Hàm isxdigit() trong C | Thư viện C chuẩn
Hàm isxdigit() trong C

Hàm int isxdigit(int c) trong Thư viện C kiểm tra xem ký tự đã truyền có phải là ký tự thập lục phân (ký tự hexa) không.

Khai báo hàm isxdigit() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho hàm isxdigit() trong C:

int isxdigit(int c);

Tham số

 • c − Đây là ký tự để được kiểm tra.

Trả về giá trị

Hàm này trả về giá trị khác 0 (true) nếu c là ký tự thập lục phân. Nếu không hàm trả về 0 (false).

Ví dụ

Chương trình C sau minh họa cách sử dụng của hàm isxdigit() trong C:

#include <stdio.h>
#include <ctype.h>

int main()
{
  char var1[] = "tuts";
  char var2[] = "0xE";
 
  if( isxdigit(var1[0]) )
  {
   printf("var1 = |%s| la mot ky tu hexa\n", var1 );
  }
  else
  {
   printf("var1 = |%s| khong phai la mot ky tu hexa\n", var1 );
  }
  
  if( isxdigit(var2[0] ))
  {
   printf("var2 = |%s| la mot ky tu hexa\n", var2 );
  }
  else
  {
   printf("var2 = |%s| khong phai la mot ky tu hexa\n", var2 );
  }
  
  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Hàm isxdigit trong C

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài Thư viện C phổ biến khác tại VietJack:


ctype-h-trong-c.jsp