Hàm isalnum() trong C | Thư viện C chuẩn
Hàm isalnum() trong C

Hàm void isalnum(int c) trong Thư viện C kiểm tra xem ký tự đã truyền có phải là ký tự - số hay không.

Khai báo hàm isalnum() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho hàm isalnum() trong C.

int isalnum(int c);

Tham số

 • c − Đây là ký tự để được kiểm tra

Trả về giá trị

Hàm này trả về giá trị khác 0 nếu c là một số hoặc một chữ cái, nếu không thì nó trả về 0.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của hàm isalnum() trong C.

#include <stdio.h>
#include <ctype.h>

int main()
{
  int var1 = 'd';
  int var2 = '2';
  int var3 = '\t';
  int var4 = ' ';
  
  if( isalnum(var1) )
  {
   printf("var1 = |%c| la ky tu-so\n", var1 );
  }
  else
  {
   printf("var1 = |%c| khong phai la ky tu-so\n", var1 );
  }
  
  if( isalnum(var2) )
  {
   printf("var2 = |%c| la ky tu-so\n", var2 );
  }
  else
  {
   printf("var2 = |%c| khong phai la ky tu-so\n", var2 );
  }
  
  if( isalnum(var3) )
  {
   printf("var3 = |%c| la ky tu-so\n", var3 );
  }
  else
  {
   printf("var3 = |%c| khong phai la ky tu-so\n", var3 );
  }
  
  if( isalnum(var4) )
  {
   printf("var4 = |%c| la ky tu-so\n", var4 );
  }
  else
  {
   printf("var4 = |%c| khong phai la ky tu-so\n", var4 );
  }
  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Hàm isalnum trong C

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài Thư viện C phổ biến khác tại VietJack:


ctype-h-trong-c.jsp