Tiếng Anh 10 Unit 7 Speaking (trang 80, 81) - Tiếng Anh 10 Global SuccessLời giải bài tập Unit 7 lớp 10 Speaking trang 80, 81 trong Unit 7: Viet Nam and International Organisations Tiếng Anh 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 7.

Tiếng Anh 10 Unit 7 Speaking (trang 80, 81) - Tiếng Anh 10 Global Success

Quảng cáo

1 (trang 80 Tiếng Anh 10 Global Success): Complete the conversation about a UNICEF programme with the sentences in the box. Then practise it in pairs (Hoàn thành bài hội thoại về chương trình UNICEF bằng các câu trong ô trống. Sau đó thực hành theo cặp)

a. It offers young people job training and career advice. It also teaches them essential skills for the job market.

b. It is Education for Disadvantaged Young People.

c. It focuses on helping disadvantaged teenagers continue their education.

A: What is the name of the programme?

B: (1) ________________________

A: What does the program focus on?

B: (2) ________________________

A: What are the activities of this programme?

B: (3) ________________________

Quảng cáo

Lời giải:

1. b 2. c 3. a

Hướng dẫn dịch:

A: Tên của chương trình là gì?

B: Đó là Giáo dục cho Thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn.

A: Chương trình này tập trung vào điều gì?

B: Nó tập trung vào việc giúp đỡ những thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đi học.

A: Các hoạt động của chương trình này là gì?

B: Nó cung cấp đào tạo việc làm và lời khuyên nghề nghiệp cho những người trẻ tuổi. Nó cũng dạy họ những kỹ năng cần thiết cho thị trường việc làm.

Quảng cáo

2 (trang 80 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in pairs. Student A looks at the table below. Student B looks at the table on page 85. Ask each other the questions in 1 to complete your table (Làm việc theo cặp. Học sinh A nhìn vào bảng dưới đây. Học sinh B nhìn vào bảng ở trang 85. Hỏi nhau các câu hỏi trong 1 để hoàn thành bảng của bạn)

Lời giải:

Conversation 1:

Student A: What is the name of the UNDP project?

Student B: It's called Poverty Reduction.

Student A: What does it focus on?

Student B: It focuses on reducing poverty and developing economy in disadvantaged areas.

Student A: What are the activities of this project?

Student B: It aims to provide technical support and helps develop solutions to local issues.

Quảng cáo

Conversation 2:

Student B: What is the name of the UNICEF programme?

Student A: It's called Vaccines for Children.

Student B: What does it focus on?

Student A: It focuses on protecting children with life-saving vaccines.

Student B: What are the activities of this programme?

Student A: Its activities include educating people about the benefits of vaccines and vaccinating as many children as possible.

Hướng dẫn dịch:

Hội thoại 1:

Học sinh A: Tên của dự án UNDP là gì?

Học sinh B: Nó được gọi là Giảm nghèo.

Học sinh A: Nó tập trung vào cái gì?

Học sinh B: Nó tập trung vào việc xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế ở những vùng khó khăn.

Học sinh A: Các hoạt động của dự án này là gì?

Học sinh B: Nó nhằm mục đích cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và giúp phát triển các giải pháp cho các vấn đề địa phương.

Hội thoại 2:

Học sinh B: Tên của chương trình UNICEF là gì?

Học sinh A: Nó được gọi là Vắc xin cho Trẻ em.

Học sinh B: Nó tập trung vào cái gì?

Học sinh A: Nó tập trung vào việc bảo vệ trẻ em bằng vắc-xin cứu mạng.

Học sinh B: Các hoạt động của chương trình này là gì?

Học sinh A: Các hoạt động của nó bao gồm giáo dục mọi người về lợi ích của vắc-xin và tiêm chủng cho càng nhiều trẻ em càng tốt.

3 (trang 81 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in groups. Discuss and decide which programme or project in 1 and 2 will bring more benefits to people in your local area. Then share your ideas with the whole class (Làm việc nhóm. Thảo luận và quyết định chương trình hoặc dự án nào trong 1 và 2 sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân trong khu vực địa phương của bạn. Sau đó chia sẻ ý kiến của bạn với cả lớp)

Lời giải:

A: Now, let’s decide which programme or project will bring more benefits to people in our village. B, what do you think?

B: Well, I think “Education for Disadvantaged Young People” will be a very useful programme for our village. You see, many teenagers here drop out of school and start working to earn a living. They really need help.

A: You’re right, B.

Hướng dẫn dịch:

A: Bây giờ, hãy quyết định xem chương trình hoặc dự án nào sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân trong làng của chúng ta. B, bạn nghĩ gì?

B: Chà, tôi nghĩ “Giáo dục cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn” sẽ là một chương trình rất hữu ích cho ngôi làng của chúng tôi. Bạn thấy đấy, nhiều thanh thiếu niên ở đây đã bỏ học và bắt đầu làm việc để kiếm sống. Họ thực sự cần giúp đỡ.

A: Bạn nói đúng, B.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-7-cultural-diversity.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học