Giải Toán 7 VNEN Bài 1: Biểu thức đại số, giá trị của một biểu thức đại số

Giải Toán 7 VNEN Bài 1: Biểu thức đại số, giá trị của một biểu thức đại số

A. Hoạt động khởi động

(trang 28 toán 7 VNEN tập 2).

Đọc và tính giá trị của mỗi biểu thức sau:

A = 36 – 10 + 6 ;   B = 36 – ( 6 + 4 );

C = 15 + 6 : 3 ;   D = 4 . 32 – 5 . 6.

Trả lời:

A = 36 – 10 + 6 = 26 + 6 = 32

B = 36 – ( 6 + 4 ) = 36 – 10 = 26

C = 15 + 6 : 3 = 15 + 2 = 17

D = 4 . 32 – 5 . 6 = 128 – 30 = 98

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. (trang 28 toán 7 VNEN tập 2). Thực hiện các hoạt động sau

a ) Đọc và làm theo yêu cầu

- Viết biểu thức biểu thị chu vi của một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 5cm và chiều dài bằng 8cm .

- Viết biểu thức biểu thị chu vi của hình chữ nhật có hai cạnh liên tiếp bằng 5cm và a cm .

- Viết phép tính để tính độ dài đoạn thẳng AB dưới dạng một biểu thức chứa chữ.

Giải Toán 7 VNEN Bài 1: Biểu thức đại số, giá trị của một biểu thức đại số | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

b) Đọc kĩ nội dung sau (Sgk trang 28)

c) Đọc và chỉ rõ các phép toán trong các biểu thức đại số sau:

Giải Toán 7 VNEN Bài 1: Biểu thức đại số, giá trị của một biểu thức đại số | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

d) Chú ý (Sgk trang 29)

e) Viết biểu thức đại số biểu thị:

- Quãng đường đi được sau x (h) của một ô tô đi với vận tốc 40km/h;

- Tổng quãng đường đi được của một người biết rằng người đó đi bộ trong x (h) với vận tốc 5km/h và sau đó đi ô tô trong y (h) với vận tốc 45km/h.

- Diện tích hình chữ nhật EFGH trong mỗi trường hợp sau theo hai các khác nhau:

Giải Toán 7 VNEN Bài 1: Biểu thức đại số, giá trị của một biểu thức đại số | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Trả lời:

a) - Chu vi (P) = chiều dài x chiều rộng = 8 x 5 (cm)

- Chu vi (P) = chiều dài x chiều rộng = 5 x a (cm)

- AB = x + y + 4 (cm)

c) 4x : phép nhân

2.(5 + a) : phép nhân và phép cộng.

3.(x + y) : phép nhân và phép cộng

x2 : lũy thừa

3x + 4 : nhân và cộng

xy : nhân

Giải Toán 7 VNEN Bài 1: Biểu thức đại số, giá trị của một biểu thức đại số | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN: chia

Giải Toán 7 VNEN Bài 1: Biểu thức đại số, giá trị của một biểu thức đại số | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN: chia và trừ

e) - S = v.t = 40.x = 40x.

- S = 5.x + 45.y= 5x + 45y.

- Diện tích hình chữ nhật EFGH trong:

(1) SEFGH = EH.HG = a.(b+c) = a(b+c)

(2) SEFGH = EH.HG = a.(b – c) = a(b – c)

2. (trang 29 toán 7 VNEN tập 2).

a) Đọc kĩ nội dung sau (Sgk trang 29)

b) Chú ý (Sgk trang 30)

c) Sử dụng tính chất phân phối để viết tiếp vào chỗ trống ( . . . ) :

3 (x + 5) = . . . ;   (2 + x ).5 = . . . ,   4(x - 2) = . . . ;

2x + 2 . 5 = . . . ;   3 . 4 + 4x = . . . ;   2x - 2 . 4 = . . . .

Trả lời:

3(x + 5) = 3x + 15 ;

(2 + x)5 = 10 + 5x ;

4(x - 2) = 4x – 8;

2x + 2 . 5 = 2(x + 5) ;

3.4 + 4x = (3 + x)4 ;

2x - 2 . 4 = 2(x – 4);

3. (trang 30 toán 7 VNEN tập 2).

a)b) (Sgk trang 30)

c) Tính giá trị của biểu thức đại số :

3x - 5x + 1 tại x = - 1.

x2y tại x = - 4 và y = 3.

Trả lời:

- Giá trị của biểu thức 3x – 5x + 1 tại x = -1 là 3.(-1) – 5.(-1) + 1 = 3

- Giá trị của biểu thức x2y tại x = - 4 và y = 3 là (-4)2.3 = 16.3 = 48.

C. Hoạt động luyện tập

1. (trang 30 toán 7 VNEN tập 2).

Hãy viết các biểu thức đại số biểu thị :

a) Tổng của x và y;

b) Tích của x và y;

c) Tích của tổng x và y với hiệu của x và y.

Trả lời:

a ) Tổng của x và y = x + y.

b ) Tích của x và y = xy

c ) Tích của tổng x và y với hiệu của x và y = (x + y)(x - y).

2. (trang 31 toán 7 VNEN tập 2).

