Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Anh lớp 8 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra Tiếng Anh 8 - Học kì 2

Thời gian: 45 phút

I. Choose the letter A, B, C or D preceding the word that is pronounced differently from others

Quảng cáo

1. A. crutch      B. reuse

    C. reduce      D. music

2. A. melt      B. deposit

    C. refill      D. delighted

II. Choose the letter A, B, C, D for each gap in the following sentence.

1. I didn't go out yesterday because I ....................... stay at home and help my mom.

   A. have to      B. had to

   C. has to       D. hasn’t to

2. This semester, I try my best to learn English ...................to make my parents happy.

   A. well        B. good

   C. better      D. best

3. I'll come home ....................... 8.30 and 9.20.

   A. at          B. in

   C. between      D. on

4. My teacher said I should ........................... harder on my English pronunciation.

   A. to work      B. work

   C. working      D. be worked

5. My father get used ..............us to the zoo when he has time.

   A. to taking      B. take

   C. to take        D. taking

6. She asked her children ........................

Quảng cáo

   A. to stop playing

   B. stop to play

   C. stop playing

   D. stopping to play

III. Supply the correct form of the verbs in the blanket.

1. She likes (play) _____________ tennis.

2. We (have) ___________ dinner when he came.

3. Alex (go) _____________ on a business trip next week.

4. In Australia, you mustn’t (comment) ___________ on a person’s accent.

IV. Read the passage and fill in the blank

   Paper makes up about 28 percent of solid trash in landfills and one ton of paper takes (1) ___________ about 3.3 cubic yards of landfill space. Recycling paper and cardboard saves space in landfills for trash (2) ___________ cannot be recycled and saving space in landfills reduces the need to build more landfills. Many communities oppose the building of new landfills in their neighborhoods.

   Recycling one ton of paper saves (3) ___________ equivalent to the energy needed to power the average U.S. home for six months and saves about 7,000 gallons of water. Making recycled paper into new paper products saves energy and water (4) ___________ the number of energy-intensive steps and processes that use water are reduced.

1. A. in      B. for      C. up      D. of

2. A. that      B. who      C. where      D. why

3. A. money      B. thing      C. energy      D. people

4. A. although     B. so          C. but      D. because

V. Complete each sentence so it means the same as the sentence above.

1. Peter is too young to see horror films.

→ Peter is not old _____________________________________________.

2. He said to his son, “Go straight upstairs and get into bed.”

→ She told her son_____________________________________________.

Đáp án & Thang điểm

I. Choose the letter A, B, C or D preceding the word that is pronounced differently from others

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

1. A (đáp án A phát âm là /ʌ/ các đáp án khác phát âm là /ju/)

2. A (đáp án A phát âm là /e/ các đáp án khác phát âm là /i/)

II.

Câu Đáp án Giải thích
1 B

Have to V: phải làm gì

Dịch: Tối qua mình không đi chơi vì phải ở nhà giúp mẹ.

2 C

Learn something better: học tốt hơn…

Dịch: Kỳ học này tôi cố hết sức để học tốt tiếng Anh hơn để làm bố mẹ vui.

3 C

Between…and… trong khoảng

Dịch: Tôi sẽ về tới nhà trong khoảng từ 8:30 đến 9:20.

4 B

Should + V: nên làm gì

Dịch: cô giáo bảo tôi nên học chăm hơn ở phát âm tiếng Anh.

5 A

Get used to Ving: thường làm gì trong quá khứ

Dịch: Bố tôi thường đưa chúng tôi đến sở thú khi ông có thời gian rảnh.

6 A

Ask sb to V: bảo ai làm gì

Dịch: Cô ấy bảo lũ trẻ ngừng đùa nghịch.

III. Supply the correct form of the verbs in the blanket.

1. playing (like + Ving)

2. were having (QKTD when QKĐ)

3. will go (câu chia thời tương lai đơn vì có next week)

4. comment (mustn’t + V: không được lám gì)

IV. Read the passage and answer the questions

1. C 2. A 3. C 4. D

V. Complete each sentence so it means the same as the sentence above.

1. Peter is not old enough to see horror films.

2. She told her son to go straight upstairs and get into bed.

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tiếng Anh lớp 8 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Hóa 8 | Đề kiểm tra Hóa 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình sách giáo khoa Hóa học 8 và cách ra đề thi trắc nghiệm mới nhất.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.