Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng hóa học về Crom, Sắt, Đồng hay, chi tiết

Bài giảng: Bài tập tổng hợp về sắt và hợp chất của sắt - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

1. Phương pháp

Nắm vững các tính chất hóa học chung và phương pháp điều chế kim loại.

Lưu ý: Cr(OH)3 là hidroxit lưỡng tính

Ví dụ 1: Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong quá trình chuyển đổi sau:

FeS2 Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng hóa học về Crom, Sắt, Đồng hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án Fe2O3 Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng hóa học về Crom, Sắt, Đồng hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án FeCl3 Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng hóa học về Crom, Sắt, Đồng hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án Fe(OH)3 Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng hóa học về Crom, Sắt, Đồng hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án Fe2O3 Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng hóa học về Crom, Sắt, Đồng hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án FeO Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng hóa học về Crom, Sắt, Đồng hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án FeSO4 Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng hóa học về Crom, Sắt, Đồng hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án Fe

(1) 4FeS2 + 11O2 t o 2Fe2O3 + 8SO2

(2) Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

(3) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

(4) 2Fe(OH)3 t o Fe2O3 + 3H2O

(5) Fe2O3 + H2 t o 2FeO + H2O

(6) FeO + H2SO4 (l) → FeSO4 + H2O

(7) FeSO4 + Mg → MgSO4 + Fe

Ví dụ 2: Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau:

Cu Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng hóa học về Crom, Sắt, Đồng hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án CuS Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng hóa học về Crom, Sắt, Đồng hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án Cu(NO3)2 Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng hóa học về Crom, Sắt, Đồng hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án Cu(OH)2 Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng hóa học về Crom, Sắt, Đồng hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án CuCl2 Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng hóa học về Crom, Sắt, Đồng hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án Cu.

Cu + S t o CuS

CuS + 14HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 3H2SO4 + 8NO + 4H2O

Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaNO3

Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

CuCl2Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng hóa học về Crom, Sắt, Đồng hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án Cu + Cl2

Ví dụ 3: Viết các phương trình hóa học cho những chuyển đổi sau:

Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng hóa học về Crom, Sắt, Đồng hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Phương trình hóa học của phản ứng:

(1) Cr + 2HCl → CrCl2 + H2

(2) CrCl2 + 2NaOH → Cr(OH)2 + 2NaCl

(3) 4Cr(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Cr(OH)3

(4) Cr(OH)3 + NaOH → Na[Cr(OH)4]

(5) 2CrCl2 + Cl2 → 2CrCl3

(6) Cr(OH)3 + 3HCl → CrCl3 + 3H2O

2. Bài tập vận dụng

Câu 1: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ hợp chất Fe(II) có tính khử?

   A. Fe(OH)2 t o FeO + H2O

   B. FeO + CO t o Fe + CO2

   C. FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

   D. 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

Chọn đáp án: D

Câu 2: Phản ứng nào sau đây sai?

   A. 2Fe + 6H2SO4 đặc, nguội → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

   B. Fe + H2O Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng hóa học về Crom, Sắt, Đồng hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án FeO + H2.

   C. 3Fe + 4H2O Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng hóa học về Crom, Sắt, Đồng hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án Fe3O4 + 4H2.

   D. 4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 → 4Fe(OH)3.

Chọn đáp án: A

Giải thích:

Fe không phản ứng với H2SO4 đặc nguội.

Câu 3: Phát biểu nào cho dưới đây là không đúng?

   A. Fe có thể tan trong dung dịch FeCl3

   B. Cu có thể tan trong dung dịch FeCl3

   C. Fe không thể tan trong dung dịch CuCl2

   D. Cu không thể tan trong dung dịch CuCl2

Chọn đáp án: C

Giải thích:

Có xảy ra phản ứng: Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu

Câu 4: Nung FeCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi được chất rắn X. X là:

   A. FeO

   B. Fe2O3

   C. Fe3O4

   D. Fe

Chọn đáp án: B

Giải thích:

2FeCO3 + 1/2 O2 t o Fe2O3 + 2CO2

Câu 5:

Câu 5: Cho sơ đồ chuyển hóa quặng đồng thành đồng:

Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng hóa học về Crom, Sắt, Đồng hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Hai chất X, Y lần lượt là:

   A. Cu2O, CuO

   B. CuS, CuO

   C. Cu2S, CuO

   D. Cu2S, Cu2O

Chọn đáp án: D

Giải thích:

2CuFeS2 + 4O2 t o Cu2S + 2FeO + 3SO2

                                 (X)

2Cu2S + O2 → 2Cu2O + 2SO2

                          (Y)

2Cu2O + Cu2S → 6Cu + SO2

Hai chất X, Y lần lượt là Cu2S và Cu2O.

Câu 6: Cho các dung dịch loãng: (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) hỗn hợp gồm HCl và NaNO3. Những dung dịch phản ứng được với kim loại Cu là:

   A. (1), (2), (3)

   B. (1), (3), (5)

   C. (1), (4), (5)

   D. (1), (3), (4)

Chọn đáp án: C

Giải thích:

Các dung dịch phản ứng với kim loại đồng là FeCl3, HNO3, hỗn hợp gồm HCl, NaNO3. Các phản ứng:

2FeCl3 + Cu → 2FeCl2 + CuCl2

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

3Cu + 2NO3- + 8H+ → 3Cu2+ + 2NO↑ + 4H2O

Câu 7: Cho các chất sau (Fe, Fe2O3, Al, axit HCl, dung dịch NaOH) tác dụng với nhau từng đôi một, số phản ứng xảy ra là:

   A. 3      B. 4

   C. 5      D. 6

Chọn đáp án: C

Giải thích:

1, Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

2, Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

3, Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

4, Al + NaOH → NaAlO2 + H2

5, HCl + NaOH → NaCl + H2O

Câu 8: Cho các phản ứng:

(1) Cu2O + Cu2S →

(2) Cu(NO3)2

(3) CuO + CO →

(4) CuO + NH3

Số phản ứng tạo ra kim loại Cu là:

   A. 2      B. 3

   C. 1      D. 4

Chọn đáp án: B

Giải thích:

(1): 2Cu2O + Cu2S → 6Cu + SO2

(2): Cu(NO3)2 t o CuO + 2NO2 + ½ O2

(3): CuO + CO t o Cu + CO2

(4): 3CuO+ 2NH3 t o 3Cu + N2 + 3H2O

Câu 9: Thực hiện các phản ứng sau:

(1) Fe + dung dịch HCl

(2) Fe + Cl2

(3) dung dịch FeCl2 + Cl2

(4) Fe3O4 + dung dịch HCl

(5) Fe(NO3)2 + HCl

(6) dung dịch FeCl2 + KI

Các phản ứng có thể tạo thành FeCl3 là:

   A. 1, 2, 3, 4

   B. 2, 3, 4, 5

   C. Chỉ 2, 3

   D. Chỉ trừ 1

Chọn đáp án: B

Giải thích:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2    (1)

2Fe + 3Cl2dư → 2FeCl3    (2)

FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3    (3)

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O    (4)

9Fe(NO3)2 + 12HCl → 4FeCl3 + 5Fe(NO3)3 + 3NO + 6H2O    (5)

FeCl2 + KI → không xảy ra phản ứng.

Câu 10: Cho phản ứng: a Fe + b HNO3 → c Fe(NO3)3 + d NO + e H2O

Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên, đơn giản nhất. Tổng (a + b) bằng:

   A. 5      B. 4

   C. 3      D. 6

Chọn đáp án: A

Giải thích:

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

→ a + b = 5

Câu 11: Có các hóa chất: H2O, dung dịch HCl, dung dịch NaOH, dung dịch NaCl, dung dịch KI và dung dịch K2CrO4. Crom (III) oxit tác dụng được với dung dịch nào sau đây?

   A. H2O, HCl, NaOH, NaCl

   B. HCl, NaOH

   C. HCl, NaOH, K2CrO4

   D. HCl, NaOH, KI

Chọn đáp án: B

Giải thích:

Cr2O3 là oxit lưỡng tính nên tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH:

Cr2O3 + 6HCl → 2CrCl3 + 3H2O

Cr2O3 + 2NaOH + 3H2O → 2Na[Cr(OH)4]

Bài giảng: Bài tập sắt, hợp chất của sắt tác dụng với chất oxi hóa mạnh - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

crom-sat-dong.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa