Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 2 có đáp án, cực hay (Lần 2)

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 2 có đáp án, cực hay (Lần 2)

Phần dưới là danh sách Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 2 có đáp án, cực hay (Lần 2). Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Lịch Sử lớp 9.

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 2 (Lần 2 - Đề số 1)

    Thời gian làm bài: 15 phút

(Giới hạn bài 22+23)

Câu 1: Cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi trong bao nhiêu ngày?

A. 14 ngày.

B. 15 ngày

C. 28 ngày.

D. 30 ngày.

Câu 2: Chủ trương của Đảng ta trong việc đối phó với quân Tưởng?

A. Quyết tâm đánh Tưởng ngay từ đầu

B. Hòa hoãn với Tưởng để tập trung lực lượng đánh Pháp

C. Nhờ vào Anh để đánh Tưởng

D. Đầu hàng Tưởng

Quảng cáo


Câu 3: Bản “ Quân lệnh số 1” ra đời ở đâu?

A. Hội nghị toàn quốc của Đảng.

B. Tổng bộ Việt Minh.

C. Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc.

D. Đại hội Quốc dân.

Câu 4: Trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám – 1945, có 4 tỉnh giành được chính quyền sớm nhất (18/8/1945). Đó là những tỉnh nào?

A. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam

B. Bắc Cạn, Hải Dương, Hà Tỉnh, Quảng Nam

C. Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Tỉnh, Quảng Nam

D. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tỉnh, Quảng Ngãi

Câu 5 Ý nghĩa lớn nhất của cách mạng tháng Tám 1945 là gi?

A. Lật đổ ngai vàng phong kiến đã ngự trị hàng chục thế kỉ trên đất nước ta.

B. Chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật đối với nước ta.

C. Người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước.

D. Đem lại độc lập tự do cho dân tộc và cổ vũ cho phong trào cách mạng thế giới.

Câu 6: Sang năm 1943, Uỷ ban Việt Minh liên tỉnh Cao-Bắc-Lạng lập ra bao nhiêu ban xung phong “Nam tiến”?

A. Lập ra 17 ban xung phong “ Nam tiến”.

B. Lập ra 18 ban xung phong “ Nam tiến”.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

C. Lập ra 19 ban xung phong “ Nam tiến”.

D. Lập ra 20 ban xung phong “ Nam tiến”.

Câu 7: Báo chí của Đảng và Mặt trận Việt Minh phát triển rất phong phú, đã góp phần vào việc tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng. Đó là các tờ báo:

A. Tiền phong,Dân chúng,Lao động.

B. Bạn dân,tin tức.

C. Thanh niên,Nhành lúa.

D. Cờ giải phóng, Chặt xiềng, Cứu quốc, Việt Nam độc lập.

Câu 8: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do ai làm đội trưởng,clúc mới thành lập có bao nhiêu người?

A. Do đồng chí Trường Chinh làm đội trưởng, có 28 người.

B. Do đồng chí Võ Nguyên Giap làm đội trưởng, có 36 người.

C. Do đồng chí Hoàng Sâm làm đội trưởng, có 34 người.

D. Do đồng chí Võ Nguyên Giap làm đội trưởng, có 35 người.

(Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập với quân số 34, do đồng chí Võ Nguyên Giáp là người thành lập và đồng chí Hoàng Sâm làm đội trưởng).

Câu 9: Khẩu hiệu “ Đánh đuổi Nhật-Pháp” được thay bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” được nêu trong:

A. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8.

B. Chỉ thị Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta (12/3/1945).

C. Hội nghị toàn quốc của Đảng (14-15/8/1945).

D. Đại hội Tân Trào (16/8/1945).

Câu 10: Trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám – 1945, có 4 tỉnh giành được chính quyền sớm nhất (18/8/1945). Đó là những tỉnh nào?

A. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam

B. Bắc Cạn, Hải Dương, Hà Tĩnh Quảng Nam

C. Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Tỉnh, Quảng Nam

D. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tỉnh, Quảng Ngãi

Đáp án

1-B2-B3-C4-D5-D
6-C7-D8-C9-B10-A

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 2 (Lần 2 - Đề số 2)

    Thời gian làm bài: 15 phút

(Giới hạn bài 22+23)

Câu 1: Soạn thảo bản Tuyên ngôn độc lập là ai?

A. Uỷ ban Dân tộc giải phóng Việt Nam.

B. Tổng bộ Việt Minh.

C. Ban thường vụ Trung ương Đảng.

D. Hồ Chí Minh.

Câu 2: Điều kiện khách quan bên ngoài nào sau đây,tạo thời cơ cho nhân dân ta vùng lên giành độc lập khi Chiến tranh thế giới đang tới những ngày cuối?

