200 câu trắc nghiệm Sinh học 10 Chương 3: Virut và bệnh truyền nhiễm có đáp ánChương 3: Virut và bệnh truyền nhiễm

Để học tốt Sinh học lớp 10, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Sinh học 10 Chương 3: Virut và bệnh truyền nhiễm.

Quảng cáo

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 Chương 3 năm 2021

Bộ 200 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 Chương 3

Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 29 có đáp án năm 2021

Câu 1: Virut là:

A. Một dạng sống đặc biệt chưa có cấu tạo tế bào

B. Có vỏ là prôtêin và lõi là axit nuclêic

C. Sống kí sinh nội bào bắt buộc

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Lời giải:

Virut là một dạng sống đặc biệt chưa có cấu tạo tế bào hoàn chỉnh, kích thước siêu nhỏ (tính bằng đơn vị nm, chỉ có thể quan sát dưới kính hiển vi điện tử), có vỏ là prôtêin và lõi là axit nuclêic, sống kí sinh nội bào bắt buộc.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2: Điều sau đây đúng khi nói về vi rút là :

A. Là dạng sống đơn giản nhất

B. Dạng sống không có cấu tạo tế bào

C. Chỉ cấu tạo từ hai thành phần cơ bản prôtêin và axit nuclêic

D. Cả a, b, c đều đúng

Lời giải:

Virut là một dạng sống đặc biệt chưa có cấu tạo tế bào hoàn chỉnh, kích thước siêu nhỏ (tính bằng đơn vị nm, chỉ có thể quan sát dưới kính hiển vi điện tử), chỉ có vỏ là prôtêin và lõi là axit nuclêic, sống kí sinh bắt buộc.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3: Thành phần cơ bản cấu tạo nên virut gồm:

A. Vỏ prôtêin và lõi Axit nucleic

B. Lõi axit nucleic và capsome

C. Capsome và capsit

D. Nucleôcapsit và prôtêin

Lời giải:

Tất cả các virut đều bao gồm 2 thành phần cơ bản: lõi axit nucleic (tức hệ gen) và vỏ prôtêin (gọi là capsit) bao bọc bên ngoài lõi axit nuclêic.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 4: Cấu tạo nào sau đây đúng với vi rut?

A. Tế bào có màng, tế bào chất, chưa có nhân

B. Tế bào có màng, tế bào chất, có nhân sơ

C. Tế bào có màng, tế bào chất, có nhân chuẩn

D. Có các vỏ capxit chứa bộ gen bên trong

Lời giải:

Virut là một dạng sống đặc biệt chưa có cấu tạo tế bào hoàn chỉnhTất cả các virut đều bao gồm 2 thành phần cơ bản: lõi axit nucleic (tức hệ gen) và vỏ prôtêin (gọi là capsit) bao bọc bên ngoài lõi axit nuclêic.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 5: Đâu là nhận xét sai khi nói về virut?

A. Virut nhân đôi độc lập với tế bào chủ.

B. Không thể nuôi virut trên môi trường nhân tạo như nuôi vi khuẩn

C. Virut có cấu tạo gồm 2 thành phần cơ bản: lõi axit nucleic và vỏ capsit

D. Virut chưa có cấu tạo tế bào nên mỗi virut được xem là hạt.

Lời giải:

Virut có những đặc tính sau đây:

- Virut không nhân đôi độc lập với tế bào chủ mà chúng luôn nhân đôi đồng thời cùng với hệ gen của vật chủ.

- Không thể nuôi virut trên môi trường nhân tạo như nuôi vi khuẩn vì virut không có khả năng tự nhân đôi độc lập mà phụ thuộc vào hoạt động nhân đôi của vật chủ.

- Virut có cấu tạo gồm 2 thành phần cơ bản: lõi axit nucleic và vỏ capsit

- Virut chưa có cấu tạo tế bào nên mỗi virut được xem là hạt.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 6: Nhận định nào sau đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về virut

A. Có kích thước siêu nhỏ (đo bằng nm).

B. Có cấu tạo rất đơn giản, chỉ gồm 2 thành phần chính là axit nucleic và vỏ protein

C. Là thực thể sống có cấu tạo tế bào đơn giản nhất

D. Kí sinh bắt buộc

Lời giải:

Virut là thực thể sống chưa có cấu tạo tế bào, kích thước rất nhỏ, cấu tạo đơn giản, chỉ gồm 2 thành phần chính là axit nucleic và vỏ protein và sống kí sinh bắt buộc.

Nhận định C chưa đúng.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 7: Kí sinh nội bào bắt buộc của virut là?

A. Là phải sống trong nước, ra ngoài nước là chết

B. Trong tế bào vật chủ, virut hoạt động như một thể sống, ngoài tế bào chúng lại như một thể vô sinh.

C. Sống độc lập với tế bào chủ nhưng ra khỏi tế bào chủ virut sẽ chết.

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.

Lời giải:

Kí sinh nội bào bắt buộc của virut là trong tế bào vật chủ, virut hoạt động như một thể sống, ngoài tế bào chúng lại như một thể vô sinh.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 8: Hình thức sống của vi rut là :

A. Sống kí sinh không bắt buộc

B. Sống hoại sinh

C. Sống cộng sinh

D. Sống kí sinh bắt buộc

Lời giải:

Hình thức sống của vi rut là: kí sinh bắt buộc

Đáp án cần chọn là: D

Câu 9: Tại sao virut phải kí sinh nội bào bắt buộc?

A. Có cấu tạo chưa phân hóa

B. Có kích thước siêu nhỏ

C. Khi nhân lên, virut phải nhờ vào bộ máy tổng hợp prôtêin của tế bào chủ

D. Cấu tạo đơn giản nên không thể thực hiện trao đổi chất với môi trường

Lời giải:

Virut không có khả năng tự nhân lên. Do đó, virut phải nhờ vào bộ máy của tế bào chủ tổng hợp ra các vật chất chúng cần nên virut phải kí sinh nội bào bắt buộc.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 10: Vì sao để nhân lên, virut bắt buộc phải kí sinh nội bào?

A. Vì lõi axit nucleic của virut ngắn, không có khả năng tự sao chép.

B. Vì virut có cấu tạo đơn giản, chưa có bộ máy tự nhân lên nên phải nhờ bộ máy tổng hợp của tế bào.

C. Đê virut không tốn năng lượng cho quá trình nhân lên, tập trung năng lượng cho các hoạt động sống khác.

D. Vì ở ngoài môi trường, virut sẽ bị phá hủy bởi các yếu tố bất lợi.

Lời giải:

- Virut có cấu tạo đơn giản, chỉ gồm 2 thành phần chính là lõi axit nucleic và vỏ protein, chưa có các hệ enzim để thực hiện các quá trình sinh tổng hợp.

- Vì vậy, để có thể nhân lên về số lượng, virut phải nhờ bộ máy tổng hợp của tế bào nên sống kí sinh nội bào bắt buộc.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 11: Virion là từ dùng để chỉ loại virut nào?

A. Virut có vỏ capsit

B. Virut sống tự do

C. Virut ở ngoài tế bào vật chủ

D. Virut sống kí sinh bắt buộc trong tế bào chủ.

Lời giải:

Virut ở ngoài tế bào chủ được gọi là hạt virut hay virion.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 12: Virut ở ngoài tế bào chủ được gọi là?

A. Virut trần

B. Virion

C. Nucleocapsit

D. Cả A, B và C.

Lời giải:

Virut ở ngoài tế bào chủ được gọi là hạt virut hay virion.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 13: Hệ gen của virut là:

A. ADN

B. ARN

C. Lipit

D. ADN hoặc ARN

Lời giải:

Hệ gen của virut có thể là ADN (ví dụ như virut đậu mùa, viêm gan B,…) hoặc ARN (ví dụ virut cúm, virut sốt xuất huyết Dengi,…)

Đáp án cần chọn là: D

Câu 14: Virut mang hệ gen:

A. ADN hoặc ARN

B. ARN

C. Protêin

D. Cả ADN và ARN

Lời giải:

Hệ gen của virut có thể là ADN (ví dụ như virut đậu mùa, viêm gan B,…) hoặc ARN (ví dụ virut cúm, virut sốt xuất huyết Dengi,…)

Đáp án cần chọn là: A

Câu 15: Vỏ capsit của các loại virut được cấu tạo từ thành phần nào sau đây?

