Hoạt động Clone trong GitChúng ta có một repository rỗng trên máy chủ và Tom cũng đẩy phiên bản đầu tiên của anh ta. Bây giờ, Jerry có thể quan sát những thay đổi của anh ta. Hoạt động clone (tạo bản sao) tạo một instance của repository từ xa.

Jerry tạo một thư mục mới trong thư mục home của anh ta và thực hiện hoạt động mô phỏng.

[jerry@CentOS ~]$ mkdir jerry_repo

[jerry@CentOS ~]$ cd jerry_repo/

[jerry@CentOS jerry_repo]$ git clone gituser@git.server.com:project.git

Lệnh trên sẽ tạo kết quả sau:

Initialized empty Git repository in /home/jerry/jerry_repo/project/.git/
remote: Counting objects: 3, done.
Receiving objects: 100% (3/3), 241 bytes, done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)

Jerry thay đổi thư mục này tới thư mục nội bộ mới và liệt kê nội dung thư mục của nó.

[jerry@CentOS jerry_repo]$ cd project/

[jerry@CentOS jerry_repo]$ ls
README

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.
Tài liệu giáo viên