Hàm isdigit() trong C | Thư viện C chuẩn
Hàm isdigit() trong C

Hàm void isdigit(int c) trong Thư viện C kiểm tra xem ký tự đã truyền có phải là chữ số thập phân không.

Các chữ số thập phân bao gồm − 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.

Khai báo hàm isdigit() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho hàm isdigit() trong C:

int isdigit(int c);

Tham số

 • c − Đây là ký tự để được kiểm tra.

Trả về giá trị

Hàm này trả về giá trị khác 0 nếu c là một chữ số. Nếu không, hàm trả về 0.

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của hàm isdigit() trong C:

#include <stdio.h>
#include <ctype.h>

int main()
{
  int var1 = 'h';
  int var2 = '2';
  
  if( isdigit(var1) )
  {
   printf("var1 = |%c| la mot ky so\n", var1 );
  }
  else
  {
   printf("var1 = |%c| khong phai la mot ky so\n", var1 );
  }
  
  if( isdigit(var2) )
  {
   printf("var2 = |%c| la mot ky so\n", var2 );
  }
  else
  {
   printf("var2 = |%c| khong phai la mot ky so\n", var2 );
  }
  
  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Hàm isdigit trong C

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài Thư viện C phổ biến khác tại VietJack:


ctype-h-trong-c.jsp