Đề thi Tiếng Anh lớp 8 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Tiếng Anh lớp 8 - Học kì 1

Thời gian: 60 phút

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

Quảng cáo

1. A. revise    B. behave    C. prepare     D. mend

2. A. exhibition    B. homework    C. humid     D. human

II. Choose the best answer

1. She told me that she ____________ candies.

A. likes    B. doesn’t like

C. not liked     D. didn’t like

2. The teacher encourages the _______________ of the pupils in each lesson.

A. participating    B. participant

C. participate     D. participation

3. He isn’t tall enough ______________ the books on the shelf.

A. reach    B. reaching

C. to reach     D. reached

4. At school some pupils ______________ hide and seek.

A. play     B. is playing

C. plays     D. are playing

5. Would you like ____________ to my party?

A. to come     B. come

C. came    D. coming

6. Many learners do not try to learn all new words they _______________.

Quảng cáo

A. get across     B. come cross

C. go across     D. go cross

7. You must look _______________ your children when they are playing.

A. around     B. about

C. after     D. down

8. You can’t make a comparison between beef and oranges, they are completely ___________ .

A. differ     B. different

C. difference     D. differently

III. Give the correct form of the verbs in the brackets

1. Teddy and his brother like (act) _______________ movies very much.

2. His mother (buy) _______________ him a new novel yesterday.

3. She’s not tall enough (play) _______________ volleyball.

4. Bell (already go) _______________ on a business trip to New York.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack
1. 2.
3. 4.

IV. Choose the word of phrase that best fits the blank space in the following passage

Once a farmer (1) ______________ a comfortable life with his family. His chickens laid many eggs which the farmer used to sell to buy food and clothing (2) ______________ his family. One day, he went to (3) ______________ the eggs and discovered one of the chickens laid a gold egg. He shouted (4) ______________ to his wife, “We’re rich”. His wife ran to him and they both look at the egg in amazement. The wife wanted more, so her husband decided to cut open all the chickens and find more eggs. Unfortunately, he couldn’t find any eggs. When he finished all, the chickens were (5) ______________. There were no more eggs of any kind for the (6) ______________ farmer and greedy wife.

1. A. leave     B. left     C. live     D. lived

2. A. to     B. for    C. about     D. of

3. A. collect     B. buy     C. sell     D. save

4. A. exciting     B. excited    C. excitedly     D. excitingly

5. a. die     B. died    C. dying     D. dead

6. A. poor     B. foolish     C. sociable    D. generous

V. Rearrange the word to make meaningful sentences

1. His brother/ not/ tall/ enough/ play basketball.

_______________________________________________________________

2. We/ work/ for/ this company/ 20 years.

_______________________________________________________________

3. My mother/ tell/ me/ open/ window.

_______________________________________________________________

4. I/ not/ buy/ that shirt/ because/ it/ expensive.

_______________________________________________________________

Đáp án & Thang điểm

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. (Đáp án D phát âm là /e/, các đáp án khác phát âm là /i/)

2. (Đáp án A là âm câm, các đáp án khác phát âm là /h/)

II. Choose the best answer

1. D 2. D 3. C 4. D
5. A 6. B 7. C 8. B

III. Give the correct form of the verbs in the brackets

1. acting 2. bought
3. to play 4. has already gone

IV. Read the passage and answer the questions

1. D 2. B 3. A 4. C 5. D 6. B

V. Rearrange the word to make meaningful sentences

1. His brother is not tall enough to play basketball.

2. We have worked for this company for 20 years.

3. My mother told me to open the window.

4. I didn’t/ won’t buy that shirt because it was/ is expensive.

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tiếng Anh lớp 8 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Hóa 8 | Đề kiểm tra Hóa 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình sách giáo khoa Hóa học 8 và cách ra đề thi trắc nghiệm mới nhất.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.