100 câu trắc nghiệm Sự điện li có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

100 câu trắc nghiệm Sự điện li có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 3)

Bài 1: Một dung dịch X gồm 0,01 mol Na+; 0,02 mol Ca2+; 0,02 mol HCO3- và a mol ion Y (bỏ qua sự điện li của nước). Ion Y và giá trị của a là:

Quảng cáo

A.NO3- và 0,03

B.Cl- và 0,01

C.CO32- và 0,03

D.OH- và 0,03

Hướng dẫn: Đáp án A

Để dung dịch X tồn tại thì Y là NO3- hoặc Cl-

Ta thấy có đáp án A thỏa mãn định luật bảo toàn điện tích:

0,01.1 + 0,02.2 = 0,02.1 + 0,03.1

Bài 2: Một dung dịch có chứa 0,02 mol NH4+, x mol Fe3+, 0,01 mol Cl- và 0,02 mol SO42-. Khi cô cạn dung dịch này thu được lượng muối khan là:

A. 2,635 gam

B. 3,195 gam

C.4,315 gam

D. 4,875 gam

Hướng dẫn: Đáp án B

Theo định luật bảo toàn điện tích: 0,02.1+ 3.x= 0,01.1+ 0,02.2

Suy ra x=0,01 mol

Khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch là:

0,02.18+ 0,01.56+ 0,01.35,5+ 0,02.96= 3,195 gam

Bài 3: Dung dịch Y chứa Ca2+ 0,1 mol, Mg2+ 0,3 mol, Cl- 0,4 mol; HCO3- y mol. Khi cô cạn dung dịch Y thì lượng muối khan thu được là:

A. 37,4 gam

B.49,8 gam

C. 25,4 gam

D. 30,5 gam

Hướng dẫn: Đáp án A

Theo định luật bảo toàn điện tích: 0,1.2+ 0,3.2= 0,4.1+y suy ra y= 0,4 mol

Khi đun nóng thì 2HCO3-   →   CO32-+ CO2+ H2O

    0,4     0,2 mol

Khối lượng muối khan thu được là:

0,1.40+ 0,3.24+ 0,4.35,5+ 0,2.60= 37,4 gam

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Bài 4: Dung dịch X có chứa 0,23 gam ion Na+; 0,12 gam ion Mg2+; 0,355 gam ion Cl- và m gam ion SO42-. Số gam muối khan sẽ thu được khi cô cạn dung dịch X là:

A.1,185 gam

B. 1,19 gam

C.1,2 gam

D.1,158 gam

Hướng dẫn: Đáp án A

Định luật bảo toàn điện tích suy ra

nSO4(2-)=(0,01.1+ 5.103-.2- 0,01)/2=0,005 mol

Khối lượng muối khan thu được là: 0,23+ 0,12+ 0,355+ 0,005.96= 1,185 gam

Bài 5:Cho 200 ml dung dịch X có chứa các ion NH4+, K+, SO42- và Cl- với các nồng độ sau: [NH4+] = 0,5M; [K+]= 0,1M; [SO42-]= 0,25M. Khối lượng của chất rắn thu được sau khi cô cạn 200 ml dung dịch X là:

A. 8,09 gam

B.7,38 gam

C.12,18 gam

D.36,9 gam

Hướng dẫn: Đáp án A

Áp dụng ĐLBT ĐT: Tổng số mol điện tích dương bằng tổng số mol điện tích âm ta có: 0,1.1+ 0,02.1=0,05.2+ nCl-

Suy ra nCl-= 0,02 mol

Khối lượng chất rắn thu được khi cô cạn dung dịch là:

0,1.18+ 0,02.39+ 96.0,05+ 0,02.35,5= 8,09 gam

Bài 6: Dung dịch X chứa các ion: Fe2+ (0,1 mol); Al3+ (0,2 mol), Cl- (x mol), SO42- (y mol). Cô cạn dung dịch X thu được 46,9 gam muối rắn. Giá trị của x và y lần lượt là:

A. 0,1 và 0,35

B. 0,3 và 0,2

C. 0,2 và 0,3

D. 0,4 và 0,2

Hướng dẫn: Đáp án A

Định luật bảo toàn điện tích: 0,1.2+ 0,2.3= x.1+ y.2

Định luật bảo toàn khối lượng: 0,1.56+ 0,2.27+ 35,5.x+ 96.y= 46,9

Suy ra x= 0,2; y=0,3

Bài 7: Một dung dịch chứa các ion: a mol M3+, 0,2 mol Mg2+, 0,3 mol Cu2+, 0,6 mol SO42-, 0,4 mol NO3-. Cô cạn dung dịch này thu được 117,6 gam hỗn hợp các muối khan. M là:

A.Cr     B. Fe     C.Al     D.Zn

Hướng dẫn: Đáp án B

Định luật bảo toàn điện tích: 3a+ 0,2.2+ 0,3.2= 0,6.2+ 0,4 suy ra a=0,2 mol

Định luật bảo toàn khối lượng: M.0,2+ 0,2.24+ 0,3.64+ 0,6.96+ 0,4.62= 117,6

Suy ra M= 56. M là kim loại Fe

Quảng cáo

Bài 8: Một dung dịch A gồm 0,03 mol Mg2+; 0,06 mol Al3+; 0,06 mol NO3- và 0,09 mol SO42-. Muốn có dung dịch trên thì cần 2 muối nào?

A. Mg(NO3)2 và Al2(SO4)3

B.MgSO4 và Al(NO3)3

C.Cả A, B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Hướng dẫn: Đáp án A

Mg(NO3)2     →    Mg2++ 2NO3-

0,03 mol    0,06 mol

Al2(SO4)3    →     2Al3++ 3SO42-

        0,06     0,09 mol

Bài 9: Dung dịch X gồm 0,1 mol K+; 0,2 mol Mg2+; 0,1 mol Na+; 0,2 mol Cl- và a mol Y2-. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Ion Y2- và giá trị của m là:

A. CO32- và 30,1

B.SO42- và 56,5

C.CO32- và 42,1

D.SO42- và 37,3

Hướng dẫn: Đáp án B

Để dung dịch tồn tại thì ion Y2- là SO42-

Theo định luật bảo toàn điện tích: 0,1.1+ 0,2.2+0,1.1=0,2+ 2a

Suy ra a= 0,2

Muối khan thu được là: 0,1.39+ 0,2.24+ 0,1.23+0,2.35,5+ 0,2.96= 37,3 gam

Bài 10: Khi hòa tan một hỗn hợp muối khan vào nước được dung dịch chứa 0,295 mol Na+; 0,0225 mol Ba2+; 0,25 mol Cl-; 0,09 mol NO3-. Các muối đã dùng lần lượt là:

A.NaNO3, BaCl2

B.NaCl, Ba(NO3)2

C. NaCl, NaNO3, Ba(NO3)2

D. NaCl, BaCl2, Ba(NO3)2

Hướng dẫn: Đáp án C

NaCl→ Na++ Cl-

        0,25     0,25

NaNO3→ Na++ NO3-

        0,045     0,045

Ba(NO3)2→ Ba2++ 2NO3-

        0,0225     0,045

Bài 11: Dung dịch A chứa 0,5 mol Na+, 0,4 mol Mg2+, còn lại là SO42-. Để kết tủa hết ion SO42- trong dung dịch A cần bao nhiêu lít dung dịch Ba(OH)2 0,2M?

A.2,25 lít

B. 6,5 lít

C. 4,5 lít

D.3,25 lít

Hướng dẫn: Đáp án D

ĐLBT ĐT suy ra nSO4(2-)= 0,65 mol= nBa2+= nBa(OH)2

Suy ra VddBa(OH)2 = 0,65/0,2= 3,25 lít

Bài 12: Để pha chế 1,0 lít dung dịch hỗn hợp: Na2SO4 0,03M, K2SO4 0,02M; KCl 0,06M người ta đã lấy các muối là:

A.5,68 gam Na2SO4 và 5,96 gam KCl

B. 3,48 gam K2SO4 và 2,755 gam NaCl

C. 3,48 gam K2SO4 và 3,51 gam NaCl

D. 8,70 gam K2SO4 và 3,51 gam NaCl

Hướng dẫn: Đáp án D

nNa2SO4=0,03 mol;     nK2SO4=0,02 mol,     nsub>KCl= 0,06 mol

nNa+=0,06 mol;    mSO4(2-)=0,05 mol;    nK+=0,1 mol;    nCl-= 0,06 mol

Do đó có thể lấy muối: NaCl: 0,06 mol;    K2SO4: 0,05 mol

Bài 13: Hòa tan a gam Na2O vào 200 ml dung dịch HCl 0,1 M. Để trung hòa dung dịch thu được sau phản ứng cần 50 ml dung dịch H2SO4 0,2M. Giá trị của a bằng:

A.9,3        B.1,24        C.2,48        D. 0,62

Hướng dẫn: Đáp án B

Na2O+ H2O   →    2NaOH

0,02        0,02+0,02

NaOH+ HCl   →    NaCl + H2O

0,02        0,02

2NaOH dư+ H2SO4   →    Na2SO4+ 2H2O

0,02        0,01

Do đó a=mNa2O= 0,02.62= 1,24 gam

Bài 14: Cho 0,31 mol NaOH vào dung dịch có chứa 0,1 mol HCl và 0,08 mol Fe(NO3)3. Khối lượng kết tủa tạo ra là:

A.8,56 gam

B.7,49 gam

C.10,7 gam

D. 22,47 gam

Hướng dẫn: Đáp án B

NaOH + HCl   →   NaCl + H2O

0,1        0,1

3NaOH + Fe(NO3)3   →    Fe(OH)3+ 3NaNO3

(0,31-0,1)        0,07        0,07

mFe(OH)3= 0,07.107= 7,49 gam

Bài 15: Một dung dịch A chứa HCl và H2SO4 theo tỉ lệ mol 2:3. Để trung hòa 100 ml dung dịch A cần 800 ml dung dịch NaOH 0,5M. Nồng độ CM của HCl và H2SO4 lần lượt là:

A.1M và 1,5M

B. 1,5 M và 1M

C. 1,5M và 2M

D.1M và 2M

Hướng dẫn: Đáp án A

Gọi số mol HCl và H2SO4 lần lượt là 2x và 3x mol

HCl + NaOH   →    NaCl + H2O

2x        2x mol

H2SO4+ 2NaOH   →    Na2SO4+ 2H2O

3x        6x mol

nNaOH= 2x+6x=0,5.0,8 suy ra x= 0,05 mol

Do đó CMHCl = 2.0,05/0,1=1M; CMH2SO4= 3.0,05/0,1=1,5M

Bài 16: Để trung hòa 20 ml dung dịch HCl 0,1M cần 10 ml dung dịch NaOH nồng độ x mol/l. Giá trị của x là:

A.0,1        B.0,2        C.0,3        D. 0,4

Hướng dẫn: Đáp án B

nHCl=nNaOH nên 20.0,1=10.x suy ra x= 0,2M

Bài 17: Cho các dung dịch sau: H2SO4, Ba(OH)2, NaHCO3, NaCl,KHSO4. Số phản ứng xảy ra khi cho chúng tác dụng với nhau từng đôi một là:

A.3        B. 5        C.6        D. 4

Hướng dẫn: Đáp án B

H2SO4+ Ba(OH)2   →    BaSO4+ 2H2O

H2SO4+ 2NaHCO3   →    Na2SO4+ 2CO2+ 2H2O

Ba(OH)2+ 2NaHCO3   →    BaCO3+ Na2CO3+ 2H2O

Ba(OH)2+ 2KHSO4   →   BaSO4+ K2SO4+ 2H2O

2NaHCO3+2 KHSO4    →   Na2SO4+ K2SO4+ 2CO2+2 H2O

Bài 18: Cần bao nhiêu gam HCl để pha chế 400 ml dung dịch có pH=2?

A. 0,146 gam        B.0,292 gam       C.0,438 gam       D.0,219 gam

Hướng dẫn: Đáp án A

nHCl= nH+= 0,4.10-2 (mol), mHCl= 0,146 gam

Bài 19: Có V lít dung dịch HCl có pH=3. Cần thêm thể tích nước bằng bao nhiêu V để thu được dung dịch có pH=5?

A. 10V        B. 100V        C.99V        D.9V

Hướng dẫn: Đáp án C

Gọi thể tích nước cho thêm là V1

nHCl ban đầu= V.10-3 (mol); nHCl sau= (V+V1).10-5 (mol)

Do số mol HCl không đổi nên V.10-3= (V+V1).10-5 suy ra V1=99V

Bài 20: Phản ứng nào dưới đây không xảy ra?

A.CuS + HCl

B.NaNO3 rắn + H2SO4 đặc nóng

C. NaHCO3 + NaHSO4

D. Pb(NO3)2+ H2S

Hướng dẫn: Đáp án A

Ở đáp án A: chú ý một số muối sunfua như CuS, Ag2S, PbS không tan trong các axit như HCl, H2SO4 loãng

B.NaNO3 rắn + H2SO4 đặc nóng   →    NaHSO4+ HNO3 (phản ứng xảy ra được vì tạo ra HNO3 là chất dễ bay hơi)

C. NaHCO3 + NaHSO4   →    Na2SO4+ CO2+ H2O

D. Pb(NO3)2+ H2S   →    PbS↓ + 2HNO3

Bài 21: Dung dịch X chứa Na2SO4 0,3M; MgSO4 0,2M và Fe2(SO4)3 0,1M. Cho dung dịch Ba(NO3)2 từ từ đến dư vào 500 ml dung dịch X thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A.46,6 gam

B. 69,9 gam

C. 93,2 gam

D. 186,4 gam

Hướng dẫn: Đáp án C

nNa2SO4= 0,15 mol;    nMgSO4= 0,1 mol;    nFe2(SO4)3=0,05 mol;    nSO4(2-)=0,4 mol

Ba2+ + SO42-   →    BaSO4

nBaSO4= nSO4(2-)= 0,4 mol;    mBaSO4= 93,2 gam

Bài 22: Dung dịch X chứa K2CO3 0,15M; NaCl 0,1M và (NH4)3PO4 0,05M. Cho dung dịch AgNO3 vừa đủ vào 400 ml dung dịch X thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 30,68 gam

B.39,29 gam

C.76,6 gam

D.50,68 gam

Hướng dẫn: Đáp án A

2Ag++ CO32-→ Ag2CO3

       0,06        0,06 mol

Ag++ Cl-→AgCl

       0,04        0,04 mol

3Ag++ PO43-→ Ag3PO4

       0,02        0,02 mol

mkết tủa= 0,06.276+ 0,04.143,5+0,02.419= 30,68 gam

Bài 23: Dung dịch X chứa MgCl2 0,15M; CuSO4 0,2M và Fe(NO3)3 0,1M. Cho từ từ đến hết V lít dung dịch NaOH 2M vào 300 ml dung dịch X thì thấy phản ứng vừa đủ thu được m gam kết tủa. Giá trị của m và V lần lượt là:

A.11,7 gam và 0,15 lít

B.11,7 gam và 1,0 lít

C.13,4 gam và 0,15 lít

D.13,4 gam và 1,0 lít

Hướng dẫn: Đáp án A

Mg2++ 2OH- → Mg(OH)2

0,045        0,09        0,045 mol

Cu2++ 2OH- → Cu(OH)2

0,06        0,12        0,06 mol

Fe3++ 3OH- → Fe(OH)3

0,03        0,09        0,03 mol

nOH-= 0,09+0,12+0,09=0,3 mol= nNaOH suy ra Vdd= 0,3/2=0,15 lít

mkết tủa= 0,045.58+ 0,06.98+ 0,03.107=11,7 gam

Bài 24: Ở 25oC, trong dung dịch HCl 0,010 M, tích số ion của nước là:

A.[H+]. [OH-] > 10-14

B. [H+]. [OH-] <10-14

C. [H+]. [OH-] =10-14

D. không xác định được

Hướng dẫn: Đáp án C

Bài 25: Một dung dịch có nồng độ [H+]= 2,0.10-5 M. Môi trường của dung dịch này là:

A. axit        B.trung tính        C.kiềm        D. lưỡng tính

Hướng dẫn: Đáp án A

[H+]= 2,0.10-5 M > 10-7 nên môi trường là axit

Bài 26:Xét pH của bốn dung dịch có nồng độ mol bằng nhau là dung dịch HCl, pH=a; dung dịch H2SO4 có pH=b; dung dịch NH4Cl có pH= c; dung dịch NaOH có pH= d. Nhận định nào dưới đây là đúng?

A. d < c < a < b

B.c < a < d < b

C. a < b< c

D. b < a< c < d

Hướng dẫn: Đáp án D

Có [H+]H2SO4>[H+]HCl>[H+]NH4Cl>[H+]NaOH nên b < a< c < d

Bài 27: Có V lít dung dịch NaOH 0,5M. Trường hợp nào sau đây làm pH của dung dịch NaOH tăng?

A.Thêm V lít nước cất

B.Thêm V lít dung dịch HCl 0,4M

C. Thêm V lít dung dịch KOH 0,4M

D.Thêm V lít dung dịch Ba(OH)2 0,3M

Hướng dẫn: Đáp án D

CMOH- =( V.0,5+ 2.0,3.V)/ 2V= 0,55 M nên pH tăng

Bài 28: Cho 50 ml dung dịch HNO3 2M vào 100 ml dung dịch NaOH nồng độ x mol/l, sau phản ứng thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất. Giá trị của x là:

A.0,5        B. 0,8        C.1,0        D.0,3

Hướng dẫn: Đáp án C

Dung dịch chỉ chứa 1 chất tan duy nhất nên HNO3 và NaOH đều hết

Nên 50.2=100.x suy ra x=1M

Bài 29: Trộn hai thể tích bằng nhau có cùng nồng độ mol của dung dịch H2SO4 và dung dịch NaOH thì pH của dung dịch sau phản ứng:

A.<7

B.=7

C.>7

D. không xác định được

Hướng dẫn: Đáp án A

Dung dịch H2So4 và NaOH có cùng V, cùng CM nên số mol chất tan bằng nhau

2NaOH + H2SO4   →    Na2SO4+ 2H2O

X mol     X mol

Do đó NaOH hết, H2SO4 dư. Dung dịch sau phản ứng có pH <7

Bài 30: Tính pH của dung dịch có chứa H2SO4 0,01M và HCl 0,05M

A.1,22        B.1,15        C.1,00        D. 2,00

Hướng dẫn: Đáp án B

[H+]= 0,01.2+0,05= 0,07M nên pH= -log[H+]=1,15

Bài 31: Có V lít dung dịch HCl có pH=3. Cần bớt thể tích nước bằng bao nhiêu V để thu được dung dịch có pH=2?

A.10V        B. 9V        C.0,9V        D. V

Hướng dẫn: Đáp án C

Gọi thể tích nước bớt đi là V1 (lít)

nHCl ban đầu= V.10-3 mol; nHCl sau= (V-V1).10-2 mol

Do số mol HCl không đổi nên V.10-3= (V-V1).10-2 suy ra V1= 0,9V

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

su-dien-li.jsp

2004 - Toán Lý Hóa