Nối mỗi ý 1), 2), … ,5) với chỉ một ý a), b) …e) sao cho chúng có cùng ý nghĩa (theo mẫu):

Giải Toán 7 VNEN Bài 1: Biểu thức đại số, giá trị của một biểu thức đại số | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Trả lời:

Giải Toán 7 VNEN Bài 1: Biểu thức đại số, giá trị của một biểu thức đại số | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

3. (trang 31 toán 7 VNEN tập 2). Bạn Hà đã mua hai quyển vở, giá mỗi quyển là 5000 đồng và mua x chiếc bút chì, giá mỗi chiếc là 4000 đồng .

a) Viết biểu thức đại số biểu thị số tiền là phải trả .

b) Huy không mua vở nhưng lại mua nhiều hơn Hà 3 chiếc bút chì (giá cũng là 4000 đồng một chiếc).Viết biểu thức đại số biểu thị số tiền Huy phải trả .

Trả lời:

a) Giá tiền Hà phải trả là: 5000.2 + 4000.x = 10000 + 4000x

b) Số bút mà Huy mua là: 3 + x

Số tiền mà Huy phải trả là: 4000(x + 3)

4. (trang 31 toán 7 VNEN tập 2).

Tính giá trị của mỗi biểu thức đại số sau tại m = - 1 và n = 2 :

a ) 3m - 2n ;

b ) 7m + 2n – 6.

Trả lời:

Giá trị của biểu thức 3m – 2n tại m = - 1 và n = 2 là 3.(-1) – 2.2 = -7

Giá trị của biểu thức 7m + 2n – 6 tại m = - 1 và n = 2 là 7.(-1) + 2.2 – 6 = - 9.

5. (trang 31 toán 7 VNEN tập 2).

Tính giá trị biểu thức đại số x2y3 + xy tại x = 1 và Giải Toán 7 VNEN Bài 1: Biểu thức đại số, giá trị của một biểu thức đại số | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Trả lời:

Giá trị biểu thức đại số x2y3 + xy tại x = 1 và Giải Toán 7 VNEN Bài 1: Biểu thức đại số, giá trị của một biểu thức đại số | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN là: Giải Toán 7 VNEN Bài 1: Biểu thức đại số, giá trị của một biểu thức đại số | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

D. Hoạt động vận dụng

(trang 31 toán 7 VNEN tập 2).

Toán học với sức khỏe con người

Em thử tính theo công thức trên để biết dung tích chuẩn phối của mình, rồi thối bóng và xét xem mình đã đạt mức chuẩn về phối chưa.

Trả lời:

Em có thể tham khảo kết của của bạn Lan và bạn Huy dưới đây:

Bạn Lan (nữ) 13 tuổi, cao 152cm thì dung tích phổi chuẩn tính theo công thức:

Q = 0,041 . 152 - 0 , 018 . 13 - 2,69 = 3, 308 (lít) .

Bạn Lan thổi quả bóng dạng hình cầu sau khi thổi có đường kính 20cm thì dung tích phổi của Lan:

Giải Toán 7 VNEN Bài 1: Biểu thức đại số, giá trị của một biểu thức đại số | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

⇒ Dung tích phổi của Lan đạt tiêu chuẩn.

Bạn Huy (nam) 13 tuổi, cao 155cm thì dung tích phổi chuẩn tính theo công thức:

Q = 0,057 . 155 - 0 , 022 . 13 – 4,23 = 4,319 ( lít ) .

Bạn Huy thổi quả bóng dạng hình cầu sau khi thổi có đường kính 22cm thì dung tích phổi của Huy:

Giải Toán 7 VNEN Bài 1: Biểu thức đại số, giá trị của một biểu thức đại số | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

⇒ Dung tích phổi của Huy đạt tiêu chuẩn

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

1. (trang 32 toán 7 VNEN tập 2). Héron là một người say mê toán học có suy nghĩ hơi phức tạp . . . Ông đã nghĩ ra một công thức mới để tính diện tích hình chữ nhật. Gọi chiều dài là L, chiều rộng là 1 và chu vi là p thì diện tích hình chữ nhật tính bởi công thức:

Giải Toán 7 VNEN Bài 1: Biểu thức đại số, giá trị của một biểu thức đại số | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

a) Sử dụng công thức của Héron để tính diện tích hình chữ nhật kích thước 10cm và 4cm, sau đó tính diện tích hình chữ nhật thứ hai với kích thước 7cm và 4cm.

b) Công thức của Héron có đúng cho tất cả các hình chữ nhật không ? Vì sao ?

Trả lời:

a) Theo công thức của Héron ta có:

Hình chữ nhật có kích thước 10cm và 4cm thì:

p = (10 + 4).2 = 28 (cm) ⇒ Giải Toán 7 VNEN Bài 1: Biểu thức đại số, giá trị của một biểu thức đại số | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Hình chữ nhật có kích thước 7cm và 4cm thì:

p = (7 + 4).2 = 22 (cm) ⇒ Giải Toán 7 VNEN Bài 1: Biểu thức đại số, giá trị của một biểu thức đại số | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

b) Công thức Héron đúng với tất cả hình chữ nhật vì

Giải Toán 7 VNEN Bài 1: Biểu thức đại số, giá trị của một biểu thức đại số | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN – L = (L +l) – L = l (chiều rộng)

Giải Toán 7 VNEN Bài 1: Biểu thức đại số, giá trị của một biểu thức đại số | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN – l = (L + l) – l = L (chiều dài)

Giải Toán 7 VNEN Bài 1: Biểu thức đại số, giá trị của một biểu thức đại số | Hay nhất Giải bài tập Toán 7 VNEN

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 7 chương trình VNEN hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 7 VNEN của chúng tôi được biên soạn bám sát sách Hướng dẫn học Toán 7 Tập 1 & Tập 2 chương trình mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học