Unit 2 lớp 10: WritingUnit 2: School talks

D. Writing (Trang 27-28 SGK Tiếng Anh 10)

Filling in a form (Điền vào mẫu đơn.)

Task 1. Work in pairs. Answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Trả lời các câu hỏi sau.)

1. On what occasions do you have to fill in a form? (Bạn phải điền vào một mẫu đơn trong các tình huống nào?)

=> I have to fill in a form when I enroll a class or a course, book a hotel room or apply for a job.

2. What sort of information do you often have to provide when you fill in a form? (Bạn thường cần phải cung cấp dạng thông tin nào khi bạn điền vào mẫu đơn.)

=> When I fill in a form, I have lo provide my personal information or my background.

Task 2. Forms do not usually ask questions, but they ask for information. Match a line in A with a question in B. (Các mẫu đơn thường không hỏi các câu hỏi, nhưng chúng yêu cầu thông tin. Ghép một dòng ở A với một câu hỏi ở B.)

1 - d2 - f3 - e4 - g5 - h6 - c7 - a

Task 3. Forms ask you to do certain things. Do the following: (Các mẫu đơn yêu cầu em làm việc nào đó. Hãy làm những việc sau:)

Unit 2 lớp 10: Writing | Tiếng Anh 10 và giải bài tập tiếng Anh lớp 10

Task 4. Fill in the following form. (Điền vào mẫu đơn sau.)

THE OAK TREE SCHOOL OF ENGLISH ENROLLMENT FORM

PLEASE WRITE IN CAPITAL LETTERS

Mr./Mrs./Miss*

Surname: NGUYEN

First name: NAM

Date of birth: NOVEMBER 15, 2000

Nationality: VIETNAMESE

Language(s): VIETNAMESE, ENGLISH

Address in your country: 102 XA DAN, DONG DA, HA NOI

Occupation: STUDENT

Reason for learning Engliish: Business/Pleasure/Exams/Others*

(if others, please specify)            

How many hours a day do you want to Stay at the school?

4 HOURS

What date you want to start? NOVEMBER 4, 2016

* Delete where not applicable.

Delete where not applicable: xóa thông tin không thích hợp

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 2 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 và bám sát theo nội dung sgk Tiếng Anh lớp 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-2-school-talks.jsp