Mối liên hệ giữa hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon (hay, chi tiết nhất)Bài viết Mối liên hệ giữa hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon với phương pháp giải chi tiết giúp học sinh ôn tập, biết cách làm bài tập Mối liên hệ giữa hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon.

Mối liên hệ giữa hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon (hay, chi tiết nhất)

I. Mối quan hệ giữa các loại hidrocacbon

1. Chuyển hidrocacbon no thành không no và thơm

    a) Phương pháp dehidro hóa

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    Ví dụ:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    b) Phương pháp crakinh

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

2. Chuyển hiđrocacbon không no và thơm thành no

    a) Phương pháp hiđro hóa không hoàn toàn

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    b) Phương pháp hiđro hóa hoàn toàn

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

II. Mối liên hệ giữa hidrocacbon và dẫn xuất chứa oxi của hidrocacbon

1. Chuyển hiđrocacbon trực tiếp thành dẫn xuất chứa oxi

    a) Oxi hóa hiđrocacbon ở điều kiện thích hợp: Oxi hóa ankan, aren ở nhiệt độ cao với xúc tác thích hợp thu được dẫn xuất chứa oxi.

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    b) Hiđrat hóa anken thành ancol

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    c) Hiđrat hóa ankin tạo thành anđehit hoặc xeton

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

2. Chuyển hiđrocacbon thành dẫn xuất chứa oxi qua dẫn xuất halogen

    a) Thế nguyên tử H bằng nguyên tử halogen rồi thủy phân

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    b) Cộng halogen hoặc hiđro halogenua vào hiđrocacbon không no rồi thủy phân

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

3. Chuyển ancol và dẫn xuất halogen thành hiđrocacbon

    a) Tách nước từ ancol thành anken

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    b) Tách hiđro halogenua từ dẫn xuất halogen thành anken

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

4. Chuyển hóa giữa các dẫn xuất chứa oxi

    a) Phương pháp oxi hóa

    Oxi hóa nhẹ ancol bậc I, bậc II thì được anđehit, xeton. Oxi hóa mạnh các dẫn xuất chứa oxi thì được axit cacboxylic:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    b) Phương pháp khử

    - Khử anđehit, xeton thành ancol:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    - Khử este thành ancol:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    c) Este hóa và thủy phân este

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

III. Sơ đồ biểu diễn mối quan hệ giữa hidrocacbon và một số dẫn xuất của hidrocacbon.

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Xem thêm các phần Lý thuyết Hóa học lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia hay khác:

Săn shopee giá ưu đãi :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


este-lipit.jsp


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên