Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 25 năm 2023 (có đáp án)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 25 năm 2023 (có đáp án)

Để giúp học sinh có thêm tài liệu tự luyện ôn thi THPT Quốc gia năm 2023 môn Lịch Sử đạt kết quả cao, chúng tôi biên soạn Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 25 có đáp án mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao.

Quảng cáo

Bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986)

Câu 1. Từ năm 1946 đến 1980, đã ba lần Quốc hội thông qua Hiến pháp, đó là những Hiến pháp nào?

A. Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980.

B. Hiến pháp 1946; Hiến pháp 1960; Hiến pháp 1980.

C. Hiến pháp 1946; Hiến pháp 1975; Hiến pháp 1980.

D. Hiến pháp 1946; Hiến pháp 1976; Hiến pháp 1980.

Đáp án: A

Giải thích: Từ năm 1946 đến 1980, đã ba lần Quốc hội thông qua Hiến pháp, đó là Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980.

Câu 2. Quân đội nhân dân Việt Nam đã giúp các lực lượng cách mạng Cam-pu-chia giải phóng thủ đô Phnôm Pênh vào thời gian nào?

A. Ngày 22 - 12 - 1978.

B. Ngày 7 - 1 - 1979.

C. Ngày 17 - 2 - 1979.

D. Ngày 18 - 3 - 1979.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 206-207 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Quảng cáo

Câu 3. Chiến thắng biên giới Tây Nam của quân dân ta có ý nghĩa như thế nào?

A. Tạo thời cơ thuận lợi cho cách mạng Cam-pu-chia giành thắng lợi.

B. Tiêu diệt hoàn toàn chế độ Pôn-pốt - Iêng-xê-ri.

C. Tăng cường tình đoàn kết của ba nước Đông Dương.

D. Tạo nên sức mạnh tổng hợp của nhân dân hai nước Việt Nam và Cam-pu-chia.

Đáp án: A

Giải thích: Chiến thắng biên giới Tây Nam của quân dân ta đã tạo thời cơ thuận lợi cho cách mạng Cam-pu-chia giành thắng lợi.

Câu 4. Tình hình kinh tế nông nghiệp nước ta sau 5 năm thực hiện kế hoạch Nhà nước(1981 - 1985) là:

A. sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm là 2,9%.

B. sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm là 3,9%.

C. sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm là 4,9%.

D. sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm là 1,9%.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 206 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 5. Điền thêm từ còn thiếu trong câu sau : "Chủ nghĩa xã hội không những là mục đích của toàn bộ sự nghiệp chúng ta mà còn vì chủ nghĩa xã hội, sự vững mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa là bảo đàm cho ... của Tổ quốc".

A. độc lập và tự do.

B. độc lập và thống nhất.

C. độc lập và chủ quyền.

D. độc lập và phát triển.

Đáp án: A

Giải thích: "Chủ nghĩa xã hội không những là mục đích của toàn bộ sự nghiệp chúng ta mà còn vì chủ nghĩa xã hội, sự vững mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa là bảo đảm cho độc lập và tự do của Tổ quốc".

Quảng cáo

Câu 6. Nội dung nào phản ánh đúng tình hình công nghiệp nước ta trong những năm 1981 – 1985?

A. Công nghiệp tăng bình quân hàng năm 0,6%.

B. Công nghiệp tăng bình quân hàng năm 9,5%.

C. Công nghiệp tăng bình quân hàng năm 7,5%.

D. Công nghiệp tăng bình quân hàng năm 8,6%.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 206 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 7. Chiến tranh biên giới Tây Nam bùng nổ khi nào ?

A. Ngày 3 - 5 - 1975.

B. Ngày 10 -5 - 1975.

C. Ngày 22 - 12 - 1978.

D. Ngày 1 - 1 - 1979.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 207 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 8. Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam được tiến hành trong cả nước khi nào ?

A. Năm 1954          B. Năm 1965

C. Năm 1975          D. Năm 1976

Đáp án: D

Giải thích: Trang 204 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Quảng cáo

Câu 9. Một hình thức xí nghiệp chỉ xuất hiện trong thời gian cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Nam sau giải phóng là

A. xí nghiệp quốc dân.

B. xí nghiệp tư bản - Nhà nước.

C. xí nghiệp tư bản tư nhân.

D. xí nghiệp quốc doanh hoặc công - tư hợp doanh.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 205 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 10. Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm (1976 - 1980) là gì?

A. Khôi phục và phát triển kinh tế

B. Cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân

C. Vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa cải tạo quan hệ sản xuất XHCN

D. Xây dựng nền văn hóa tiến bộ

Đáp án: C

Giải thích: Trang 204 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 11. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước và hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước, nước ta chuyển sang giai đoạn

A. tiến hành đổi mới đất nước theo chủ nghĩa xã hội.

B. khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh.

C. đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

D. đất nước độc lập, thống nhất hoàn toàn về lãnh thổ.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 203 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 12. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng quyết định của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (3/1982)?

A. Cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội

B. Tiếp tục đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước

C. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta phải trải qua nhiều chặng

D. Phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch 5 năm (1981 - 1985)

Đáp án: A

Giải thích: Trang 205-206 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 13. Nội dung nào dưới đây không phải là thành tựu chủ yếu của kế hoạch Nhà nước 5 năm 1981 - 1985?

A. Thu nhập quốc dân tăng bình quân hằng năm là 6,4%.

B. Chặn được đà giảm sút của nông nghiệp, công nghiệp 5 năm trước.

C. Tình hình kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân được ổn định.

D. Hoàn thành hàng trăm công trình thủy điện tương đối lớn.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 206 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 14. Sau kế hoạch 5 năm (1976 - 1980), tình hình kinh tế Việt Nam như thế nào ?

A. Nền kinh tế nước ta phát triển cân đối theo cơ cấu ngành.

B. Nền kinh tế phát triển nhanh chóng theo hướng công nghiệp hóa.

C. Kinh tế tư nhân và cá thể đem lại lợi nhuận lớn hơn kinh tế tập thể.

D. Kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể luôn bị thua lỗ, không phát huy tác dụng.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 205 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 15. Chiến tranh biên giới phía Bắc bùng nổ trong thời gian nào ?

A. Từ ngày 7-1 - 1979 đến ngày 5 - 3 - 1979.

B. Từ ngày 17 - 1 - 1979 đến ngày 18 - 3 - 1979.

C.Từ ngày 17 - 2 - 1979 đến ngày 18 - 3 - 1979.

D. Từ ngày 17 - 2 - 1979 đến ngày 5 - 3 - 1979.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 207 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 16. Nội dung nào không phản ánh đúng quyết định của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12/1976)?

A. Đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam

B. Đề ra đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước

C. Đề ra kế hoạch nhà nước 5 năm (1976 - 1980)

D. Thực hiện đường lối đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội

Đáp án: D

Giải thích: Trang 204 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 17. Từ sau 30/4/1975, để bảo vệ an toàn lãnh thổ của Tổ quốc, Việt Nam phải đối đầu trực tiếp với những lực lượng nào?

A. Quân xâm lược Mĩ và quân đội Sài Gòn.

B. Quân Khơ-me đỏ và quân Trung Quốc.

C. Quân viễn chinh Mĩ và quân Trung Quốc.

D. Quân đội Sài Gòn và quân Khơ-me đỏ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 206-207 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 18. Điều kiện tiên quyết để cả nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội là

A. đất nước độc lập và thống nhất.

B. đất nước độc lập và tự chủ.

C. đất nước tự do và tự chủ.

D. đất nước tự do và thống nhất.

Đáp án: A

Giải thích: Điều kiện tiên quyết để cả nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội là đất nước độc lập và thống nhất.

Câu 19. Cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc (1979) đã diễn ra trên quy mô bao nhiêu tỉnh?

A. 4 tỉnh              B. 5 tỉnh

C. 6 tỉnh              D. 7 tỉnh

Đáp án: C

Giải thích: Cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc (1979) đã diễn ra trên quy mô 6 tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Tuyên (nay là Hà Giang, Tuyên Quang), Hoàng Liên Sơn (nay là Lào Cai, Yên Bái), Lai Châu (nay là Điện Biên và Lai Châu)

Câu 20. Trong giai đoạn 1975 – 1979, nhân dân ta phải tiến hành các cuộc chiến đấu bảo vệ

A. biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam.

B. biên giới phía Đông và biên giới phía Tây.

C. biên giới phía Nam và biên giới Đông Bắc.

D. biên giới phía Tây và biên giới Tây Nam.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 206-207 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 21. Nền kinh tế của ta sau 5 năm vẫn còn mất cân đối, sản xuất phát triển chậm, thu nhập quốc dân và năng suất lao động thấp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Đó là những hạn chế của thời kì nào?

A. Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1960 - 1965).

B. Thời kì khôi phục kinh tế miền Bắc (1968 - 1973).

C. Thực hiện kế hoạch 5 năm (1976 - 1980).

D. Thực hiện kế hoạch 5 năm (1981 - 1985).

Đáp án: C

Giải thích: Trang 205 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 22. Điểm nào không phải là thành tựu chủ yếu của kế hoạch nhà nước (1981 - 1985)?

A. Sản xuất lương thực tăng bình quân từ 13,4 triệu tấn lên đến 17 triệu tấn.

B. Thu nhập quốc dân tăng bình quân hàng năm là 6,4%.

C. Về cơ bản ổn định tình hình kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

D. Hoàn thành hàng trăm công trình tương đối lớn.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 206 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 23. Tình trạng khủng hoảng trầm trọng về kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kì 1980 - 1985 được biểu hiện ở nhiều mặt. Điểm nào không đúng với thực tế nói trên?

A. Vấn đề lương thực chưa được giải quyết.

B. Đời sống nhân dân còn khó khăn, chưa ổn định.

C. Hàng tiêu dùng còn khan hiếm.

D. Văn hóa - giáo dục chưa được coi trọng.


Đáp án D

Giải thích: Trang 206 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 24. Đại hội Đảng toàn quốc lần IV của Đảng Cộng sản Việt Nam họp vào lúc nào?

A. Năm 1976.

B. Năm 1980.

C. Năm 1982.

D. Năm 1985.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 204 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 25. Đại hội lần thứ V của Đảng (1982) khẳng định điều gì?

A. Tiếp tục thực hiện đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa đã vạch ra từ Đại hội lần thứ IV

B. Thực hiện đổi mới đất nước song song với đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

C. Thực hiện công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước

D. Thực hiện công cuộc đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội

Đáp án: A

Giải thích: Trang 205 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 26. Đại hội lần thứ V của Đảng Cộng sản Việt Nam họp vào thời gian nào?

A. Năm 1980.

B. Năm 1981.

C. Năm 1982.

D. Năm 1985.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 205 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Bài giảng: Bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986) - Cô Phạm Phương Linh (Giáo viên VietJack)

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 chọn lọc, có đáp án khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên