Lý thuyết, Trắc nghiệm Lịch Sử 9 Bài 11: Trật tự thế giới mới ...

Lý thuyết, Trắc nghiệm Lịch Sử 9 Bài 11: Trật tự thế giới mới ...

A . Lý thuyết

I. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI

   - Từ ngày 4 đến 11 – 2 – 1945, Hội nghị Ianta được diễn ra với sự tham gia của nguyên thủ ba nước Liên Xô, Mĩ, Anh.

Lý thuyết, Trắc nghiệm Lịch Sử 9 Bài 11: Trật tự thế giới mới ... | Lý thuyết và trắc nghiệm Lịch Sử 9 chọn lọc có đáp án

Hội nghị Ianta

   - Những quyết định của hội nghị:

   + Ở châu Âu, Liên Xô chiếm đóng và kiểm soát Đông Đức và Đông Âu. Vùng Tây Đức và Tây Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mĩ và Anh.

   + Ở châu Á:

      • Duy trì nguyên trạng Mông Cổ, trả lại cho Liên Xô phía Nam đảo Xa-kha-lin, trao trả Trung Quốc những vùng bị Nhật chiếm đóng.

      • Triều Tiên: Phía bắc vĩ tuyến 38 do Liên Xô chiếm đóng, phía Nam vĩ tuyến 38 do Mĩ kiểm soát.

      • Đông Nam Á, Nam Á thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây.

Lý thuyết, Trắc nghiệm Lịch Sử 9 Bài 11: Trật tự thế giới mới ... | Lý thuyết và trắc nghiệm Lịch Sử 9 chọn lọc có đáp án

=> Hình thành trật tự thế giới mới – trật tự hai cực I-an-ta.

II. SỰ THÀNH LẬP LIÊN HỢP QUỐC

   - Hội nghị I-an-ta đưa ra quyết định thành lập Liên hợp quốc.

   - Nhiệm vụ chính:

      + Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

      + Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc dựa trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của các dân tộc.

      + Hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo,..

   - Vai trò:

      + Duy trì hòa bình và an ninh thế giới, đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.

      + Giúp đỡ các nước phát triển kinh tế, văn hóa.

III. CHIẾN TRANH LẠNH

   - Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ và Liên Xô chuyển sang tình trạng đối đầu căng thẳng. Đó là tình trạng “Chiến tranh lạnh” giữa hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.

   - Chiến tranh lạnh là chính sách thù địch về mọi mặt của Mĩ và các nước đế quốc trong quan hệ với Liên Xô và các nước XHCN.

   - Biểu hiện:

      + Mĩ và các nước đế quốc ráo riết chạy đua vũ trang, tăng ngân sách quân sự, thành lập các khối quân sự và căn cứ quân sự bao quanh Liên Xô.

      + Tiến hành chiến tranh đàn áp các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.

   - Hậu quả:

      + Thế giới ở trong tình trạng căng thẳng, đứng trước nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh thế giới mới.

      + Chạy đua vũ trang làm tiêu tốn tiền của.

IV. THẾ GIỚI SAU “CHIẾN TRANH LẠNH”

   - Tháng 2 – 1989, tổng thống Mĩ Bu-sơ và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Goóc-ba-chốp cùng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh.

   - Tình hình thế giới có nhiều biến chuyển và diễn ra theo các xu hướng sau:

      + Xu thế hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế.

      + Thế giới tiến tới xác lập một trật tự thế giới mới, đa cực, nhiều trung tâm.

      + Các nước ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm.

      + Ở nhiều khu vực vẫn xảy ra tình trạng xung đội quân sự hoặc nội chiến.

   - Xu thế phát triển chung của thế giới ngày nay là hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển kinh tế.

B . Trắc nghiệm

Câu 1. Tháng 2 – 1945, Hội nghị Ianta được tổ chức với sự tham gia của nguyên thủ những nước nào?

A. Mĩ, Anh, Pháp.

B. Mĩ, Liên Xô, Đức

C. Mĩ, Liên Xô, Nhật Bản.

D. Mĩ, Liên Xô, Anh.

Đáp án: D

Giải thích :

- Từ ngày 4 đến 11 – 2 – 1945, Hội nghị Ianta được diễn ra với sự tham gia của nguyên thủ ba nước Liên Xô, Mĩ, Anh là Xtalin, Ru-dơ-ven, Sớc-sin.

Câu 2. Theo quyết định của Hội nghị Ianta vùng Tây Đức và Tây Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của nước nào?

A. Anh, Mĩ

B. Liên Xô

C. Anh

D. Mĩ

Đáp án: A

Giải thích :

- Theo quyết định của hội nghị:

+ Ở châu Âu, Liên Xô chiếm đóng và kiểm soát Đông Đức và Đông Âu. Vùng Tây Đức và Tây Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mĩ và Anh.

Câu 3.Theo quyết định của Hội nghị Ianta quân đội nước nào sẽ chiếm đóng vùng Bắc Triều Tiên?

A. Anh, Mĩ

B. Liên Xô

C. Anh

D. Mĩ

Đáp án: B

Giải thích :

- Theo quyết định của hội nghị đối với Triều Tiên: Phía bắc vĩ tuyến 38 (Bắc Triều Tiên) do Liên Xô chiếm đóng, phía Nam vĩ tuyến 38 (Nam Triều Tiên) do Mĩ kiểm soát.

Câu 4. Theo quyết định của Hội nghị Ianta Việt Nam thuộc phạm vi ảnh hưởng của nước nào?

A. Pháp

B. Liên Xô

C. Anh

D. Mĩ

Đáp án: A

Giải thích :

- Theo quyết định của hội nghị Ianta Đông Nam Á, Nam Á thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây.

Câu 5. Những thỏa thuận của Hội nghị Ianta đã dẫn đến sự hình thành một trật tự thế giới như thế nào?

A. Trật tự thế giới một cực do Mĩ đứng đầu.

B. Trật tự thế giới một cực do Mĩ đứng đầu.

C. Trật tự thế giới hai cực do Liên Xô và Mĩ đứng đầu mỗi cực.

D. Trật tự thế giới đa cực, nhiều trung tâm.

Đáp án: C

Giải thích :

Những thỏa thuận của Hội nghị Ianta đã dẫn đến sự hình thành một trật tự thế giới mới mà lịch sử gọi là trật tự hai cực Ianta do Liên Xô và Mĩ đứng đầu mỗi cực.

Câu 6. Để giữa gìn hòa bình, an ninh và trật tự thế giới sau chiến tranh, Hội nghị Ianta đã quyết định vấn đề gì?

A. Thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc.

B. Tổ chức trật tự thế giới sau chiến tranh.

C. Phân chia các khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng trên thế giới.

D. Thực hiện chế độ quân quản ở các nước bại trận.

Đáp án: A

Giải thích :

- Hội nghị I-an-ta đưa ra quyết định thành lập Liên hợp quốc với n hiệm vụ chính:

+ Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

+ Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc dựa trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của các dân tộc.

+ Hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo,..

Câu 7. Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc vào thời gian nào?

A. Tháng 8 năm 1977

B. Tháng 9 năm 1977

C. Tháng 8 năm 1997

D. Tháng 7 năm 1995

Đáp án: B

Giải thích :

(SGK – trang 46)

Câu 8. Sự kiện nào khởi đầu Chiến tranh lạnh?

A. Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

B. Sự ra đời của “Học thuyết Truman”.

C. Sự ra đời của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO)

D. Sự ra đời của Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va.

Đáp án: B

Giải thích :

Sự kiện được xem là khởi đầu cho Chiến tranh lạnh là sự ra đời của “Học thuyết Truman” khẳng định sự tồn tại của Liên Xô là nguy cơ lớn đối với nước Mĩ.

Câu 9. Chiến tranh lạnh chủ yếu là cuộc chạy đua trên lĩnh vực nào?

A. Kinh tế

B. Chính trị

C. Khoa học – kĩ thuật

D. Quân sự

Đáp án: D

Giải thích :

+ Trong Chiến tranh lạnh Mĩ và các nước đế quốc ráo riết chạy đua vũ trang, tăng ngân sách quân sự, thành lập các khối quân sự và căn cứ quân sự bao quanh Liên Xô.

+ Tiến hành chiến tranh đàn áp các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.

Câu 10. Sau Chiến tranh lạnh, hầu hết các nước đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển với trọng điểm là lĩnh vực nào?

A. Chính trị

B. Kinh tế

C. Văn hóa

D. Quân sự

Đáp án: B

Giải thích :

Sau Chiến tranh lạnh các nước ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm.

+ Các nước đẩy mạnh sản xuất và tích cực tham gia các liên minh kinh tế khu vực đẻ cùng hợp tác và phát triển như: Liên minh châu Âu (EU), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN),...

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Lịch Sử 9 khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Lịch Sử 9 | Soạn Lịch Sử lớp 9 được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Lịch Sử lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

trat-tu-the-gioi-moi-sau-chien-tranh-the-gioi-thu-hai.jsp