30 Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản (có lời giải)

Với 30 Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản có lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh ôn tập, biết cách làm Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản

30 Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản (có lời giải)

Bài giảng: Bài tập tổng hợp Cacbohidrat - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Bài 1: Thủy phân hoàn toàn m gam xenlulozơ có chứa 50% tạp chất trơ, toàn bộ lượng glucozơ thu được làm mất màu vừa đủ 500 ml dung dịch Br2 1M trong nước. Giá trị của m là

A. 162.        B. 81.

C. 324.        D. 180.

Lời giải:

Đáp án: A

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6.

CH2[CHOH]4CHO + Br2 + H2O → CH2[CHOH]4COOH + 2HBr

nC6H12O6 = nBr2 = 0,5 mol. mC6H12O6 = 0,5 × 180 = 90 gam.

mxenlulozơ = 30 Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản (có lời giải) = 162 gam.

Bài 2: Thủy phân m (gam) xenlulozơ trong môi trường axit. Sau một thời gian phản ứng, đem trung hòa axit bằng kiềm, sau đó cho hỗn hợp tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được m (gam) Ag. Xác định hiệu suất của phản ứng thủy phân xenlulozơ ?

A. 80%.        B. 66,67%.

C. 75%.        D. 50%.

Lời giải:

Đáp án: C

nAg = 2nGlu ⇒ nGlucozo = nXenlulozo = 30 Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản (có lời giải)

30 Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản (có lời giải)

Bài 3: Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất của phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được là

A. 250 gam.        B. 300 gam.

C. 360 gam.        D. 270 gam.

Lời giải:

Đáp án: D

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

30 Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản (có lời giải)

Bài 4: Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là

A. 26,73.        B. 33,00.

C. 25,46.        D. 29,70.

Lời giải:

Đáp án: A

[C6H7O2(OH)3]n → [C6H7O2(ONO2)3]n

m[C6H7O2(ONO2)3]n = 30 Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản (có lời giải) = 26,73 tấn.

Bài 5: Từ 1 tấn tinh bột chứa 20% tạp chất trơ có thể sản xuất được bao nhiêu kg glucozơ nếu hiệu suất của quá trình sản xuất là 80% ?

A. 1777 kg.     B. 711 kg.

C. 666 kg.     D. 71 kg.

Lời giải:

Đáp án: B

mtinh bột = 106.0,8 = 8.105(g)

30 Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản (có lời giải)

(C6H10O5)n → nC6H12O6

162n        →        180n

30 Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản (có lời giải)

= 711111g ≈ 711 kg

Bài 6: Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất của phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được là

A. 360 gam.     B. 270 gam.

C. 250 gam.     D. 300 gam.

Lời giải:

Đáp án: B

1(C6H10O6)n → nC6H12O6

mC6H12O6 = 30 Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản (có lời giải) .324.75% = 270g

Bài 7: Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy, nổ mạnh. Muốn điều chế 29,7 kg xenlulozơ trinitrat từ xenlulzơ và axit nitric hiệu suất 90% thì thể tích HNO3 96% (D = 1,52 g/ml) cần dùng là bao nhiêu lít ?

A. 14,390 lít.     B. 15,000 lít.

C. 1,439 lít.     D. 24,390 lít

Lời giải:

Đáp án: A

nC6H7O2(ONO2)3 = 30 Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản (có lời giải) = 100 mol

⇒ nHNO3 = 3nC6H7O2(ONO2)3 = 300 mol

H = 90% ⇒ mHNO3 thực tế = 300.63:90% = 21000g

mdd = 21000:96% = 21875g

Vdd = 21875 : 1,52 = 14391 ml = 14,391 lít

Bài 8: Từ 1,0 kg mùn cưa có 40% xenlulozơ (còn lại là tạp chất trơ) có thể thu được bao nhiêu kg glucozơ (hiệu suất phản ứng thủy phân bằng 90%) ?

A. 0,4 kg.     B. 0,6 kg.

C. 0,5 kg.     D. 0,3 kg.

Lời giải:

Đáp án: A

mxenlulozo = 103.0,4 = 400kg

(C6H10O5)n → nC6H12O6

162n        →        180n

400 -H=90% 400. 30 Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản (có lời giải) .90% = 400g = 0,4 Kg

Bài 9: Lên men 1 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất trơ thành ancol etylic với hiệu suất của từng giai đoạn là 85%. Khối lượng ancol thu được là

A. 398,8 kg     B. 410,3 kg

C. 389,8 kg     D. 458,6 kg

Lời giải:

Đáp án: C

mtinh bột = 103.95% = 950kg

(C6H10O5)n (162n) → C6H12O6 → 2nC2H5OH (92n kg)

Hchung = 85%.85% = 72,25%

⇒ mancol = 950. 30 Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản (có lời giải) .72,25% = 389,8kg

Bài 10:Thể tích của dung dịch axit nitric 63% (D = 1,4 g/ml) cần vừa đủ để sản xuất được 59,4 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 80%) là:

A. 42,34 lít.     B. 42,86 lít.

C. 34,29 lít.     D. 53,57 lít.

Lời giải:

Đáp án: D

3HNO3 → C6H7O2(ONO2)3

189        →        297 (kg)

59,4. 30 Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản (có lời giải) :80% = 47,25 ←H=80%- 59,4 (Kg)

mdd HNO3 = 47,25 : 63% = 75kg

Vdd = 75 : 1,4 = 53,57 lít

Bài 11: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng. Để có 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%). Giá trị của m là:

A. 30 kg.     B. 42 kg.

C. 21 kg.     D. 10 kg.

Lời giải:

Đáp án: C

nC6H7O2(ONO2)3 = 30 Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản (có lời giải) = 100 mol

3HNO3 → C6H7O2(ONO2)3

189        →        297 (kg)

H = 90% ⇒ mHNO3 = 29,7. 30 Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản (có lời giải) :90% = 21kg

Bài 12: Thể tích dung dịch HNO3 67,5% (khối lượng riêng là 1,5 g/ml) cần dùng để tác dụng với xenlulozơ tạo thành 89,1 kg xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 20%)

A. 81 lít.     B. 55 lít.

C. 49 lít.     D. 70 lít.

Lời giải:

Đáp án: D

3HNO3 → C6H7O2(ONO2)3

189        →        297 (kg)

⇒ mHNO3 = 89,1. 30 Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản (có lời giải) = 56,7 kg

30 Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản (có lời giải)

HNO3 bị hao hụt 20% ⇒ Vdd cần dùng = 56 : 80% = 70 lít

Bài 13: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng. Để có 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 84%). Giá trị của m là

A. 19,6 kg.     B. 22,5 kg.

C. 28,0 kg.     D. 39,2 kg.

Lời giải:

Đáp án: B

3HNO3 → C6H7O2(ONO2)3

189        →       297 (kg)

⇒ mHNO3 = 29,7. 30 Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản (có lời giải) = 18,9g

H = 84% ⇒ m = 18,9 : 84% = 22,5kg

Bài 14: Trong một nhà máy rượu, người ta sử dụng nguyên liệu là mùn cưa chứa 50% xenlulozơ để sản xuất ancol etylic, với hiệu suất của toàn bộ quá trình là 80%. Để sản xuất 1,0 tấn ancol etylic thì lượng mùn cưa cần dùng là

A. 1,76 tấn.     B. 2,20 tấn.

C. 3,52 tấn.     D. 4,40 tấn.

Lời giải:

Đáp án: D

(C6H10O5)n (162n) → nC6H12O6 → 2nC2H5OH (92n tấn)

⇒ mxenlulozo = 30 Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản (có lời giải) tấn

H = 80% ⇒ mxenlulozo cần = 30 Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản (có lời giải) = 2,2 tấn

⇒ mmùn cưa = 2,2 : 50% = 4,4 tấn

Bài 15: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ phản ứng giữa axit nitric với xenlulozơ (hiệu suất phản ứng 60% tính theo xenlulozơ). Nếu dùng 2 tấn xenlulozơ thì khối lượng xenlulozơ trinitrat điều chế được là

A. 2,97 tấn.     B. 3,67 tấn.

C. 1,10 tấn.     D. 2,20 tấn.

Lời giải:

Đáp án: D

[C6H7O2(OH)3]n → [C6H7O2(ONO2)3]n

162n        →        297n (tấn)

m[C6H7O2(ONO2)3]n = 30 Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản (có lời giải) = 2,2 tấn

Bài 16: Từ 2 tấn xenlulozơ với lượng HNO3 đặc lấy dư (xúc tác H2SO4 đặc) người ta sản xuất được 2,97 tấn xenlulozơ trinitrat. Vậy hiệu suất phản ứng là:

A. 81%     B. 90%

C. 84%     D. 75%

Lời giải:

Đáp án: A

[C6H7O2(OH)3]n → [C6H7O2(ONO2)3]n

162n       →       297n (tấn)

mxenlulozơ trinitrat lí thuyết = 30 Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản (có lời giải)

30 Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản (có lời giải)

Bài 17: Khối lượng xenlulozơ và khối lượng HNO3 cần dùng để sản xuất 1,00 tấn xenlulozơ trinitrat lần lượt là (biết hiệu suất là 85%)

A. 545,5 kg và 636,4 kg.     B. 641,7 kg và 636,4 kg.

C. 641,7 kg và 748,7 kg.     D. 545,5 kg và 748,7 kg.

Lời giải:

Đáp án: C

1[C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3 → [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O.

