Bài 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7 trang 62 SBT Hóa học 12Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm

Bài 27.1 trang 62 Sách bài tập Hóa học 12: Nhôm hiđroxit thu được từ cách làm nào sau đây ?

A. Cho dư dung dịch HCl vào dung dịch natri aluminat.

B. Thổi dư khí CO2 vào dung dịch natri aluminat.

C. Cho dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3.

D. Cho Al2O3 tác dụng với nước.

Lời giải:

Quảng cáo

B

Bài 27.2 trang 62 Sách bài tập Hóa học 12: Chỉ dùng hoá chất nào sau đây có thể phân biệt 3 chất rắn là Mg, Al và Al2O3 ?

A. Dung dịch HCl     B. Dung dịch KOH

C. Dung dịch NaCl     D. Dung dịch CuCl2

Lời giải:

B

Bài 27.3 trang 62 Sách bài tập Hóa học 12: Các dung dịch ZnSO4 và AlCl3 đéu không màu. Để phân biệt 2 dung dịch này có thế dùng dung dịch của chất nào sau đây ?

A. NaOH     B. HNO3

C. HCl     D. NH3

Lời giải:

D

Bài 27.4 trang 62 Sách bài tập Hóa học 12: Hiện tượng nào sau đây đúng khi cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch AlCl3 ?

A. Sủi bọt khí, dung dịch vẫn trong suốt và không màu.

B. Sủi bọt khí và dung dịch đục dần do tạo ra chất kết tủa.

C. Dung dịch đục dần do tạo ra chất kết tủa sau đó kết tủa tan và dung dịcl lại trong suốt.

D. Dung dịch đục dần do tạo ra chất kết tủa và kết tủa không tan khi chi dư dung dịch NH3.

Lời giải:

D

Bài 27.5 trang 62 Sách bài tập Hóa học 12: rong 1 lít dung dịch Al2(SO4)3 0,15M có tổng số mol các ion do mue phân li ra (bỏ qua sự thuỷ phân của muối) là

A. 0,15 mol.     B. 0,3 mol.

C. 0,45 mol.     D. 0,75 mol.

Lời giải:

D

Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO42-

Số mol ion = 2 nAl3+ + 3nSO42- = 5n Al2(SO4)3 = 5.0,15 = 0,75 mol

Bài 27.6 trang 63 Sách bài tập Hóa học 12: Hòa tan m gam Al tác dụng hết với dung dịch HNO3 rất loãng chỉ thu được hỗn hợp khí gồm 0,015 mol N2O và 0,01 mol NO. Giá trị của m là

A. 13,5.     B. 1,35.

C. 0,81.     D. 8,1.

Lời giải:

B

ne nhận = 8nN2O + 3nNO = 8.0,015 + 3.0,01 = 0,15 = ne cho = 3nAl

⇒ nAl = 0,03 mol ⇒ mAl = 0,81g

Bài 27.7 trang 63 Sách bài tập Hóa học 12: Cho 5,4 g Al vào 100 ml dung dịch KOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thể tích khí H2 (đktc) thu được là

A. 4,48 lít.     B. 0,448 lít.

C. 0,672 lít.     D. 0,224 lít.

Lời giải:

C

nKOH = 0,1.0,2 = 0,02 mol; nAl = 0,2 mol

Giải sách bài tập Hóa học 12 | Giải sbt Hóa học 12

Al dư; VH2 = 0,03.22,4 = 0,672 lít

Quảng cáo

Các bài giải sách bài tập Hóa học 12 (SBT Hóa học 12) khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-27-nhom-va-hop-chat-cua-nhom.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác