Commit trong GitJerry đã commit (ký thác) các thay đổi và anh ta muốn chỉnh sửa cho đúng các commit vừa qua của anh ta. Trong trường hợp này, chức năng git commit -a sẽ giúp làm điều này. Chức năng này thay đổi commit vừa qua bao gồm cả thông báo commit của bạn; nó tạo ra một ID commit mới.

Trước khi hoạt động tùy chỉnh, anh ta kiểm tra commit log.

[jerry@CentOS project]$ git log

Lệnh trên sẽ tạo ra kết quả sau:

commit cbe1249b140dad24b2c35b15cc7e26a6f02d2277
Author: Jerry Mouse <jerry@tutorialspoint.com>
Date: Wed Sep 11 08:05:26 2013 +0530

Implemented my_strlen function


commit 19ae20683fc460db7d127cf201a1429523b0e319
Author: Tom Cat <tom@tutorialspoint.com>
Date: Wed Sep 11 07:32:56 2013 +0530

Initial commit

Jerry commit các thay đổi mới với chức năng --a, và quan sát commit log.

[jerry@CentOS project]$ git status -s
M string.c
?? string

[jerry@CentOS project]$ git add string.c

[jerry@CentOS project]$ git status -s
M string.c
?? string

[jerry@CentOS project]$ git commit --a -m 'Changed return type of my_strlen to size_t'
[master d1e19d3] Changed return type of my_strlen to size_t
1 files changed, 24 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 string.c

Bây giờ git log sẽ chỉ một thông báo commit mới với ID commit mới:

[jerry@CentOS project]$ git log

Lệnh trên sẽ tạo ra kết quả sau:

commit d1e19d316224cddc437e3ed34ec3c931ad803958
Author: Jerry Mouse <jerry@tutorialspoint.com>
Date: Wed Sep 11 08:05:26 2013 +0530

Changed return type of my_strlen to size_t


commit 19ae20683fc460db7d127cf201a1429523b0e319
Author: Tom Cat <tom@tutorialspoint.com>
Date: Wed Sep 11 07:32:56 2013 +0530

Initial commit

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.
Tài liệu giáo viên