Repository trực tuyến trong GitGitHub là mạng xã hội dành cho các nhà lập trình cho các dự án phát triển phần mềm sử dụng hệ thống quản lý git revision. Nó cũng có ứng dụng tiêu chuẩn GUI có cho tải trực tiếp (Windows, Mac, GNU/Linux) về máy từ các trang web. Nhưng trong phần hướng dẫn này, chúng tôi chỉ xem xét phần CLI.

Tạo repository GitHub

Bạn vào trang github.com. Nếu bạn đã có tài khoản GitHub, thì sau đó đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản hoặc tạo ra một tài khoản mới. Theo các bước trong github.com để tạo một repository mới.

Hoạt động push

Tom quyết định sử dụng máy chủ GitHub. Để bắt đầu một dự án mới, anh ta tạo một thư mục mới và một file trong đó.

[tom@CentOS]$ mkdir github_repo

[tom@CentOS]$ cd github_repo/

[tom@CentOS]$ vi hello.c

[tom@CentOS]$ make hello
cc hello.c -o hello

[tom@CentOS]$ ./hello

Lệnh trên sẽ tạo ra kết quả sau:

Hello, World !!!

Sau khi thẩm tra lại code của mình, anh ta bắt đầu làm việc với thư mục với lệnh git init và commit các thay đổi nội bộ của anh ta.

[tom@CentOS]$ git init
Initialized empty Git repository in /home/tom/github_repo/.git/

[tom@CentOS]$ git status -s
?? hello
?? hello.c

[tom@CentOS]$ git add hello.c

[tom@CentOS]$ git status -s
A hello.c
?? hello

[tom@CentOS]$ git commit -m 'Initial commit'

Sau đó, anh ta thêm địa chỉ URL repository GitHub như là một điều khiển từ xa và push những thay đổi của mình tới repository từ xa này.

[tom@CentOS]$ git remote add origin https://github.com/kangralkar/testing_repo.git

[tom@CentOS]$ git push -u origin master

Hoạt động push sẽ yêu cầu tài khoản sử dụng và mật khẩu trên GitHub . Sau khi đăng nhập thành công, hoạt động push sẽ được thực hiện thành công.

Lệnh trên sẽ tạo ra kết quả sau:

Username for 'https://github.com': kangralkar
Password for 'https://kangralkar@github.com': 
Counting objects: 3, done.
Writing objects: 100% (3/3), 214 bytes, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To https://github.com/kangralkar/test_repo.git
 * [new branch]      master −> master
 Branch master set up to track remote branch master from origin.

Bắt đầu từ giờ, Tom có thể push bất cứ thay đổi nào tới repository GitHub. Anh ta có thể sử dụng tất cả các lệnh được đề cập trong phần hướng dẫn này với repository GitHub.

Hoạt động pull

Tom đã push thành công tất cả những thay đổi tới repository GitHub. Bây giờ, các nhà lập trình khác có thể quan sát những thay đổi đó bằng cách thực hiện hoạt động mô phỏng hoặc cập nhật repository nội bộ của họ.

Jerry tạo một thư mục mới trong thư mục home và mô phỏng repository GitHub GitHub bằng cách sử dụng lệnh git clone.

[jerry@CentOS]$ pwd
/home/jerry

[jerry@CentOS]$ mkdir jerry_repo

[jerry@CentOS]$ git clone https://github.com/kangralkar/test_repo.git

Lệnh trên sẽ tạo ra kết quả sau:

Cloning into 'test_repo'...
remote: Counting objects: 3, done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 3 (delta 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), done.

Anh ta thẩm tra nội dung thư mục bằng cách chạy lệnh ls.

[jerry@CentOS]$ ls
test_repo

[jerry@CentOS]$ ls test_repo/
hello.c

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.
Tài liệu giáo viên