Bài tập Tiếng Anh 10 Unit 16: Historical Places (Phần 2)Unit 16: Historical Places

Bài tập Tiếng Anh 10 Unit 16: Historical Places (Phần 2)

Đề luyện 2:

Choose the word or phrase - a b, c, or d - that best complete sentence or substitutes for the underlined word or phrase:

1. No new business can flourish in the present economic conditions.

a. continue     b. engrave     c. grow well     d. witness

Quảng cáo

2. People from diverse cultures may misunderstand each other.

a. similar     b. different     c. western     d. ethnic

3. Some giant companies tend to buy small firms to expand their business.

a. very big     b. broke     c. very tiny     d. endless

4. There are many cultural ________ in Hanoi.

a. spaces     b. sites     c. marks     d. points

5. Van Mieu is an example of well-preserved ________ Vietnamese architect.

a. tradition        b. traditional

c. traditionally        d. traditionalism

6. I think we cannot find places in a big city that _______________ the country.

a. so quiet as        b. as quiet as

c. more as more quiet        d. as and as quiet

7. More and more foreign tourists arrive ____ Vietnam.

a. at     b. for     c. along     d. in

8. I am not so good at Math _____ Mary.

a. than     b. as     c. so as     d. more

Quảng cáo

9. She's studying modern Japanese language and _______.

a. culture     b. cultured     c. cultural     d. culturally

10. What was _______ holiday you’ve ever had?

a. most enjoyable        b. the most enjoyable

c. the more enjoyable        d. more enjoyable

Complete the text with the comparative or superlative of the adjectives in brackets:

California is (11. famous) ________ state in the U.S.A. It isn't (12. big) _________ state; that's Alaska. But it's got (13. large) ________ population and it's certainly (14. important)___________ state for the US economy. It's (15. rich)________ than most countries in the world. The coast has one of (16. good)__________ climates in the U.S.A; it's (17. warm)__________ and (18. dry)_________ than most places. Some people would also say it's (19. beautiful)__________ state! But California has some problems; Los Angeles has one of (20. bad)________ crime rates of any US city.

Đáp án:

Câu Ghi chú Câu
1. c flourish: phát triển 11. the most famous
2. b diverse: đa dạng 12. the biggest
3. a giant: khổng lồ 13. the largest
4. b 14. the most important
5. b 15. richer
6. b 16. the best
7. d 17. warmer
8. b 18. drier
9. a 19. the most beautiful
10. b 20. the worst
Quảng cáo

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 16 khác:

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 10 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-16-historical-places.jsp


Nhóm hỏi bài 2k6