162n        →        189n        →        297n (tấn)

m[C6H7O2(OH)3]n = 30 Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản (có lời giải) = 0,6417 tấn = 641,7 kg

mHNO3 = 30 Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản (có lời giải) = 0,7487 tấn = 748,7 kg

Bài 18: Khí CO2 chiếm 0,03% thể tích không khí. Muốn có đủ lượng CO2 cho phản ứng quang hợp để tạo ra 1 gam tinh bột thì cần bao nhiêu lít không khí ?

A. 2765 lít.     B. 2489 lít.

C. 2458 lít.     D. 2673 lít.

Lời giải:

Đáp án: A

6nCO2 → (C6H10O5)n

264n        →        162n (g)

30 Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản (có lời giải)

30 Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản (có lời giải)

30 Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản (có lời giải)

Bài 19: Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh, được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Thể tích axit nitric 47,5% có khối lượng riêng 1,52 g/ml cần để sản xuất 53,46 kg xenlulozơ trinitrat nếu hiệu suất đạt 90% là

A. 47,12 lít.     B. 52,36 lít.

C. 49,74 lít.     D. 44,76 lít.

Lời giải:

Đáp án: B

3HNO3 → C6H7O2(ONO2)3

189        →        297 (kg)

H = 90% ⇒ mHNO3 = 53,46. 30 Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản (có lời giải) : 90% = 37,8 kg

Vdd = (37,8: 47,5%) : 1,52 = 52,36 lít

Bài 20: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng. Để có 118,8 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%). Giá trị của m là:

A. 60.     B. 84.

C. 42.     D. 30.

Lời giải:

Đáp án: B

3nHNO3 → [C6H7O2(ONO2)3]n

189n        →        297n

H = 90% ⇒ mHNO3 = 118,8. 30 Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản (có lời giải) : 90% = 84kg

Bài 21: Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh, được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Muốn điều chế 29,7 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 90%) thì thể tích axit nitric 96% (D = 1,52 g/ml) cần dùng là:

A. 14,39 lít.    B. 15 lít.

C. 14,5 lít.     D. 16,5 lít.

Lời giải:

Đáp án: A

3nHNO3 → [C6H7O2(ONO2)3]n

189n        →        297n

H = 90% ⇒ mHNO3 = 29,7. 30 Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản (có lời giải) : 90% = 21kg

Vdd = 30 Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản (có lời giải) = 14,39 (l)

Bài 22: Cần bao nhiêu kg glucozơ để điều chế được 5 lít ancol 32o với hiệu suất 80% (khối lượng riêng của C2H5OH = 0,8 g/ml) ?

A. 2,003     B. 2,504

C. 3,130     D. 3,507

Lời giải:

Đáp án: C

1C6H12O6 → 2C2H5OH

Ta có cồn 32o nên VC2H5OH = Vcồn × 0,32 = 5 × 0,32 = 1,6 lít.

dC2H5OH = 0,8 g/ml = 0,8 kg/l.

mC2H5OH = VC2H5OH × dC2H5OH = 1,6 × 0,8 = 1,28 kg.

Theo phương trình mglucozơ lí thuyết = 30 Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản (có lời giải) = 2,504 kg.

Mà H = 80% nên mglucozơ thực tế = mglucozơ lí thuyết : H = 2,504 : 0,8 = 3,130 kg.

Bài 23: Từ m gam tinh bột điều chế được 575ml rượu etylic 10o (khối lượng riêng của rượu nguyên chất là 0,8 gam/ml) với hiệu suất cả quá trình là 75%, giá trị của m là:

A. 108.     B. 60,75.

C. 75,9375.     D. 135.

Lời giải:

Đáp án: A

[C6H10O5]n → 2nC2H5OH

Có 575 ml rượu 10o nên VC2H5OH = Vrượu × 10% = 575 × 10% = 57,5 ml.

dC2H5OH = 0,8 g/ml nên:

mC2H5OH × dC2H5OH = 57,5 × 0,8 = 46 gam.

- 1[C6H10O5]n → 2nC2H5OH

Theo phương trình m[C6H10O5]n lý thuyết = 30 Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản (có lời giải) .46 = 81 gam.

Mà H = 75% ⇒ m[C6H10O5]n thực tế = m[C6H10O5]n lý thuyết : H = 81 : 75% = 108 gam.

Bài 24: Khí cacbonic chiếm tỉ lệ 0,03% thể tích không khí. Muốn tạo ra 500 gam tinh bột thì thể tích không khí (đktc) để cung cấp đủ CO2 cho phản ứng quang hợp ?

A. 1382,7 m3.     B. 1328,7 m3.

C. 1402,7 m3.     D. 1420,7 m3.

Lời giải:

Đáp án: A

6nCO2 + 5nH2O -ánh sáng→ (C6H10O5)n + 6nO2

n(C6H10O5)n = 30 Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản (có lời giải) mol.

nCO2 = 6n × n(C6H10O5)n = 18,519 mol.

