Ngữ pháp, bài tập So sánh với tính từ lớp 8 có đáp án

Ngữ pháp, bài tập So sánh với tính từ lớp 8 có đáp án

Tải xuống

Tài liệu Ngữ pháp, bài tập So sánh với tính từ lớp 8 có đáp án trình bày khái quát lại ngữ pháp, cấu trúc, cách dùng cũng như bài tập có đáp án chi tiết nhằm mục đích giúp học sinh ôn luyện ngữ pháp và đạt kết quả cao trong các bài thi môn Tiếng Anh lớp 8.

COMPARATIVE FORMS OF ADJECTIVES

A. LÝ THUYẾT

I- PHÂN BIỆT TÍNH TỪ NGẮN & TÍNH TỪ DÀI

1. Phân biệt tính từ ngắn & tính từ dài:

Tính từ ngắn (Short adjectives)

(Ký hiệu trong bài này là: S-adj)

        Tính từ dài (Long adjectives)

(Ký hiệu trong bài này là: L-adj)

- Là tính từ có một âm tiết

Ví dụ:

- red, long, short, hard,….

- Là tính từ có từ 2 âm tiết trở lên

Ví dụ:

- beautiful, friendly, humorous, ….

II. CẤU TRÚC SO SÁNH HƠN

So sánh hơn với tính từ ngắn và trạng từ ngắn:

Cấu trúc:       

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary V

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:       S-adj-er: là tính từ ngắn thêm đuôi “er”

                        S-adv-er: là trạng từ ngắn thêm đuôi “er”

                        S1: Chủ ngữ 1 (Đối tượng được so sánh)

                        S2: Chủ ngữ 2 (Đối tượng dùng để so sánh với đối tượng 1)

                        Axiliary V: trợ động từ

                        O (object): tân ngữ

                        N (noun): danh từ

                        Pronoun: đại từ

Ví dụ:

- This book isthicker thanthat one. (Cuốn sách này dày hơn cuốn sách kia.)

- They workharder thanI do. = They workharder thanme. (Họ làm việc chăm chỉ hơn tôi.)

III. Cách sử dụng tính từ trong câu so sánh hơn:

1.Cách thêm đuôi –er vào tính từ ngắn

Tính từ kết thúc bởi 1 phụ âm àthêm đuôi –er

Old-older, near-nearer

Tính từ kết thúc bởi 1 nguyên  âm “e” àthêm đuôi –r

Nice-nicer

Tính từ kết thúc bởi 1 nguyên  âm(ueoai) +1 phụ âm à gấp đôi phụ âm cuối và thêm đuôi -er

Big-bigger, hot-hotter, fat-fatter

Tính từ kết thúc bởi “y” dù có 2 âm tiết vẫn là tính từ ngắn àbỏ “y” và thêm đuôi “ier”

Happy-happier, 

Pretty-prettier


Lưu ý: Một số tính từ có hai âm tiết kết thúc bằng “et, ow, er, y” thì áp dụng như quy tắc thêm er ở tính từ ngắn

Ví dụ: quiet àquieter                       clever à cleverer

          Simple à simpler                              narrow ànarower

2.Một vài tính từ đặc biệt:

 Với một số tính từ sau, dạng so sánh hơn của chúng không theo quy tắc trên.

Tính từ

Dạng so sánh hơn

Good 

Better

Bad 

Worse 

Far 

Farther/ further

Much/ many

More 

Little 

Less 

Old 

Older/ elder

B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

I. Điền vào chỗ trống dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc.

1. He is (clever) ……………………than any students in my group.

2. She can’t stay (long) …………………….than 30 minutes.

3. This film is (interesting)………………. than that one

4. Well, the place looks (clean) …………………….now.

5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. than the white one.

6. I’ll try to finish the job (quick).…………………….

7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. than being a builder.

