B

Giải thích: Từ năm 1945 đến năm 1976, có 2 lần Tổng tuyển cử bầu Quốc hội được tổ chức trên phạm vi cả nước, đó là vào năm 1946 và năm 1976.

Câu 14. Sau Đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của cả nước ta là gì?

A. Khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế.

B. Ổn định tình hình chính trị - xã hội ở miền Nam.

C. Thống nhất nước nhà về mặt nhà nước.

D. Mở rộng quan hệ, giao lưu với các nước.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 201 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 15. Sự kiện nào dưới đánh dấu mốc hoàn thành việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước?

A. Kì họp đầu tiên của Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất (1976).

B. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước ngày 25/4/1976.

C. Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước tại Sài Gòn (11/1975).

D. Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9/1975).

Đáp án: A

Giải thích: Trang 202 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 16. Đến ngày 20 – 9 -1977, nước ta trở thành thành viên thứ mấy của Liên hợp quốc?

A. 140          B. 150          C. 149          D. 193.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 203 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 17. Kì họp đầu tiên của Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất (1976) đã quyết định tên nước là

A. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

B. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

C. Việt Nam Cộng hòa.

D. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Việt Nam.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 202 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official
Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên