Bài 27.8, 27.9, 27.10, 27.11, 27.12, 27.13, 27.14, 27.15 trang 63 SBT Hóa học 12Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm

Bài 27.8 trang 63 Sách bài tập Hóa học 12: Nung nóng hỗn hợp gồm 10,8 g bột Al với 16 g bột Fe2O3 (không có không khí), nếu hiệu suất phản ứng là 80% thì khối lượng Al2O3 thu được là

A. 8,16 g.     B. 10,20 g.

C. 20,40 g.     D. 16,32 g.

Lời giải:

Quảng cáo

A

Giải sách bài tập Hóa học 12 | Giải sbt Hóa học 12

Bài 27.9 trang 63 Sách bài tập Hóa học 12: Đốt cháy bột Al trong bình khí Cl2 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn khối lượng chất rắn trong bình tăng 4,26 g. Khối lượng Al đã phản ứng là

A. 2,16 g.     B. 1,62 g.     C. 1,08 g.     D. 3,24 g.

Lời giải:

C

Giải sách bài tập Hóa học 12 | Giải sbt Hóa học 12

Bài 27.10 trang 63 Sách bài tập Hóa học 12: Cho 4,005 g AlCl3 vào 1000 ml dung dịch NaOH 0,1M. Sau khi phản ứng xong thu được khối lượng kết tủa là

A. 1,56 g     B. 2,34 g

C. 2,60 g     D. 1,65 g.

Lời giải:

A

Giải sách bài tập Hóa học 12 | Giải sbt Hóa học 12

Bài 27.11 trang 63 Sách bài tập Hóa học 12: Để khử hoàn toàn m gam hỗn hợp CuO và PbO cần 8,1 g kim loại nhôm sau phản ứng thu được 50,2 g hỗn hợp 2 kim loại. Giá trị của m là

A. 57,4.     B. 54,4.

C. 53,4.     D. 56,4.

Lời giải:

A

Giải sách bài tập Hóa học 12 | Giải sbt Hóa học 12

Bài 27.12 trang 63 Sách bài tập Hóa học 12: Cho 16,2 g kim loại X (có hoá trị n duy nhất) tác dụng với 3,36 lít O2 (đktc), phản ứng xong thu được chất rắn A. Cho A tác dụng hết với đung dịch HCl thấy có 1,2 g khí H2 thoát ra. Kim loại X là

A. Mg.     B. Zn.

C. Al.     D. Ca.

Lời giải:

C

Giải sách bài tập Hóa học 12 | Giải sbt Hóa học 12

Bài 27.13 trang 64 Sách bài tập Hóa học 12: Khi cho m gam Al tác dụng với dung dịch NaOH dư được X lít khí và khi cho cũng m gam Al tác dụng với HNO3 loãng dư được y lít khí N2 duy nhất (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Quan hệ giữa x và y là

A. x = 5y.     B. y = 5x.

C. x = y.     D. x= 2,5y.

Lời giải:

A

Giải sách bài tập Hóa học 12 | Giải sbt Hóa học 12

Bài 27.14 trang 64 Sách bài tập Hóa học 12: Nhận định nào sau đây không đúng ?

A. Trong phản ứng của Al với dung dịch NaOH thì Al là chất khử và NaOH là chất oxi hoá.

B. Al có khả năng tác dụng với nước ngay ở điều kiện thường.

C. Al là kim loại có tính khử mạnh, nó bị oxi hoá dễ dàng thành ion Al3+.

D. Hỗn hợp gồm bột nhôm và bột oxit sắt từ được gọi là hỗn hợp tecmit.

Lời giải:

A

Bài 27.15 trang 64 Sách bài tập Hóa học 12: Trường hợp nào sau đây thu được Al(OH)3

A. Cho dung dịch Al2(SO4)3 vào dung dịch NaOH dư

B. Cho dung dịch Al2(SO4)3 vào dung dịch HCl dư

C. Cho dung dịch Al2(SO4)3 vào dung dịch Ca(OH)2

D. Cho dung dịch Al2(SO4)3 vào dung dịch NH3

Lời giải:

D

Quảng cáo

Các bài giải sách bài tập Hóa học 12 (SBT Hóa học 12) khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


bai-27-nhom-va-hop-chat-cua-nhom.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác