Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 11: National ParksUnit 11: National Parks

Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 11: National Parks

Câu điều kiện loại 3

1. Khái niệm

Câu điều kiện loại 3 là câu điều kiện không có thực trong quá khứ. Điều kiện không thể xảy ra trong quá khứ, chỉ mang tính ước muốn trong quá khứ, một giả thiết trái ngược với thực trạng ở quá khứ.

2. Công thức

Công thức:

If + S + had + V(quá khứ phân từ), S + would + have + V(quá khứ phân từ)

Đảo ngữ:

Had + S + V(quá khứ phân từ), S + would have + (quá khứ phân từ)

Ví dụ:

If he had trained hard, he would have won the match.

Had he trained hard, he would have won the match.

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 11 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 và bám sát theo nội dung sgk Tiếng Anh lớp 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-11-national-parks.jsp