8. Lan sings ( sweet ) ………………..than Hoa

9. I want to (cheap) T-shirt

10. He runs ( fast )………………….than his father

11. You need to be (careful) when driving

12. Which planet is (close) ……………………. to the Sun than the Earth?

13. Carol is (beautiful) …………………….than Mary

14. The weather this summer is even (hot) ……………………. than last summer.

15. Your accent is ( bad ) …………………..than mine.

16. Hot dogs are (good) …………………….than hamburgers.

17. They live in a (big) ……………………. house, but Fred lives in a (big) ……………………. one.

18. French is considered to be (difficult) …………………….than English. but Chinese is the (difficult) …………………….language.

19. It’s the (large)……………………. company in the country.

Đáp án

1 cleverer; 2. longer; 3. More interesting

4. cleaner; 5. more expensive; 6. more quickly; 7. more dangerous

8. more sweetly; 9.cheaper; 10. Faster 11. More carefully

12. closer 13. More beautifull; 14. hotter; 15. worse

16. better; 17. big - bigger; 18. more difficult 

II. Hoàn thành các câu so sánh sau:

1. So sánh hơn

a. Mary/ tall/ her brother.

_______________________________________________

b. A lemon/ not sweet/ an orange.

_______________________________________________

c. A donkey/ not big/ a horse.

_______________________________________________

d. This dress/ pretty/ that one.

_______________________________________________

e. the weather/ not cold/ yesterday.

_______________________________________________

Đáp án:

a - Mary is  taller than her brother.

b - A lemon is not sweeter than orange.

c - A donkey is not bigger thana horse.

d - This dress is prettier than that one.

e - The weather is not colder thanyesterday.

C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 1: Cho dạng so sánh hơn của các tính từ trong bảng sau:

Tính từ

So sánh hơn 

Tính từ

So sánh hơn 

Bad


Modern 


Clever 


Old 


Convenient 


Peaceful 


Far 


pretty


Fresh 


Quiet 


Friendly 


Smart 


Generous


Soon 


Good 


Strong 


Happy 


Ugly 


High 


Warm 


Little 


Wonderful 


Long 


Young 


Bài 2:Khoanh tròn vào đáp án đúng:

1.Living in this small town is (moree peaceful/ peaceful more) than I expected.

2.Nowadays people are (more anxious/ anxious more) about pollution than before.

3.Today you look ( happier/ more happy) than usual.

4.This year I will move to a (bigger/ biggest) city.

5.This experience is (more exciting/ most exciting) than I expected.

6. Who is (more intelligent/ most intelligent) between two of them.

7. This song is (catcher/ more catchy) than that song.

8. The new sofa is (costlier/ more costly) than the old one

9.Our family will move to a (more comfortable/ more comfortable than) place next year.

10. I hope you will get (best/ better) the next time I see you.

11.James has (many/ more) books than Paul.

12.She is (more independent/ most independent) than the last time I saw her.

13. Today my sister (is more quiet/ quieter) than usual.

14.Jane is(more pretty/ prettier) than Ann.

15.The weather is (hotter/ hottest) than yesterday.

Bài 3 :Hoàn thành các câu sau với dạng so sánh hơn của tính từ trong ngoặc:

1.Living in the city is________than living in the country(convenient).

2.Mrs.Smith is_________than I thought.(young).

3.Houses in big cities are much_________than those in my hometown(tall).

4.No one in my class is_________than Jim (smart).

5. The senior prom would be_________than any other proms(exciting).

6. I have__________courage than my brother(little).

7. His health condition is getting__________(bad).

8.You are_________than you think(clever).

9.This computer is much_________than mine(expensive)

10.I always dream of a__________house to live in(modern).

11.They are__________than they used to be(skillful).

12.Life in this village is_________than anywhere else.(peaceful).

13.I think people in the countryside are________than city dwellers.(friendly)

14.This year, the prize for the winner is______than last year.(valuable)

15.Which dress is__________for me?(suitable)

16.You should be__________and show your best.(confident).

17.They said that the conference was________than usual(interesting).

18.Jane is so pretty but her sister is even__________(pretty).

19.They work hard to have________life(good).

20.John is__________than the rest of the class.(intelligent)

Tải xuống

Xem thêm các bài học Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 8 đầy đủ, chi tiết khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Nhóm học tập 2k7