Unit 9 lớp 10: Language FocusUnit 9: Undersea World

E. Language Focus (Trang 101-102-103 SGK Tiếng Anh 10)

Bài nghe:

Grammar and vocabulary (Ngữ pháp và từ vựng)

Should

Exercise 1. For each situation in brackets write a sentence with should or shouldn't + one of the phrases in the box below. (Với mỗi tình huống trong ngoặc, viết một câu với should hoặc shouldn't + một cụm từ trong khung dưới đây.)

1. She should go away for a few days.

2. You should look for another job.

3. He shouldn't go to bed so late.

4. You should take a photograph.

5. She shouldn't use her car so much.

6. He should put some pictures on the wall.

Exercise 2. Read the situations and write sentences with I think / I don't think... should.... (Đọc các tình huống sau và viết các câu với I think / I don't think... should....)

1. I don't think they should get married.

2. I think smoking should be banned, especially in restaurants.

3. I don't think you should go out this evening.

4. I think the boss should resign.

Conditional sentence type 2 (Câu điều kiện loại 2)

Exercise 3. Put the verbs into the correct form. (Cho dạng đúng của động từ.)

1. didn't go2. would feel3. would take4. refused
5. would not get6. closed down7. pressed8. would be
9. didn't come10. borrowed11. walked12. would understand

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 9 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 và bám sát theo nội dung sgk Tiếng Anh lớp 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-9-undersea-world.jsp