A. ADN và ARN

B. ADN hoặc ARN, tùy thuộc từng loại virut

C. ARN và protein

D. Capsome

Lời giải:

Vỏ capsit được cấu tạo từ các đơn vị protein được gọi là capsome

Đáp án cần chọn là: D

Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 30 có đáp án năm 2021

Câu 1: Sự nhân lên của virut nói chung trong tế bào vật chủ được diễn ra theo mấy giai đoạn?

A. 4 giai đoạn  

B. 5 giai đoạn  

C. 6 giai đoạn  

D. 7 giai đoạn

Lời giải:

Sự nhân lên của virut nói chung thường diễn ra theo 5 giai đoạn: hấp phụ - xâm nhập – sinh tổng hợp – lắp ráp và phóng thích.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 2: Chu trình nhân lên của virut gồm 5 giai đoạn theo trình tự…

A. Hấp phụ - xâm nhập - lắp ráp - sinh tổng hợp - phóng thích.

B. Hấp phụ - xâm nhập - sinh tổng hợp - phóng thích - lắp ráp.

C. Hấp phụ - lắp ráp - xâm nhập - sinh tổng hợp - phóng thích

D. Hấp phụ- xâm nhập- sinh tổng hợp- lắp ráp- phóng thích.

Lời giải:

Chu trình nhân lên của virut trải qua 5 giai đoạn: hấp phụ- xâm nhập- sinh tổng hợp- lắp ráp- phóng thích.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3: Giai đoạn nào dưới đây xuất hiện sự liên kết giữa các thụ thể của virut với thụ thể của tế bào vật chủ?

A. Giai đoạn xâm nhập

B. Giai đoạn sinh tổng hợp

C. Giai đoạn phóng thích

D. Giai đoạn hấp phụ

Lời giải:

Ở giai đoạn hấp phụ, virut bám lên bề mặt tế bào vật chủ nhờ thụ thể thích hợp với thụ thể tế bào chủ. Tại đây, xuất hiện sự liên kết giữa các thụ thể của virut với thụ thể của tế bào chủ.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 4: Sự hình thành mối liên kết hoá học đặc hiệu giữa các thụ thể của virut và tế bào chủ diễn ra ở giai đoạn…

A. Hấp phụ.

B. Xâm nhập

C. Tổng hợp.

D. Lắp ráp.

Lời giải:

Ở giai đoạn hấp phụ: Các virut có gai glicôprôtêin hoặc prôtêin bề mặt đặc hiệu với thụ thể bề mặt của tế bào chủ có thể bám vào được tế bào chủ.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 5: Ở giai đoạn xâm nhập của virut vào tế bào chủ, xảy ra hiện tượng?

A. Virut bám trên bề mặt của tế bào vật chủ

B. Axit nucleic của virut được đưa vào tế bào chất của tế bào chủ

C. Thụ thể của virut liên kết với thụ thể của tế bào chủ

D. Virut di chuyển vào nhân của tế bào chủ

Lời giải:

Ở giai đoạn xâm nhập, thì axit nucleic của virut được đưa vào tế bào chất của tế bào chủ.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 6: Virut xâm nhập vào tế bào chủ diễn ra ở giai đoạn…

A. Hấp phụ.

B. Xâm nhập

C. Tổng hợp.

D. Lắp ráp.

Lời giải:

Virut xâm nhập vào tế bào chủ diễn ra ở giai đoạn xâm nhập. (Phagơ: chỉ axit nucleic chui vào trong tế bào chủ, để vỏ ở bên ngoài; Virut ở động vật: Đưa cả vỏ và lõi vào trong tế bào chủ, sau đó cởi vỏ để giải phóng axit nuclêic)

Đáp án cần chọn là: B

Câu 7: Sự hình thành ADN và các thành phần của phagơ chủ yếu diễn ra ở giai đoạn…

A. Hấp phụ.

B. Xâm nhập

C. Tổng hợp.

D. Lắp ráp.

Lời giải:

Sự hình thành ADN và các thành phần của phagơ chủ yếu diễn ra ở giai đoạn sinh tổng hợp.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 8: Virut sử dụng enzim và nguyên liệu của tế bào chủ để tổng hợp axit nuclêic và prôtêin. Hoạt động này xảy ra ở giai đoạn nào sau đây?

A. Giai đoạn hấp phụ

B. Giai đoạn xâm nhập

C. Giai đoạn tổng hợp

D. Giai đoạn phóng thích

Lời giải:

Virut sử dụng enzim và nguyên liệu của tế bào chủ để tổng hợp axit nuclêic và prôtêin của chính nó diễn ra ở gia đoạn tổng hợp.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 9: Hoạt động xảy ra ở giai đoạn lắp ráp của quá trình nhân lên của virut trong tế bào chủ là:

A. Tổng hợp axit nucleic cho virut

B. Tổng hợp protein cho virut

C. Giải phóng bộ gen của virut vào tế bào chủ

D. Lắp axit nucleic vào protein để tạo virut

Lời giải:

Ở giai đoạn lắp ráp, vỏ capsit bao lấy lõi ADN hoặc ARN để hình thành nên virut mới.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 10: Virut mới được tạo ra mới từ giai đoạn nào?

A. Lắp ráp

B. Phóng thích

C. Xâm nhập

D. Sinh tổng hợp

Lời giải:

Bắt đầu từ giai đoạn lắp ráp các thành phần cơ bản của virut được lắp ghép với nhau và tạo nên virut mới.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 11: Virut được tạo ra rời tế bào chủ ở giai đoạn nào sau đây?

A. Giai đoạn tổng hợp

B. Giai đoạn phóng thích

C. Giai đoạn lắp ráp

D. Giai đoạn xâm nhập

Lời giải:

Phagơ được lắp ráp hoàn chỉnh sẽ phá vỡ vỏ tế bào chủ ồ ạt chui ra ngoài hay tạo thành một lỗ thủng trên vỏ tế bào chủ và chui từ từ ra ngoài, đó là giai đoạn phóng thích.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 12: Các phagơ mới được tạo thành phá vỡ tế bào chủ chui ra ngoài được gọi là giai đoạn

A. Hấp phụ

B. Phóng thích

C. Sinh tổng hợp

D. Lắp ráp

Lời giải:

Phagơ được lắp ráp hoàn chỉnh sẽ phá vỡ vỏ tế bào chủ chui ồ ạt ra ngoài hay tạo thành một lỗ thủng trên vỏ tế bào chủ và chui từ từ ra ngoài, đó là giai đoạn phóng thích.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 13: Vì sao mỗi loại virut chỉ nhân lên trong một số loại tế bào nhất định?

A. Gai glicoprotein của virut phải đặc hiệu với thụ thể trên bề mặt của tế bào chủ

B. Protein của virut phải đặc hiệu với thụ thể trên bề mặt của tế bào chủ

C. Virut không có cấu tạo tế bào

D. Cả A và B

Lời giải:

Vì gai glicoprotein của virut phải đặc hiệu với thụ thể trên bề mặt của tế bào chủ và protein của virut phải đặc hiệu với thụ thể trên bề mặt của tế bào chủ.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 14: Vì sao mỗi loại virut chỉ xâm nhập vào một số loại tế bào nhất định?

A. Chỉ những loại tế bào đó mới có các chất virut cần

B. Gai glicoprotein của virut phải đặc hiệu với thụ thể trên bề mặt của tế bào chủ

C. Virut không có cấu tạo tế bào

D. Cả A và B

Lời giải:

Vì gai glicoprotein của virut phải đặc hiệu với thụ thể trên bề mặt của tế bào chủ và protein của virut phải đặc hiệu với thụ thể trên bề mặt của tế bào chủ.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 15: Tại sao người ta thường dùng thuật ngữ nhân lên thay cho thuật ngữ sinh sản đối với virut?

A. Virut chỉ được coi là một dạng sống

B. Virut chưa có cấu tạo tế bào

C. Virut chỉ nhân lên khi ở trong tế bào chủ

D. Cả A, B và C

Lời giải:

Vì virut không có cấu tạo hoàn chỉnh của 1 tế bào và sống kí sinh bắt buộc.

Đáp án cần chọn là: D

Tham khảo các bài Sinh 10 Sinh học tế bào khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
2005 - Toán Lý Hóa