Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Anh lớp 8 có đáp án (Đề 5)

Đề kiểm tra Tiếng Anh 8 - Học kì 2

Thời gian: 45 phút

I. Choose the letter A, B, C or D preceding the word that is pronounced differently from others

Quảng cáo

1. A. calm          B. alcohol

    C. ambulance      D. awake

2. A. explain      B. press

    C. metal        D. intend

II. Choose the letter A, B, C, D for each gap in the following sentence.

1. When I was a child, I ..............follow my Mom to the market.

   A. used to        B. use

   C. get used to      D. use to

2. We must be there ..............7:30 and 10:30.

   A. at          B. before

   C. between      D. after

3. They’ll arrive ..............Monday, July 14th.

   A. in          B. at

   C. during      D. on

4. I like folktale and ..............does my sister.

   A. neither      B. so

   C. too          D. either

5. They wanted to know ..............she left early.

Quảng cáo

   A. why        B. what

   C. where      D. when

6. Oh, that dress is nice. Where .............. it?

   A. do you buy        B. are you buy

   C. did you buy      D. you buy

III. Supply the correct form of the verbs in the blanket.

1. He (wash) ___________ his car once a month.

2. When I came, the whole family (have) ___________ dinner around a big dining table.

3. My mother always tells me that I have to (be) ____________ at home by 9 p.m.

4. They (come) ____________ and see me tomorrow.

IV. Read the passage below and choose the best word to fill in the blank

   Anna is excited about the (1) __________activities she is going to do. The Y & Y (2) ___________ a plan to help the community soon. She will (3) _____________ its recycling programs. In this program, she will collect glass, used paper and empty cans. Then she will send them for (4) _________.

   She hopes she can save natural resources and earn some money for her school Y & Y in these activities. She also thinks (5) ___________ participating in either planting trees and flowers or helping the street children. It is really interesting, isn’t it?

1. A. interesting      B. interest

    C. interested      D. interests

2. A. is having      B. have

    C. to have        D. has

3. A. take part in      B. took part in

    C. get in          D. got in

4. A. recycle        B. recycling

    C. to recycle      D. recycled

5. A. in        B. for

    C. with      D. about

V. Complete each sentence so it means the same as the sentence above.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

1. The traffic policeman said, “Show your driving license, please.”

→ The traffic policeman asked me____________________________________.

2. You must not let children play in the kitchen.

→ The children aren’t ______________________________________________.

Đáp án & Thang điểm

I. Choose the letter A, B, C or D preceding the word that is pronounced differently from others

1. D (đáp án D phát âm là /ei/, các đáp án khác phát âm là /æ/)

2. A (đáp án A phát âm là /i/, các đáp án khác phát âm là /e/)

II. Choose the letter A, B, C, D for each gap in the following sentence.

Câu Đáp án Giải thích
1 A

Used to V: quen với việc làm gì trong quá khứ

Dịch: Khi còn bé, tôi thường theo mẹ đi chợ.

2 C

Between…and…: ở giữa…

Dịch: Chúng ta phải đến đó trong khoảng từ 7 rưỡi đến 10 rưỡi.

3 D

On + ngày tháng năm

Dịch: Họ sẽ đến vào thứ 2 ngày 14 tháng 7.

4 B

So + trợ động từ + chủ ngữ

Dịch: Tôi thích truyện dân gian và chị tôi cũng thế.

5 A

Want to know why: muốn biết lý do tại sao

Dịch: Họ muốn biết lý do tại sao cô ấy về sớm.

6 C

Câu hỏi thời quá khứ

Dịch: Oh cái váy xinh quá, bạn mua ở đâu vậy?

III. Supply the correct form of the verbs in the blanket.

1. washes (câu chia thời hiện tại đơn vì có mốc thời gian “once a month”)

2. were having (When QKĐ, QKTD)

3. be (have to + V: phải làm gì)

4. will come (câu chia thời hiện tại đơn vì có mốc thời gian “tomorrow”)

IV. Read the passage and answer the questions

1. A 2. A 3. A 4. B 5. D

V. Complete each sentence so it means the same as the sentence above.

1. The traffic policeman asked me to show my driving license.

2. The children aren’t allowed to play in the kitchen.

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tiếng Anh lớp 8 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Hóa 8 | Đề kiểm tra Hóa 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình sách giáo khoa Hóa học 8 và cách ra đề thi trắc nghiệm mới nhất.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.