Bài tập Tiếng Anh 10 Bài 2: School talks (Phần 1)Unit 2: School talks

Bài tập Tiếng Anh 10 Bài 2: School talks (Phần 1)

Đề luyện 1:

I. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest

1. A. study   B. father   C. ugly    D. mother

2. A. laugh   B. barn   C. guitar    D. cousin

Quảng cáo

3. A. love   B. sunny    C. cart    D. son

4. A. guard   B. market   C. lunch    D. alarm

5. A. country   B. tough    C. rough    D. draught

II. Choose the best answer for each of the following sentences

6. We are ________ him to turn up as soon as possible.

A. expecting      B. hoping

C. waiting      D. wishing

7. I wonder ______ your boyfriend looks like.

A. what      B. how

C. why      D. who

8. There is no point in ________ this phone. It is too old.

A. making      B. calling

Quảng cáo

C. repairing       D. watching

9. Our classmates are very _______ on learning programming.

A. eager       B. excited

C. enthusiastic       D. keen

10. You should ______ to lend strangers money in that you may be cheated.

A. deny       B. object

C. refuse      D. avoid

11. On behalf of an examinee, you all should avoid _______ silly mistakes.

A. to make      B. making

C. make      D. to have made

12. Before Alice left school, her mother told her to begin thinking about choosing a _________.

A. profession      B. career

C. work       D. occupation

13. Every methods ___________, but without good result.

A. has been tried      B. have been tried

C. have tried      D. has tried

14. A popular sport in this area is ________ wild bears.

A. to hunt      B. hunting

C. hunt      D. hunted

15. We couldn’t prevent that dog ________ us wherever we went.

A. seeing      B. catching

C. watching      D. following

III. Choose the correct form of the verb

16. Douglas is interested in (to open/opening) a bar.

17. His parents don’t approve of his (going/ to go) to America.

18. Alisa regrets (to be/being) the one to inform him of the bad news tomorrow.

19. We are not ready (to conduct/conducting) a deep research at this time.

20. Gerard returned to his home after (to leave/leaving) the game.

Quảng cáo

Đáp án

Câu Ghi chú Câu Ghi chú
1. B /a:/còn lại là /ʌ/ 11. B avoid + V-ing: tránh làm việc gì
2. D /ʌ/còn lại là /a:/ 12. B choose a career: chọn 1 nghề nghiệp
3. C /a:/còn lại là /ʌ/ 13. A
4. C /ʌ/còn lại là /a:/ 14. B Sử dụng danh động từ
5. D /a:/còn lại là /ʌ/ 15. D follow: theo dõi, đi theo
6. A expect + O + to: mong rằng ai đó sẽ… 16. opening be interested in V-ing
7. A What do/does + S + look like?: Ai đó trông như thế nào 17. going approve of V-ing
8. C There is no point in V-ing 18. to be regret + to-V: lấy làm tiếc phải làm gì đóregret + V-ing: hối hận vì đã làm gì đó
9. D be keen on V-ing/N: say mê, nhiệt tình làm việc gì 19. to conduct be ready to V: sẵn sàng làm gì đó
10. C refuse to-V,còn lại+ V-ing 20. leaving

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 2 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-2-school-talks.jsp


2005 - Toán Lý Hóa