Hoạt động Push trong HTMLJerry chỉnh sửa các commit trước bằng cách sử dụng hoạt động git commit -a (ký thác các thay đổi) và anh ta sẵn sàng để push các thay đổi. Hoạt động push lưu dữ liệu vĩnh cửu tới repository Git. Sau một hoạt động push thành công, các nhà lập trình khác có thể quan sát các thay đổi của Jerry.

Anh ta thực hiện lệnh git log để quan sát các chi tiết commit .

[jerry@CentOS project]$ git log

Lệnh trên sẽ tạo ra kết quả:

commit d1e19d316224cddc437e3ed34ec3c931ad803958
Author: Jerry Mouse <jerry@tutorialspoint.com>
Date: Wed Sep 11 08:05:26 2013 +0530

Changed return type of my_strlen to size_t

Trước khi thực hiện thao tác push, anh ta muốn duyệt lại các thay đổi của anh ta, vì thế anh ta sử dụng lệnh git log để duyệt các thay đổi.

[jerry@CentOS project]$ git show d1e19d316224cddc437e3ed34ec3c931ad803958

Lệnh trên sẽ tạo ra kết quả:

commit d1e19d316224cddc437e3ed34ec3c931ad803958
Author: Jerry Mouse <jerry@tutorialspoint.com>
Date: Wed Sep 11 08:05:26 2013 +0530

Changed return type of my_strlen to size_t

diff --git a/string.c b/string.c
new file mode 100644
index 0000000..7da2992
--- /dev/null
+++ b/string.c
@@ -0,0 +1,24 @@
+#include <stdio.h>
+
+size_t my_strlen(char *s)
+
{
  +
  char *p = s;
  +
  +
  while (*p)
  + ++p;
  + return (p -s );
  +
}
+
+int main(void)
+
{
  + int i;
  + char *s[] = 
  {
   + "Git tutorials",
   + "Tutorials Point"
   +
  };
  +
  +
  +
  for (i = 0; i < 2; ++i)
  printf("string lenght of %s = %lu\n", s[i], my_strlen(s[i]));
  +
  +
  return 0;
  +
}

Jerry vui mừng với những thay đổi của anh ta và sẵn sàng để push những thay đổi này.

[jerry@CentOS project]$ git push origin master

Lệnh trên sẽ tạo ra kết quả sau:

Counting objects: 4, done.
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 517 bytes, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To gituser@git.server.com:project.git
19ae206..d1e19d3 master −> master

Các thay đổi của Jerry đã được push thành công đến repository; bây giờ các nhà lập trình khác có thể quan sát những thay đổi này bằng cách thực hiện hoạt động mô phỏng hoặc cập nhật.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.
Tài liệu giáo viên