A. Sự thất bại của phe phát xít ở chiến trường châu Âu.

B. Sự thắng lợi của Hồng quân Liên Xô ở mặt trận Xô-Đức.

C. Sự thắng lợi của nhân dân các nước Đông Âu.

D. Sự tan rã của phát xít Đức và sự đầu hàng vô điều kiện của phát xít Nhật.

Câu 3: Phát xít Nhật đầu hàng quân Nhật ở Đông Dương cũng bị tê liệt,chính phủ tay sai thân Nhật Trần Trọng Kim hoang mang cực độ. Đây là thời cơ ngàn năm có một cho nhân dân ta giành độc lập. Đó là hoàn cảnh vô cùng thuận lợi để:

A. Hưởng ứng chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.

B. Đảng ta kịp thời phát Lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước.

C. Phá kho thóc Nhật giải quyết nạn đói.

D. Phát động cao trào kháng Nhật cứu nước.

Câu 4: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến,toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta...” Đó là lời kêu gọi của:

A. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (14/8/1945).

B. Quân lệnh số 1 kêu gọi toàn quốc nổi dậy khởi nghĩa.

C. Đại hội Quốc dân ở Tân Trào (16/8/1945).

D. Thư Hồ Chí Minh gửi đồng bào cả nước kêu gọi nổi dậy Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Câu 5: Nghị quyết nào của Đảng quyết định Tổng khởi nghĩa trong cả nước,giành chính quyền trước khi quân Đồng minh vào Việt Nam?

A. Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần 8 (10-19/5/941).

B. Nghị quyết của Đảng tại Hội nghị toàn quốc (13-15/8/1945).

C. Nghị quyết của Đại hội Quốc dân ở Tân Trào.

D. Nghị quyết của Ban thường vụ Trung ương Đảng họp ngay đêm 9/3/1945.

Câu 6: “Đồng bào kéo rầm rập kéo tới quảng trường Nhà hát lớn dự mít tinh do Mặt trận Việt Minh tổ chức.Đại biểu Việt Minh đọc Tuyên ngôn,Chương trình của Việt Minh và kêu gọi nhân dân giành chính quyền”. Đây là không khí của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở ?

A. Hà Nội(19/8/1945).

B. Huế (23/8/1945).

C. Sài Gòn (25/8/1945).

D. Bắc Giang,Hải Dương (18/8/1945).

Câu 7: Nguyên nhân nào là cơ bản quyết định sự thắng lợi Cách mạng tháng 8 năm 1945?

A. Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước,đã đấu tranh kiên cường bất khuất.

B. Có khối liên minh công nông vững chắc,tập hợp được mọi lực lượng yêu nước trong Mặt trận thống nhất.

C. Sự lãnh đạo tài tình của Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

D. Có hoàn cảnh thuận lợi của Chiến tranh thế giới thứ hai: Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh đã đánh bại phát xít Đức- Nhât.

Câu 8: trong Cách mạng tháng Tám 1945,Đảng ra sử dụng phương pháp đấu tranh cơ bản gì?

A. Đấu tranh vũ trang.

B. Đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị.

C. Đấu tranh chính trị.

D. Đấu tranh ngoại giao kết hợp với đấu tranh chính trị.

Câu 9: Cuộc khởi nghĩa có tiếng vang nhanh trong cả nước,có tác dụng cổ vũ mạnh mẽ các tỉnh và thành phố khác,làm tăng thêm cuộc khủng hoảng trong hàng ngũ địch. Đó là ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa nào?

A. Khởi nghĩa Bắc Giang.

B. Khởi nghĩa Hà Nội.

C. Khởi nghĩa ở Huế.

D. Khởi nghĩa ở Sài Gòn.

(Tại Hà Nội ngày 17/8/1945,Tổng Viên chức của chính quyền bù nhìn tổ chức một cuộc mít tinh lớn tại Quảng trường Nhà hát thành phố với hàng vạn người tham gia,để ủng hộ chính phủ lâm thời Trần Trọng Kim. Dưới sự lãnh đạo của Xứ uỷ Bắc Kỳ và Thành uỷ Hà Nội,quần chúng cách mạng chiếm lấy diễn đàn cuộc mít tinh này: cán bộ của ta báo tin cho đồng bào biết phát xít Nhật đã đầu hàng,trình bày tóm tắt chủ trương,đường lối cứu nước của Việt Minh,đả đảo chính quyền bù nhìn thân Nhật và chuẩn bị tham gia khởi nghĩa )

Câu 10 : Những đại biểu thuộc các thành phần nào tham dự Đại hội Quốc dân tại Tân Trào vào ngày 16/8/1945?

A. Ba xứ thuộc đủ các giới,các doàn thể,các dân tộc tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của toàn dân.

B. Giai cấp công nhân,nông dân cả nước.

C. Giai cấp tiểu tư sản,học sinh,sinh viên,trí thức cả nước.

D. Các đảng phái đoàn thể tổ chức mặt trận trong cả nước.

Đáp án

1-D2-D3-B4-D5-B
6-A7-A8-B9-B10-D

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Lịch Sử lớp 9 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Lịch Sử 9 khác:

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Loạt bài Đề kiểm tra Lịch Sử lớp 9 Học kì 1 và Học kì 2 có đáp án gồm các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề kiểm tra học kì được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Lịch Sử 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Nhóm hỏi bài 2k6