Bài tập tổng hợp về Etilen và cách giải (hay, chi tiết)Với bài viết Bài tập tổng hợp về Etilen và cách giải sẽ giúp học sinh nắm vững lý thuyết, biết cách làm bài tập từ đó có kế hoạch ôn tập hiệu quả để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Hóa học 9.

Bài tập tổng hợp về Etilen và cách giải

A. Kiến thức trọng tâm

Để làm được các bài tập về etilen học sinh cần nắm được các kiến thức hóa học cơ bản sau:

1. Tính chất vật lý

Etilen là chất là chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí.

2. Cấu tạo phân tử

Công thức cấu tạo thu gọn của etilen: CH2=CH2

- Trong liên kết đôi có 1 liên kết kém bền. Liên kết này dễ bị đứt ra trong các phản ứng hoá học.

- Công thức phân tử: C2H4

3. Tính chất hóa học:

a) Phản ứng cháy:          

C2H4 + 3O2t°2CO+  2H2O

nH2O= nCO2

b) Tác dụng với dung dịch brom

CH2=CH2 + Br→ Br-CH2-CH2-Br 

Phản ứng trên gọi là phản ứng cộng, các chất có liên kết đôi (tương tự etilen) dễ tham gia phản ứng cộng .

c) Phản ứng trùng hợp 

- Ở điều kiện thích hợp các phân tử etilen có khả năng cộng liên tiếp nhau tạo ra 1 phân tử có kích thước và khối lượng rất lớn   gọi là Polietilen (PE).                                  

… + CH2=CH2 + CH2=CH2 + CH2=CH2 + …t°,  xt,  p ...-CH2-CH2-CH2-CH-CH2-CH2-…

4. Ứng dụng: 

 - Sản xuất PE, PVC, rượu etilic, axitaxetic, đicloetan  

 - Dùng kích thích quả mau chín.

B. Bài tập tự luyện

Câu 1: Tính chất vật lý của khí etilen

A. là chất khí không màu, không mùi, tan trong nước, nhẹ hơn không khí

B. là chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí

C. là chất khí màu vàng lục, không mùi, ít tan trong nước, nặng hơn không khí

D. là chất khí không màu, mùi hắc, ít tan trong nước, nặng hơn không khí

Câu 2: Hình ảnh dưới đây là mô hình phân tử chất nào?

Bài tập tổng hợp về Etilen và cách giải hay, chi tiết | Hóa học lớp 9

A. C2H4

B. CH4

C. C2H2       

D. C6H6

Câu 3: Trong phân tử etilen giữa hai nguyên tử cacbon có

A. một liên kết đơn

B. một liên kết đôi

C. hai liên kết đôi

D. một liên kết ba

Câu 4: Số liên kết đơn và liên kết đôi trong phân tử khí etilen là

A. bốn liên kết đơn và hai liên kết đôi

B. ba liên kết đơn và hai liên kết đôi

C. bốn liên kết đơn và một liên kết đôi

D. hai liên kết đơn và hai liên kết đôi

Câu 5: Điểm khác biệt cơ bản trong cấu tạo phân tử của etilen so với metan là

A. Hóa trị của nguyên tố cacbon

B. Liên kết giữa hai nguyên tử cacbon

C. Hóa trị của hiđro

D. Liên kết đôi của etilen so với liên kết đơn của metan

Câu 6: Khí CH4 và C2H4 có tính chất hóa học giống nhau là

A. tham gia phản ứng cộng với dung dịch brom

B. tham gia phản ứng cộng với khí hiđro

C. tham gia phản ứng trùng hợp

D. tham gia phản ứng cháy với khí oxi sinh ra khí cacbonic và nước

Câu 7: Khí etilen cho phản ứng đặc trưng là

A. phản ứng cháy

B. phản ứng thế

C. phản ứng cộng

D. phản ứng phân hủy

Câu 8: Hóa chất dùng để loại bỏ khí etilen có lẫn trong khí metan là

A. dung dịch brom

B. dung dịch phenolphtalein

C. dung dịch axit clohiđric

D. dung dịch nước vôi trong

Câu 9: Khí tham gia phản ứng trùng hợp là

A. CH4

B. C2H4

C. C3H8                                                                     

D. C2H6

Câu 10: Khí etilen không có tính chất hóa học nào sau đây? 

A. phản ứng cháy với khí oxi

B. phản ứng trùng hợp

C. phản ứng cộng với dung dịch brom

D. phản ứng thế với clo ngoài ánh sáng

Câu 11: Etilen là chất

A. khí

B. lỏng.

C. rắn.         

D. huyền phù. 

Câu 12: Phương trình đốt cháy hiđrocacbon X như sau:

X + 3O2 → 2CO2 + 2H2O

Hiđrocacbon X là

A. C2H4.

B. C2H6.

C. CH4.                  

D. C2H2.

Câu 13: Phản ứng giữa khí etilen với dung dịch nước brom thuộc loại phản ứng nào sau đây?

A. phản ứng cộng

B. phản ứng thế

C. phản ứng trùng hợp

D. phản ứng trao đổi

Câu 14: Hóa chất dùng để loại bỏ khí etilen có lẫn trong khí metan là

A. dung dịch brom

B. dung dịch phenolphtalein

C. dung dịch axit clohiđric

D. dung dịch nước vôi trong

Câu 15: Công thức phân tử của etilen là

A. CH4

B. C2H4

C. C6H6

D. C2H2

Câu 16: Ứng dụng nào sau đây không phải ứng dụng của etilen?

A. điều chế PE

B. điều chế rượu etylic và axit axetic

C. điều chế khí gas

D. dùng để ủ trái cây mau chín

Câu 17: Các trái cây, trong quá trình chín sẽ thoát ra một lượng nhỏ chất khí là

A. metan

B. etan

C. etilen

D. axetilen

Câu 18: Điều khẳng định nào sau đây không đúng?

A. Liên kết đôi bền hơn liên kết đơn

B. liên kết đôi bền hơn gấp đôi liên kết đơn

C. trong liên kết đôi có một liên kết kém bền hơn liên kết đơn

D. vì phân tử có liên kết đôi, etilen làm mất màu dung dịch brom ở nhiệt độ phòng

Câu 19: Khí etilen làm cho trái cây mau chín, đó là do

A. etilen phản ứng với hơi nước trong không khí tỏa nhiệt nên quả mau chín

B. etilen phản ứng với nước có trong trái cây, tỏa nhiệt nên làm quả cây mau chín

C. etilen kích thích sự hô hấp của tế bào trái cây làm cho quả xanh mau chín

D. etilen cho phản ứng cộng với dung dịch brom

Câu 20: Liên kết đôi C=C trong phân tử etilen có đặc điểm là:

A. Cả hai liên kết đều bền vững.

B. Có một liên kết bền, một liên kết kém bền dễ bị đứt ra trong phản ứng hóa học.

C. Có một liên kết bền, một liên kết kém bền nhưng cả hai đều dễ bị đứt ra trong phản ứng hóa học.

D. Cả hai liên kết đều kém bền vững, dễ bị đứt ra trong các phản ứng hóa học.

Câu 21: Khí etilen phản ứng được với các chất là:
A. O2                                               

B. Br2                                                             

C. C2H4                                                           

D. Cả A,B ,C

Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít khí etilen ở (đktc)  trong không khí chứa 20% O2 về thể tích. Thế tích không khí cần lấy là:
A. 10,08 lít                      

B. 50,4 lít                         

C. 13.44 lít                              

D. 0,896 lít

Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn m gam etilen thu được sản phẩm là H2O và CO2. Dẫn toàn bộ sản phẩm qua bình đựng dung dịch nước vôi trong dư (Ca(OH)2), sau phản ứng thu được 3 gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 0,42 gam                     

B.  0,84 gam                    

C. 1,14 gam                             

D. 1,53 gam

Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp metan và etilen thu được sản phẩm là H2O và CO2. Dẫn sản phẩm lần lượt qua bình 1 đựng dung dịch H2SO4 đặc, bình 2 đựng dung dịch Ca(OH)2.  Sau phản ứng thấy bình 1 tăng 5,4 gam, bình 2 tăng 11 gam. Giá trị của m là:

A.  1,3 gam                      

B. 3,6  gam                      

C. 4,1 gam                       

D. 4,8 gam

Câu 25: Người ta có thể làm chậm quá trình chín của trái cây bằng cách nào:    
A. Tăng nồng độ khí metan                                               

B. Giảm nồng độ khí metan

C. Tăng nồng độ khí etilen                                                 

D. Giảm nồng độ khí etilen

ĐÁP ÁN

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

B

A

B

C

D

D

C

A

B

D

Câu 11

Câu 12

Câu 13

Câu 14

Câu 15

Câu 16

Câu 17

Câu 18

Câu 19

Câu 20

A

A

A

A

B

C

C

B

C

B

Câu 21

Câu 22

Câu 23

Câu 24

Câu 25

D

B

A

B

D

Xem thêm phương pháp giải các dạng bài tập Hóa học lớp 9 hay, chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Hóa học 9 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Hóa học lớp 9 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 9 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên