Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợpTin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp

Xem thêm: Lý thuyết Bài thực hành tổng hợp

Với giải bài tập Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp hay nhất, ngắn gọn Bên cạnh đó là tóm tắt lý thuyết ngắn gọn và bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin học 12 bài Bài tập và thực hành 9.

1. Mục đích, yêu cầu

Quảng cáo

- Củng cố các kĩ năng cơ bản sử dụng Access.

2. Nội dung

Câu 1: (sgk trang 76 Tin 12):

a) Tạo một CSDL mới, đặt tên là HOC_TAP.

- Ở màn hình chọn của Access ta nhấn vào blank database để tạo cơ sở dữ liệu mới.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack
Quảng cáo

- Đặt tên là HOC_TAP. Rồi nhấn Create.

- Kết quả:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

b) Tạo các bảng dữ liệu trong CSDL HOC_TAP với cấu trúc được mô tả trong bảng sau, đặt khóa chính cho mỗi bảng, mô tả tính chất cho các trường của mỗi bảng.

- Nhấn chuột phải vào trường. Chọn Design View

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack
Quảng cáo

- Nhập BANG_DIEM là tên của bảng. Rồi nhấn Ok được kết quả như hình

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Nhập các trường với kiểu dữ liệu và khóa chính như trang 76

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Làm tương tự với 2 bảng HOC_SINH và bảng MON_HOC:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

Câu 2: (sgk trang 76 Tin 12): Thiết lập các mối liên kết:

- Giữa bảng BANG_DIEM và bảng HOC_SINH.

- Giữa bảng BANG_DIEM và bảng MON_HOC.

Trả lời:

- Nhấn vào Database Tool chọn Realationships.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Chọn bảng để thiết lập quan hệ. Chọn bảng nào ta nhấn vào bảng rồi nhấn Add. Ở đây ta cần thiết lập quan hệ giữa 3 bảng nên ta chọn cả 3 bảng rồi nhấn Add.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Tạo liên kết giữa BANG_DIEM và HOC_SINH. Đầu tiên ta nhấn vào Edit Relationship.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Nhấn Create New.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Chọn như hình:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Nhấn OK sau đó nhấn Create:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Kết quả:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Làm tương tự với bảng BANG_DIEM và bảng MON_HOC.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

Câu 3: (sgk trang 77 Tin 12): Tạo biểu mẫu để nhập dữ liệu cho BANG_DIEM.

Nhập dữ liệu cho cả ba bảng. (dùng cả hai cách: trực tiếp trong trang dữ liệu và dùng biểu mẫu vừa tạo).

Trả lời:

- Giả sử ta nhập liệu cho bảng HOC_SINH bằng cách thông thường. Click đúp vào bảng HOC_SINH sẽ được giao diện như hình:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Nhập thông tin cần thiết cho các trường. Ví dụ ta muốn nhập một học sinh có mã là 1, Họ đệm là Nguyễn Văn, Tên là A thì ta sẽ nhập như sau.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Sau đó nhấn Enter Access sẽ tự động đưa ta đến để nhập bản ghi tiếp theo.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Để thêm bản ghi bằng biểu mẫu ta làm như sau.

- Nhấn Create -> More Forms chọn Form Wizard.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Nhấn vào dấu >> để đưa toàn bộ các trường vào biểu mẫu.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Nhấn Finish để kết thúc ngay biểu mẫu. Ta được kết quả như hình.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Để tạo bản ghi mới ta nhấn vào như hình:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Một trang biểu mẫu mới sẽ xuất hiện cho ta nhập liệu:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Giả sử ta nhập liệu thông tin như hình.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Một bản ghi mới sẽ xuất hiện ở bảng HOC_SINH.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Những bảng khác ta hoàn toàn có thể làm tương tự .

Câu 4: (sgk trang 77 Tin 12): Thiết kế một số mẫu hỏi để đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Hiển thị họ tên của một học sinh (ví dụ “Trần Lan Anh”) cùng với điểm trung bình của học sinh đó.

- Nhấn Create chọn Query Design.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Chọn bảng HOC_SINH, BANG_DIEM, MON_HOC. Sau đó điền điều kiện như hình:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Chạy Query và quan sát kết quả:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

b) Danh sách học sinh gồm họ và tên, điểm môn Toán trong một ngày.

Nhấn Create chọn Query Design.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Chọn bảng HOC_SINH, BANG_DIEM, MON_HOC.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Ta muốn kiểm tra ở ngày nào thì ta điền ngày tháng vào trường ngày kiểm tra như trong hình. Ví dụ ở đây ta điền 20/11/2017.

- Ở đây ta buộc phải thêm trường mã môn học vào trong mẫu hỏi vì nếu trong CSDL thực tế ta không thể biết chính xác mã của môn Toán là bao nhiêu. Vì thế ta cần ép thêm điều kiện Tên_Môn_học là toán.

- Nhấn Run để thực thi mẫu hỏi:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

c) Danh sách học sinh gồm họ và tên, điểm môn Toán và sắp xếp theo ngày kiểm tra.

- Nhấn Create chọn Query Design.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Chọn bảng HOC_SINH, BANG_DIEM, MON_HOC. Rồi điền điều kiện như hình:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Kết quả:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

Câu 5: (sgk trang 77 Tin 12): Tạo báo cáo danh sách học sinh của từng môn gồm: họ tên, điểm và tính điểm trung bình theo môn.

Trả lời:

- Nhấn Create chọn Query Design.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Chọn bảng HOC_SINH, BANG_DIEM, MON_HOC. Rồi điền điều kiện như hình:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Thực thi Query:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Từ Query trên ta sẽ tạo báo cáo. Nhấn Create chọn Report Wizard:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Nhấn vào dấu >>. Sau đó nhấn Finish.

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

- Kết quả:

Giải bài tập Tin học lớp 12 | Giải bài tập Tin 12 hay nhất tại VietJack

Xem thêm các bài giải bài tập Tin học lớp 12 hay, chi tiết khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official
Các loạt bài lớp 12 khác