Bài tập Tiếng Anh 10 Unit 7: The mass media (Phần 1)Unit 7: The mass media

Bài tập Tiếng Anh 10 Unit 7: The mass media (Phần 1)

Đề luyện 1:

I. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest

1. a. payment    b. shade    c. wildlife     d. newspaper

2. a. time    b. chill     c. mind     d. guide

Quảng cáo

3. a. destroy    b. coin     c. voice    d. hole

4. a. meanwhile     b. height     c. light     d. psyche

5. a. shyness    b. reply    c. multiply     d. syllable

II. Choose the one word or phrase - a, b, c or d - that best completes the sentence

6. Are there any good ___________ on television tonight?

a. channels        c. programs

b. showings        d. performances

7. She has been _______ criticized in the press.

a. heavy     b. heaviness     c. heavier     d. heavily

8. Diet plays an important role in the __________ of heart disease.

a. manage    b. manager     c. management    d. manageable

9. After the accident he suffered from loss of __________ .

a. memory    b. memorize    c. memorable     d. memorably

Quảng cáo

10. There are many good __________ programmes on VTV2.

a. documents        c. documentary

b. documental        d. documentation

11. __________ repeated assurances that the product is safe, many people have stopped buying it.

a. By        c. Despite

b. With        d. For

12. She walked home by herself, _______ she knew that it was dangerous.

a. although        c. because

b. but        d. in spite of

13. Watching Wildlife World programmes makes us more aware of our global _____________.

a. responsible        c. responsibilities

b. responses       d. responsibly

14. The little boy was hungry ______ he ate nothing .

a. although     b. so    c. but     d. and

15. Newspaper and magazines present information _________.

a. vision        c. visual

b. visually        d. visible

III. Find one mistake - A, B, C or D - in these sentences

Soạn Tiếng Anh 10 Unit | Tiếng Anh 10 và giải bài tập tiếng Anh lớp 10 Soạn Tiếng Anh 10 Unit | Tiếng Anh 10 và giải bài tập tiếng Anh lớp 10
Quảng cáo

Đáp án:

CâuGhi chúCâuGhi chú
1. c/aɪ/ còn lại là /eɪ/11. cDespite: Mặc dù
2. b/ɪ/ còn lại là /aɪ/12. a
3. d/əʊ/ còn lại là /ɔɪ/13. cresponsibilities: trách nhiệm
4. b/aɪ/ còn lại là /aɪ/14. c
5. d/ɪ/ còn lại là /aɪ/15. b
6. cprogram: chương trình16. Ba eight => the eight
7. dbe heavily criticized: bị chỉ trích nặng nề17. Cbecause of => because
8. c18. Bwhomever => whoever
9. aloss of memory: mất trí nhớ 19. Cwhere => when
10.cdocumentary: phim tài liệu20. Bweather => whether

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 7 khác:

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 10 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-7-the-mass-media.jsp


Nhóm hỏi bài 2k6