Cookie trong JSPCookie là các text file được lưu giữ trên máy tính Client và chúng được giữ cho mục đích theo dõi các thông tin đa dạng. Rõ ràng một điều là, JSP hỗ trợ các HTTP cookie bởi sử dụng công nghệ Servlet ở tầng dưới.

Có 3 bước liên quan trong việc nhận diện việc phản hồi người dùng:

 • Server script gửi một tập hợp các Cookie tới trình duyệt. Ví dụ: name, age, hoặc số chứng minh thư, …

 • Trình duyệt lưu giữ thông tin này trên thiết bị nội bộ để sử dụng trong thời gian tới.

 • Trong lần tới, trình duyệt gửi bất kỳ yêu cầu nào tới Web server, thì nó gửi những thông tin Cookie này tới Server và Server này sử dụng thông tin đó để nhận diện người dùng.

 • Chương này hướng dẫn bạn cách để thiết lập và phục hồi các Cookie, cách để truy cập chúng và cách để xóa chúng bởi sử dụng các chương trình JSP.

  Phân tích một Cookie

  Cookie thường được thiết lập trong một HTTP Header (mặc dù JavaScript cũng có thể thiết lập một Cookie trực tiếp trên một trình duyệt). Một JSP, mà thiết lập một Cookie, có thể gửi các Header trông giống như sau:

  HTTP/1.1 200 OK
  Date: Fri, 04 Feb 2000 21:03:38 GMT
  Server: Apache/1.3.9 (UNIX) PHP/4.0b3
  Set-Cookie: name=xyz; expires=Friday, 04-Feb-07 22:03:38 GMT; 
           path=/; domain=tutorialspoint.com
  Connection: close
  Content-Type: text/html
  

  Như bạn có thể thấy, Set-Cookie Header chứa cặp name-value, một GMT date, một path và một domain. Name và value sẽ là URL được mã hóa. Trường Expires là một chỉ lệnh tới trình duyệt để "bỏ qua" Cookie sau một khoảng date và time đã cho.

  Nếu trình duyệt được định cấu hình để lưu giữ các Cookie, thì nó sẽ giữ thông tin này tới Expiry Date. Nếu người dùng chỉ tới trình duyệt tại bất cứ trang nào mà kết nối với path và domain của Cookie đó, nó sẽ gửi lại Cookie đó tới Server. Các Header của trình duyệt có thể trông giống như sau:

  GET / HTTP/1.0
  Connection: Keep-Alive
  User-Agent: Mozilla/4.6 (X11; I; Linux 2.2.6-15apmac ppc)
  Host: zink.demon.co.uk:1126
  Accept: image/gif, */*
  Accept-Encoding: gzip
  Accept-Language: en
  Accept-Charset: iso-8859-1,*,utf-8
  Cookie: name=xyz
  
  Quảng cáo

  Sau đó, một JSP script sẽ có sự truy cập tới các Cookie đó thông qua phương thức request.getCookies(), mà trả về một mảng các đối tượng Cookie.

  Các phương thức liên kết với Cookie trong JSP

  Bảng dưới liệt kê các phương thức hữu ích liên kết với đối tượng Cookie, mà bạn có thể sử dụng trong khi thao tác các cookie trong JSP:

  STTPhương thức và Miêu tả
  1

  public void setDomain(String pattern)

  Phương thức thiết lập domain mà Cookie áp dụng, ví dụ: vietjack.com

  2

  public String getDomain()

  Phương thức nhận domain mà Cookie áp dụng, ví dụ: vietjack.com

  3

  public void setMaxAge(int expiry)

  Phương thức này thiết lập thời gian bao lâu (bằng giây) thì Cookie hết hạn. Nếu bạn không thiết lập nó, Cookie sẽ chỉ tồn tại cho session hiện tại

  4

  public int getMaxAge()

  Phương thức này trả về tuổi tối đa của Cookie này, được xác định bằng giây. Theo mặc định, -1 chỉ rằng Cookie sẽ tồn tại tới khi trình duyệt kết thúc

  5

  public String getName()

  Phương thức này trả về tên của Cookie. Tên này không thể bị thay đổi sau khi tạo ra

  6

  public void setValue(String newValue)

