Unit 7 lớp 10: Language FocusUnit 7: The mass media

E. Language Focus (Trang 79-80-81 SGK Tiếng Anh 10)

Bài nghe:

Grammar and vocabulary (Ngữ pháp và từ vựng)

Exercise 1. Complete the letter, using the present perfect of the verbs in the box. (Hoàn thành lá thư, sử dụng thì Hiện tại hoàn thành của các động từ trong khung.)

do   be   watch  live
meet  have  take
1. have been2. has lived3. have met4. have done
5. have had6. have taken7. have watched

Exercise 2. Complete the following sentences, using for, since or ago. (Hoàn thành các câu sau, sử dụng for, since hoặc ago.)

1. since2. ago3. for4. for5. Since
6.for7. ago8. ago9. since10. since

Exercise 3. Complete the following sentences, using the information in the box. (Hoàn thành các câu sau, sử dụng thông tin trong khung.)

Because of ... : Bởi vì ...
In spite of ...: Dẫu/Dù cho ...

1. c & f

   Because of the cold weather, we kept the fire burning all day.

   In spite of the cold weather, we all wore shorts.

2. b & d

   Because of his illness, he had to cancel the appointment.

   In spite of his illness, he managed to come to school.

3. a & e

   Because of the large crowds, we could not see what was going on.

   In spite of the large crowds, there were enough seats for everyone.

4. h & j

   Because of the meat shortage, everyone is living on beans.

   In spite of the meat shortage, we have managed to get some beef.

5. i & g

   Because of the bad condition of the house, the council demolished it.

   In spite of the bad condition of the house, they enjoyed living there.

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 7 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 và bám sát theo nội dung sgk Tiếng Anh lớp 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-7-the-mass-media.jsp