Bài tập về tính chất hóa học của Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic chọn lọc, có đáp ánBài 1: Dãy gồm các chất đều tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, là:

Quảng cáo

A. anđehit axetic, butin-1, etilen.        B. anđehit axetic, axetilen, butin-2.

C. axit fomic, vinylaxetilen, propin.        D. anđehit fomic, axetilen, etilen.

Đáp án: C

Bài 2: Cho các chất sau: CH3-CH2-CHO (1), CH2=CH-CHO (2), (CH3)2CH-CHO (3), CH2=CH-CH2-OH (4). Những chất phản ứng hoàn toàn với lượng dư H2 (Ni, tº) cùng tạo ra một sản phẩm là

A. (2), (3), (4).        B. (1), (2), (4).        C. (1), (2), (3).        D. (1), (3), (4).

Đáp án: B

Bài 3: Cho andehit tác dụng với H2 theo tỉ lệ nAnđehit : nH2 = 1: 2. Vậy andehit này có công thức là

A. HOC-CHO        B. CH3CHO        C. CH2=CH-CHO        D. A, C đều đúng.

Đáp án: A

Bài 4: Khử hoá hoàn toàn một lượng andehit đơn chức, mạch hở A cần V lit khí H2 . Sản phẩm thu được cho tác dụng với Na cho V/4 lit H2 đo cùng điều kiện. A là:

A. CH3CHO

B. C2H5CHO

C. Anđehit chưa no có 1liên kết đôi trong mạch cacbon.

D. Anđehit chưa no có một liên kết ba trong mạch cacbon.

Đáp án: C

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Bài 5: Nhiệt độ sôi của các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là :

A. CH3OH < CH3CH2COOH < NH3 < HCl.

B. C2H5Cl < CH3COOH < C2H5OH.

C. C2H5Cl < CH3COOCH3 < C2H5OH < CH3COOH.

D. HCOOH < CH3OH < CH3COOH < C2H5F.

Đáp án: C

Bài 6: Cho các chất : CH2=CH–COOH (1), CH3–CH2–COOH (2), CH3–COOH (3). Dãy sắp xếp đúng theo thứ tự tăng dần tính axit của các chất là :

A. (1) < (2) < (3).        C. (2) < (1) < (3).

B. (2) < (3) < (1).        D. (3) < (1) < (2).

Đáp án: B

Bài 7: Nhận xét nào sau đây là đúng ?

A. Anđehit và xeton đều làm mất màu nước brom.

B. Anđehit và xeton đều không làm mất màu nước brom.

C. Xeton làm mất màu nước brom còn anđehit thì không.

D. Anđehit làm mất màu nước brom còn xeton thì không.

Đáp án: D

Bài 8: Câu nào sau đây là không đúng?

A. Anđehit cộng với H2 tạo thành ancol bậc một

B. Khi tác dụng với H2, xeton bị khử thành rượu bậc hai

C. Anđehit tác dụng với ddAgNO3/NH3 tạo ra bạc

D. Anđehit no, đơn chức có công thức tổng quát CnH2n +2O.

Đáp án: D

Quảng cáo

Bài 9: Anđehit đa chức A cháy hoàn toàn cho mol CO2 - mol H2O = mol A. A là

A. anđehit no, mạch hở.        B. anđehit chưa no.

C. anđehit thơm.        D. anđehit no, mạch vòng

Đáp án: A

Bài 10: Đặc điểm của phản ứng este hóa là

A.Phản ứng thuận nghịch cần dun nóng và có xt bất kì.

B.Phản ứng thuận nghịch, cần đun nóng có H2SO4 đậm đặc xt.

C.Phản ứng hoàn toàn, cần đun nóng, có H2SO4 đậm đặc xt.

D.Phản ứng hoàn toàn cần đun nóng có H2SO4 loãng xt.

Đáp án: B

Bài 11: Để tăng hiệu suất của phản ứng este hóa người ta cần:

A. Tăng nồng độ axit.        B. Tăng nồng độ rượu.

C. Dùng H2SO4 đặc hút nước.        D. Tất cả đều đúng.

Đáp án: D

Bài 12: Công thức tổng quát của anđehit đơn chức, mạch hở có 1 liên kết đôi C=C là :

A. CnH2n+1CHO.        B. CnH2nCHO.        C. CnH2n-1CHO.        D. CnH2n-3CHO.

Đáp án: C

Bài 13: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào sai ?

A. Chỉ có anđehit fomic mới phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 và Cu(OH)2/NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 4.

B. Anđehit và xeton đều có phản ứng với hiđro xianua tạo thành sản phẩm là xianohiđrin.

C. Anđehit là sản phẩm trung gian giữa ancol và axit cacboxylic.

D. Liên kết đôi trong nhóm cacbonyl (C=O) của anđehit phân cực mạnh hơn liên kết đôi (C=C) trong anken.

Đáp án: A

Bài 14: Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất ?

A. Propanol-1.        B. Anđehit propionic.

C. Axeton.        D. Axit propionic.

Đáp án: D

Bài 15: Cho các chất : (1) HOOC–CH2–CH2–COOH ; (2) HOOC–CH2–COOH ; (3) HOOC–COOH.

Dãy sắp xếp đúng theo thứ tự giảm dần tính axit của các chất là :

A. (1) > (2) > (3).        B. (2) > (1) > (3).

C. (3) > (2) > (1).        D. (2) > (1) > (3).

Đáp án: C

Bài 16: Dung dịch axit axetic phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

A. NaOH, Cu, NaCl.        B. Na, NaCl, CuO.

C. Na, CuO, HCl.        D. NaOH, Na, CaCO3.

Đáp án: D

Bài 17: Sắp xếp các hợp chất: CH3COOH, C2H5OH và C6H5OH theo thứ tự tăng axit. Trường hợp nào sau đây đúng:

A. C2H5OH < CH3COOH < C6H5OH        B. C6H5OH < CH3COOH < C2H5OH

C. CH3COOH < C6H5OH < C2H5OH        D. C2H5OH < C6H5OH < CH3COOH

Đáp án: D

Bài 18: Cho các chất: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol etylic (Z) và đimetyl ete (T). Dãy các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là

A. T, Z, Y, X.        B. Z, T, Y, X.        C. T, X, Y, Z.        D. Y, T, X, Z.

Đáp án: A

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


andehit-xeton-axit-cacboxylic.jsp


2004 - Toán Lý Hóa