  Phương thức này thiết lập giá trị mà liên kết với Cookie đó

  7

  public String getValue()

  Phương thức này nhận giá trị mà liên kết với Cookie đó

  8

  public void setPath(String uri)

  Phương thức này thiết lập path mà Cookie này áp dụng. Nếu bạn không xác định một path, thì Cookie được trả về cho mọi URL trong cùng thư mục trong trang hiện tại cũng như trong tất cả thư mục phụ

  9

  public String getPath()

  Phương thức này nhận path mà Cookie này áp dụng

  10

  public void setSecure(boolean flag)

  Phương thức này thiết lập giá trị Boolean chỉ rằng có hay không Cookie chỉ nên được gửi qua các kết nối được mật mã hóa (ví dụ: SSL)

  11

  public void setComment(String purpose)

  Phương thức này xác định một comment mà miêu tả một mục đích của Cookie. Comment này là hữu ích nếu trình duyệt hiển thị Cookie tới người dùng

  12

  public String getComment()

  Phương thức này trả về Comment miêu tả mục đích của Cookie này, hoặc trả về null nếu Cookie này không có comment

  Quảng cáo

  Thiết lập Cookie với JSP

  Để thiết lập các cookie với JSP, bạn theo 3 bước sau:

  (1) Tạo một đối tượng Cookie: Bạn gọi Cookie constructor với một tên Cookie và một giá trị Cookie, cả hai đều là các String:

  Cookie cookie = new Cookie("key","value");
  

  Bạn nên nhớ rằng, cả tên và giá trị không nên chứa khoảng trống trắng hoặc bất kỳ ký tự nào sau:

  [ ] ( ) = , " / ? @ : ;
  

  (2) Thiết lập tuổi tối đa: Bạn sử dụng setMaxAge để xác định thời gian bao lâu (bằng giây) thì Cookie sẽ còn hiệu lực. Ví dụ sau sẽ thiết lập một Cookie trong 24 giờ.

  cookie.setMaxAge(60*60*24); 
  

  (3) Gửi Cookie vào trong các trường HTTP Response Header: Bạn sử dụng response.addCookie để thêm các Cookie vào trong các trường HTTP Response Header như sau:

  response.addCookie(cookie);
  

  Ví dụ

  Chúng ta sửa đổi một chút Ví dụ Form trong JSP trong chương trước để thiết lập cookie cho First Name và Last Name:

  <%
    // Create cookies for first and last names.   
    Cookie firstName = new Cookie("first_name",
   			 request.getParameter("first_name"));
    Cookie lastName = new Cookie("last_name",
  			 request.getParameter("last_name"));
  
    // Set expiry date after 24 Hrs for both the cookies.
    firstName.setMaxAge(60*60*24); 
    lastName.setMaxAge(60*60*24); 
  
    // Add both the cookies in the response header.
    response.addCookie( firstName );
    response.addCookie( lastName );
  %>
  <html>
  <head>
  <title>Setting Cookies</title>
  </head>
  <body>
  <center>
  <h1>Setting Cookies</h1>
  </center>
  <ul>
  <li><p><b>First Name:</b>
    <%= request.getParameter("first_name")%>
  </p></li>
  <li><p><b>Last Name:</b>
    <%= request.getParameter("last_name")%>
  </p></li>
  </ul>
  </body>
  </html>
  

  Đặt code trên trong main.jsp file và sử dụng HTML page sau:

   
  <html>
  <body>
  <form action="main.jsp" method="GET">
  First Name: <input type="text" name="first_name">
  <br />
  Last Name: <input type="text" name="last_name" />
  <input type="submit" value="Submit" />
  </form>
  </body>
  </html>
  

  Giữ HTML content trong một file là hello.jsp và đặt hello.jsp và main.jsp trong thư mục <Tomcat-installation-directory>/webapps/ROOT. Khi bạn truy cập http://localhost:8080/hello.jsp, thì output thực sự của form trên là:

  First Name:
  Last Name:

  Khi bạn nhập First Name và Last Name và sau đó nhấn nút Submit. Nó sẽ hiển thị First Name và Last Name trên màn hình và cùng tại thời điểm đó, nó sẽ thiết lập hai Cookie là firstName và lastName, mà sẽ được truyền trở lại Server khi lần kế tiếp bạn nhấn nút Submit này.

