Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 24 (có đáp án): Việt Nam trong năm đầu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước năm 1975 (phần 1)Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 24 (có đáp án): Việt Nam trong năm đầu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước năm 1975 (phần 1)

Câu 1. Khi nào miền Bắc căn bản hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh?

Quảng cáo

A. Giữa năm 1975.

B. Giữa năm 1976.

C. Đầu năm 1976.

D. Cuối năm 1975.

Đáp án: B

Câu 2. Thuận lợi cơ bản của cách mạng nước ta sau 1975?

A. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân căn bản hoàn thành.

B. Đất nước đã hoà bình, thống nhất.

Quảng cáo

C. Uy tín Việt Nam trên thế giới được nâng cao.

D. Tất cả các ý trên.

Đáp án: D

Câu 3. Tính chất của nền kinh tế Miền Nam sau khi giải phóng?

A. Kinh tế xã hội chù nghĩa.

B. Kinh tế Tư bản chủ nghĩa.

C. Kinh tế nông nghiệp, sản xuất nhỏ và phân tán, phát triển không cân đối.

D. Kinh tế công nghiệp tiên tiến.

Đáp án: C

Câu 4. Vai trò của Miền Bắc sau khi hoàn thành sự nghiệp giải phóng?

A. Là căn cứ địa cách mạng của cả Nước.

B. Là hậu phương quốc tế đối với cách mạng Lào.

Quảng cáo

C. Là hậu phương quốc tế đối với cách mạng Campuchia.

D. Tất cả các ý trên.

Đáp án: D

Câu 5. Tình hình Miền Nam sau khi giải phóng ?

A. Tàn dư của chế độ thực dân mới còn rất nặng nề, số lượng người thất nghiệp đông.

B. Tàn dư của chế độ thực dân cũ còn nặng nề, ruộng đất bỏ hoang, công nhân thất nghiệp.

C. Chính quyền cũ chỉ mới bị xóa bỏ ở các trung tâm thành phố, lực lượng tay sai chống phá cách mạng vẫn liên tục gây bạo loạn.

D. Tất cả các ý trên.

Đáp án: A

Câu 6. Ngay sau khi giải phóng, chính quyền cách mạng đã tiến hành biện pháp gì để khôi phục kinh tế Miền Nam ?

A. Tịch thu ruộng đất của địa chủ tư sản chia cho nông dân.

Quảng cáo

B. Quốc hữu hoá mọi cơ sở kinh doanh tư nhân, thay tiền cũ bằng tiền mới của cách mạng.

C. Tuyên bố xóa bỏ ách bóc lột phong kiến, tiến hành điều chỉnh ruộng đất trong nội bộ nông dân.

D. Tất cả các ý trên.

Đáp án: D

Câu 7. Đánh giá về tình hình cách mạng Việt Nam sau Đại thắng mùa Xuân 1975 ?

A. Việt Nam đã hoàn thành cách mạng vô sản.

B. Việt Nam đã hoàn thành cách mạng Xã hội chủ nghĩa.

C. Việt Nam đã hoàn thành sự nghiệp thống nhất lãnh thổ.

D. Việt Nam đã hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước trên mọi lĩnh vực.

Đáp án: C

Câu 8. Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ thống nhất đất nước về mặt nhà nước khi nào?

A. 5/1975.        B. 9/1975.

C. 7/1976.        D. 12/1976.

Đáp án: C

Câu 9. Tên gọi "Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam" có từ khi nào ?

A. Ngày 2/9/1945.

B. Ngày 2/7/1976.

C. Ngày 12/2/1951.

D. Ngày 2/7/1975.

Đáp án: B

Câu 10. Việc nước ta trở thành thành viên thứ 149 của tổ chức Liên hợp quốc có ý nghĩa gì ?

A. Đó là một thắng lợi lớn trên mặt trận ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta năm 1976 .

B. Là sự kiện lớn khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

C. Là dấu mốc quan trọng trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, khẳng định chính sách cấm vận Việt Nam của Mĩ đã thất bại hoàn toàn.

D. Tất cả các ý trên.

Đáp án: A

Câu 11. Cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI đã diễn ra trong khoảng thời gian nào ?

A. Ngày 24/6/1976 đến 3/7/1976.

B. Ngày 26/4/1976 đến 3/7/1976.

C.Ngày 24/6/1976 đến 7/7/1976.

D. Ngày 3/6/1976 đến 24/6/1976.

Đáp án: A

Câu 12. Điền thêm từ còn thiếu trong câu trích từ Nghị quyết Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng lần 24 (1975) : ".... đất nước vừa là nguyện vọng tha thiết của nhân dân cả nước, vừa là quy luật khách quan cửa sự phát triển cách mạng Việt Nam, của lịch sử dân tộc Việt Nam"

A. Độc lập.

B. Thống nhất.

C. Độc lập và thống nhất.

D. Giải phóng.

Đáp án: B

Câu 13. Từ năm 1945 đến năm 1976, có mấy lần Tổng tuyển cử bầu Quốc hội được tổ chức trên phạm vi cả nước Việt Nam ?

A. 4.          B. 2.          C. 3.          D. 6.

Đáp án: B

Câu 14. Sau đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của cả nước ta là gì?

A. Khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế.

B. Ổn đinh tình hình chính trị - xã hội ở miền Nam.

C. Thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước.

D. Mở rộng quan hệ, giao lưu với các nước.

Đáp án: A

Câu 15. Từ năm 1946 đến 1980, đã ba lần Quốc hội thông qua Hiến pháp, đó là những Hiến pháp nào ?

A. Hiến pháp 1946; Hiến pháp 1959; Hiến pháp 1980.

B. Hiến pháp 1946; Hiến pháp 1960; Hiến pháp 1975.

C. Hiến pháp 1946; Hiến pháp 1975; Hiến pháp 1980.

D. Hiến pháp 1946; Hiến pháp 1976; Hiến pháp 1980.

Đáp án: A

Câu 16. Đến ngày 20 – 9 -1977, nước ta trở thành thành viên thứ mấy của Liên hợp quốc?

A. 140          B. 150          C. 149          D. 193.

Đáp án: C

Câu 17. Quân đội nhân dân Việt Nam lần thứ 2 giúp lực lượng cách mạng Campuchia giải phóng thủ đô Phnôm pênh vào:

A. Ngày 22- 12- 1978.

B. Ngày 7 - 1 - 1979.

C. Ngày 17 - 2 - 1979.

D. Ngày 18 -3 - 1979.

Đáp án: B

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com
Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12