Hàm isspace() trong C | Thư viện C chuẩn
Hàm isspace() trong C

Hàm int isspace(int c) trong Thư viện C kiểm tra xem ký tự đã truyền có phải là white-space.

Dưới đây là các ký tự whitespace trong Thư viện C:

' '  (0x20)	khoảng trống (SPC)
'\t'	(0x09)	tab ngang (TAB)
'\n'	(0x0a)	newline (dòng mới) - dòng mới (LF)
'\v'	(0x0b)	tab doc (VT)
'\f'	(0x0c)	feed (FF)
'\r'	(0x0d)	carriage return (CR)

Khai báo hàm isspace() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho hàm isspace() trong C:

int isspace(int c);

Tham số

 • c − Đây là ký tự để được kiểm tra.

Trả về giá trị

Hàm này trả về giá trị khác 0 (true) nếu c là ký tự whitespace. Nếu không hàm trả về 0 (false).

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của hàm isspace() trong C:

#include <stdio.h>
#include <ctype.h>

int main()
{
  int var1 = 't';
  int var2 = '1';
  int var3 = ' ';

  if( isspace(var1) )
  {
   printf("var1 = |%c| la mot khoang trang\n", var1 );
  }
  else
  {
   printf("var1 = |%c| khong phai la mot khoang trang\n", var1 );
  }
  
  if( isspace(var2) )
  {
   printf("var2 = |%c| la mot khoang trang\n", var2 );
  }
  else
  {
   printf("var2 = |%c| khong phai la mot khoang trang\n", var2 );
  }
  
  if( isspace(var3) )
  {
   printf("var3 = |%c| la mot khoang trang\n", var3 );
  }
  else
  {
   printf("var3 = |%c| khong phai la mot khoang trang\n", var3 );
  }
  
  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Hàm isspace trong C

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài Thư viện C phổ biến khác tại VietJack:


ctype-h-trong-c.jsp