  Phần tới sẽ giới thiệu cho bạn cách để truy cập các Cookie này trở lại trong ứng dụng web của bạn.

  Đọc Cookie với JSP

  Để đọc các Cookie, bạn cần tạo một mảng các đối tượng javax.servlet.http.Cookie bằng việc gọi phương thức getCookies() của HttpServletRequest. Sau đó, tuần hoàn qua mảng, và sử dụng các phương thức getName() và getValue() để truy cập mỗi Cookie và giá trị liên kết.

  Ví dụ

  Đọc các cookie mà chúng ta có trong ví dụ trước:

  <html>
  <head>
  <title>Reading Cookies</title>
  </head>
  <body>
  <center>
  <h1>Reading Cookies</h1>
  </center>
  <%
    Cookie cookie = null;
    Cookie[] cookies = null;
    // Get an array of Cookies associated with this domain
    cookies = request.getCookies();
    if( cookies != null ){
     out.println("<h2> Found Cookies Name and Value</h2>");
     for (int i = 0; i < cookies.length; i++){
       cookie = cookies[i];
       out.print("Name : " + cookie.getName( ) + ", ");
       out.print("Value: " + cookie.getValue( )+" <br/>");
     }
   }else{
     out.println("<h2>No cookies founds</h2>");
   }
  %>
  </body>
  </html>
  

  Đặt code trên trong main.jsp file và thử truy cập nó. Nếu bạn đã thiết lập first_nam cookie là "John" và last_name cookie là "Player", thì khi chạy http://localhost:8080/main.jsp sẽ hiển thị kết quả sau:

  Found Cookies Name and Value

  Name : first_name, Value: John

  Name : last_name, Value: Player

  Xóa Cookie với JSP

  Xóa một Cookie là rất đơn giản. Nếu bạn muốn xóa một Cookie, đơn giản bạn chỉ cần theo 3 bước sau:

  • Đọc một cookie đang tồn tại và lưu nó trong đối tượng Cookie.

  • Thiết lập tuổi của cookie về 0 bởi sử dụng phương thức setMaxAge() để xóa một cookie đang tồn tại.

  • Thêm cookie này trở lại bên trong trường Response header.

  Ví dụ

  Ví dụ sau sẽ xóa cookie đang tồn tại với tên là "first_name" và khi bạn chạy JSP là main.jsp trong lần kế tiếp thì nó sẽ trả về giá trị null cho first_name.

  <html>
  <head>
  <title>Reading Cookies</title>
  </head>
  <body>
  <center>
  <h1>Reading Cookies</h1>
  </center>
  <%
    Cookie cookie = null;
    Cookie[] cookies = null;
    // Get an array of Cookies associated with this domain
    cookies = request.getCookies();
    if( cookies != null ){
     out.println("<h2> Found Cookies Name and Value</h2>");
     for (int i = 0; i < cookies.length; i++){
       cookie = cookies[i];
       if((cookie.getName( )).compareTo("first_name") == 0 ){
        cookie.setMaxAge(0);
        response.addCookie(cookie);
        out.print("Deleted cookie: " + 
        cookie.getName( ) + "<br/>");
       }
       out.print("Name : " + cookie.getName( ) + ", ");
       out.print("Value: " + cookie.getValue( )+" <br/>");
     }
   }else{
     out.println(
     "<h2>No cookies founds</h2>");
   }
  %>
  </body>
  </html>
  

  Đặt code trên trong main.jsp file và thử truy cập nó. Nó sẽ cho kết quả sau:

  Cookies Name and Value

  Deleted cookie : first_name

  Name : first_name, Value: John

  Name : last_name, Value: Player

  Bây giờ, thử chạy http://localhost:8080/main.jsp một lần nữa, và nó sẽ hiển thị chỉ một cookie như sau:

  Found Cookies Name and Value

  Name : last_name, Value: Player

  Bạn có thể xóa các cookie của bạn trong IE bởi thao tác bằng tay. Bắt đầu tại Tools menu và chọn Internet Options. Để xóa tất cả cookie, nhấn Delete Cookies.

  Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

  Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

  Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

  Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

  Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

  Các bài học JSP khác tại VietJack: