Unit 1 lớp 10: ListeningUnit 1: A day in the life of

C. Listening (Trang 16-17 SGK Tiếng Anh 10)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

- Have you ever travelled by cyclo? (Bạn đã từng đi lại bằng xích lô chưa?)

=> Yes, I have.

- When was it? (Đó là khi nào vậy?)

=> It was when I went shopping with my sister last month.

- Is it interesting to travel by cyclo? (Việc di chuyển bằng xích lô có thú vị không?)

=> No. I think it isn't interesting at all. Instead, I think it's hard work for cyclo drivers. They must sell their labor for money.

- Which do you prefer, going by bicycle or by cyclo? Give reason(s)? (Bạn thích đi lại bằng xe đạp hay thích đi lại bằng xích lô? Lý do vì sao?)

=> I prefer going by bicycle, because I can enjoy my time. And moreover, it's good exercise for health.

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. You will hear Mr. Lam, a cyclo driver, talk about his morning activities. Listen to his talk and number the pictures in their correct order. (Bạn sẽ nghe Ông Lâm, một người đạp xích lộ, nói về những hoạt động buổi sáng của mình. Nghe bài nói chuyện của ông và đánh số các hình đúng thứ tự.)

Bài nghe:

Tranh  Thứ tự
 a    3
 b    5
 c    4
 d    6
 e    1
 f    2

Task 2. Listen again. Decide whether the statements are true (T) or false (F). (Nghe lại. Hãy quyết định xem các câu này là đúng (T) hay sai (F).)

Bài nghe:

1-F 2-T 3-F 4-F 5-F 6-F

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in pairs. Take turns to ask and answer questions about Mr. Lam's activities, using the cues below. Then retell his story to the class. (Làm việc theo cặp. Thay phiên nhau hỏi và đáp về các hoạt động của ông Lâm, sử dụng các gợi ý bên dưới. Sau đó kể lại câu chuyện của ông cho cả lớp.)

 name     start work  lunch
 occupation  passengers  rest

Gợi ý: Các bạn có thể hỏi và trả lời các câu hỏi sau:

- What's his name?

His name's Lam.

- What's his occupation? (What's his job?)

He's a cyclo driver.

- What time does he start work?

He starts work at six a.m.

- What time does he have lunch?

He has lunch at twelve o'clock noon.

- Where does he have lunch? At home?

No. He has lunch at a food stall near Ben Thanh Market.

- How many passengers does he usually have in the morning?

He usually has 4 passengers in the morning.

- Who are his passengers?

His first passenger is usually an old man who goes from District 5 to District 1. The second passenger is a lady from Tran Hung Dao Street, who goes shopping at Thai Binh Market every two days. And his third passengers are two school pupils, a girl and a boy at Nguyen Thi Minh Khai School.

- Does he take a rest?

Yes. He takes a short rest after lunch.

- Does he take a rest at home?

No. He lakes a rest on his cyclo under a tree.

Retell Mr Lam's story

His name's Lam. He's a cyclo driver. He starts work at six o'clock His first passenger is usually an old man who goes from District 5 to District 1. And his sccond passensger is a lady who does shopping at Thai Binh Market every two days. And his third passengers are two school pupils (whom) he takes from Nguyen Thi Minh Khai School to their house. He has lunch at a food stall near Ben Thanh Market. Alter lunch, he parks his cyclo under a tree and takes a short rest.

TAPESCRIPT - Nội dung bài nghe:

Hello everyone, my name's Lam. I'm a cyclo driver in Ho Chi Minh City. I usually have a busy working day. I get up at five thirty in the morning. I start work at six. My first passenger is usually an old man. I take him from District 5 to District 1. After I drop him at a cafe near Ho Chi Minh Teachers' Training College. I pedal to Thai Binh Market. My next passenger is a lady who does shopping there every two days. I help her put all her purchases into the cyclo and then take her to her shop in Tran Hung Dao Street. At about ten thirty, I ride off toward Nguven Thi Minh Khai School. There I park my cyclo, chat with some of my fellows and wait for my third passengers. They are two school pupils, a girl and a boy. I take them home. At twelve, I have lunch at a food stall near Ben Thanh Market. After lunch, I park my cyclo under a tree, take a short rest and then continue my afternoon's work.

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 1 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 và bám sát theo nội dung sgk Tiếng Anh lớp 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-1-a-day-in-the-life-of.jsp