VCO2 = 18,519 × 22,4 = 414,826 lít.

mà VCO2 = 0,03% Vkk

⇒ Vkk = VCO2 : 0,03% = 414,826 : 0,03% = 1382752 lít = 1382,7 m3

Bài 25: Để sản xuất ra 1 tấn xenlulozơ trinitrat cần a kg xenlulozơ và b kg axit nitric. Biết sự hao hụt trong sản xuất là 12%. Giá trị của a và b lần lượt là

A. 619,8 kg và 723 kg.     B. 719,8 kg và 823 kg.

C. 719,8 kg và 723 kg.     D. 619,8 kg và 823 kg.

Lời giải:

Đáp án: A

[C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3 →[C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O

Theo phương trình m[C6H7O2(OH)3]n lý thuyết = 30 Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản (có lời giải) .1000 = 545,5 kg.

mHNO3 lý thuyết = 30 Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản (có lời giải) .1000 = 636,4 kg.

Mà hao hụt 12% ⇒ H = 100% - 12% = 88%

m[C6H7O2(OH)3]n thực tế = m[C6H7O2(OH)3]n lý thuyết : H = 545,5 : 88% = 619,8 kg.

mHNO3 thực tế = mHNO3 lý thuyết : H = 636,4 : 88% = 723 kg.

Bài 26: Khối lượng phân tử trung bình của xenlulozơ trong sợi bông là 4860000 đvC . Vậy số gốc glucozơ có trong xenlulozơ nêu trên là :

A. 28000     B. 30000

C. 35000     D. 25000

Lời giải:

Đáp án: B

Ta có: 162n = 4860000

⇒ n = 30000

Bài 27: Để sản xuất 1 tấn thuốc nổ proxilin (xem như là trinitrat xenlulozơ nguyên chất) thì cần dùng một lượng xenlulozơ là :

A. 1000kg     B. 611,3k

C. 545,4kg     D. 450,5kg

Lời giải:

Đáp án: C

[C6H7O2(OH)3]n → [C6H7O2(ONO2)3]n

162n        →        297n (tấn)

mxenlulozo = 1. 30 Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản (có lời giải) = 0,5454 tấn = 545,4 kg

Bài 28: Xenlulozo trinitrat được điều chế từ Xenlulozo và axít HNO3 đặc ( có xúc tác H2SO4 đặc nóng). Để có 29,7 kg Xenlulozo trinitrat cần dùng dung dịch chứa m kg HNO3 (H = 90%). Gía trị của m là:

A. 21kg     B. 17,01kg

C. 18,9kg     D. 22,5kg

Lời giải:

Đáp án: A

3nHNO3 → [C6H7O2(ONO2)3]n

189n        →        297n

H = 90% ⇒ m = mHNO3 = 29,7. 30 Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản (có lời giải) : 90% = 21

Bài 29: Người ta có thể điều chế cao su Buna từ gỗ theo sơ đồ sau:

Xenlulozơ -35%→ Glucozơ -80%→ C2H5OH -60%→ Buta – 1,3 – đien -TH→ Cao su Buna

Khối lượng xenlulozơ cần để sản xuất 1 tấn cao su Buna là:

A. 25,625 tấn     B. 37,875 tấn

C. 5,806 tấn    D. 17,857 tấn

Lời giải:

Đáp án: D

Hchung = 35%.80%.60% = 16,8%

(C6H10O5)n (162n) -H=16,8%→ (-CH2 – CH = CH – CH2-)n (52n tấn)

H = 16,8% ⇒ mxenlulozo = 1. 30 Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản (có lời giải) :16,8% = 17,857 tấn

Bài 30: Từ một loại bột gỗ chứa 60% xenlulozơ được dùng làm nguyên liệu sản xuất rượu etylic. Nếu dùng 1 tấn bột gỗ trên có thể điều chế được bao nhiêu lít rượu 70o. biết hiệu suất của quá trình điều chế là 70%, khối lượng riêng của rượu nguyên chất là 0,8 g/ml.

A. 450 lít     B. 420 lít

C. 426 lít     D. 456 lít

Lời giải:

Đáp án: C

(C6H10O5)n → nC6H12O6 → 2nC2H5OH.

Số mol xenlulozơ có trong 1 tấn tinh bột là:

nxenlulozơ = 30 Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản (có lời giải)

Với H= 70% thì nancol = 30 Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản (có lời giải) × 0,7 × 2n = 5185,19 ( mol)

Thể tích rượu 70o thu được từ quá trình lên men là:

V = 30 Bài tập Tinh bột, Xenlulozơ cơ bản (có lời giải) = 425926 ml ≈ 426 lít.

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên