Hàm ispunct() trong C | Thư viện C chuẩn
Hàm ispunct() trong C

Hàm int ispunct(int c) trong Thư viện C kiểm tra xem ký tự đã truyền có phải là một punctuation char không. Ký tự punctuation là tập hợp gồm ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~

Khai báo hàm ispunct() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho hàm ispunct() trong C:

int ispunct(int c);

Tham số

 • c − Đây là ký tự để được kiểm tra.

Trả về giá trị

Hàm này trả về giá trị khác 0 (true) nếu c là ký tự punctuation. Nếu không hàm trả về 0 (false).

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của hàm ispunct() trong C:

#include <stdio.h>
#include <ctype.h>

int main()
{
  int var1 = 't';
  int var2 = '1';
  int var3 = '/';
  int var4 = ' ';

  if( ispunct(var1) )
  {
   printf("var1 = |%c| la mot ky tu punctuation\n", var1 );
  }
  else
  {
   printf("var1 = |%c| khong phai la mot ky tu punctuation\n", var1 );
  }
  
  if( ispunct(var2) )
  {
   printf("var2 = |%c| la mot ky tu punctuation\n", var2 );
  }
  else
  {
   printf("var2 = |%c| khong phai la mot ky tu punctuation\n", var2 );
  }
  
  if( ispunct(var3) )
  {
   printf("var3 = |%c| la mot ky tu punctuation\n", var3 );
  }
  else
  {
   printf("var3 = |%c| khong phai la mot ky tu punctuation\n", var3 );
  }
  
  if( ispunct(var4) )
  {
   printf("var4 = |%c| la mot ky tu punctuation\n", var4 );
  }
  else
  {
   printf("var4 = |%c| khong phai la mot ky tu punctuation\n", var4 );
  }
  
  return(0);
}  

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Hàm ispunct trong C

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài Thư viện C phổ biến khác tại VietJack:


ctype-h-trong-c.jsp