Tiếng Anh 12 Unit 2I Culture (trang 34) - Friends Global 12Lời giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 2I Culture trang 34 trong Unit 2: Problems sách Friends Global 12 (bộ sách Chân trời sáng tạo) hay, chi tiết giúp học sinh lớp 12 dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 12 Unit 2I.

Tiếng Anh 12 Unit 2I Culture (trang 34) - Friends Global 12

Quảng cáo

1 (trang 34 Tiếng Anh 12 Friends Global): SPEAKING Work in pairs. Think of three important problems that the world faces today. How do you think we can solve them? (Làm việc theo cặp. Nghĩ ba vấn đề quan trọng mà thế giới ngày nay đang phải đối mặt. Có thể giải quyết những vấn đề đó như thế nào?)

Gợi ý:

- Extreme weather – many countries are experiencing record-breaking heat. Possible solutions include planting more trees and protecting forests to provide shade; increasing the use of renewable energy sources like solar and wind to reduce greenhouse gas emissions which cause global warming; etc.

- Military conflicts – like the war in Gaza which killed thousands of innocent people. Possible solutions include encouraging peaceful dialogue and negotiations between conflicting countries; promoting education and cultural exchange to foster understanding and tolerance between different cultures; etc.

- Risks from AI – job loss due to AI automation, deepfake technology, just to name a few. Possible solutions include developing and enforcing laws to ensure that AI technologies are used ethically and safely; raising awareness of the public about AI and how it works so that they know how to better protect themselves; etc.

Quảng cáo

Dịch:

- Thời tiết khắc nghiệt – nhiều quốc gia đang phải hứng chịu nắng nóng kỷ lục. Giải pháp: trồng thêm cây xanh và bảo vệ rừng để tạo bóng mát; tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và năng lượng gió để giảm phát thải khí nhà kính gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu;...

- Xung đột quân sự – như cuộc chiến ở Gaza đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người dân vô tội. Giải pháp: khuyến khích đối thoại và đàm phán hòa bình giữa các nước xung đột; thúc đẩy giáo dục và trao đổi văn hóa nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và khoan dung giữa các nền văn hóa khác nhau;...

- Các hiểm họa từ AI – mất việc làm do tự động hóa AI, công nghệ lừa đảo deepfake,... Giải pháp: xây dựng và thực thi các điều luật quy định về đạo đức AI và sử dụng an toàn AI; nâng cao nhận thức của công chúng về AI và cách thức hoạt động của AI để họ biết cách tự bảo vệ bản thân tốt hơn;...

2 (trang 34 Tiếng Anh 12 Friends Global): Read the text. What solution did the British government suggest for a problem in the 18th century? Was it successful? (Đọc văn bản. Chính phủ Anh đã đề xuất giải pháp gì cho một vấn đề ở thế kỷ 18? Giải pháp đó có thành công không?)

Quảng cáo

Tiếng Anh 12 Unit 2I Culture (trang 34) | Friends Global 12

On a stormy night in 1707, four ships struck rocks off the south coast of England and sank. One thousand, four hundred sailors were drowned. The ships had crashed because they had no way of knowing how far they had travelled in a particular direction; they could not calculate their longitude, which required accurate time measurement. It was the most serious in a series of accidents at sea, and a stunned British government decided to act. In such difficult circumstances, they believed that the best response to the disaster was a competition: the Longitude Prize.

The Longitude Prize was no ordinary competition. To win it, someone had to find a way of calculating how far a ship had travelled east or west from its point of departure. Geniuses such as Sir Isaac Newton had failed to find a solution, so to ensure the interest of Britain’s greatest scientific minds, the government offered a prize of £20,000 - the equivalent of £2.6 million in today’s money. But to everyone’s surprise, it wasn’t a famous academic who solved the problem, but an unknown carpenter.

Quảng cáo

When John Harrison wasn’t working with wood, he was making clocks. An accurate clock would allow sailors to calculate their position, but at the time it was thought impossible to create a mechanical clock that could work on a ship. The movement of the sea and the changes in temperature destroyed the delicate parts. However, after three frustrated attempts, Harrison’s fourth sea clock, H4, finally triumphed. Its mechanics were so good that the H4 worked better than most clocks on land.

The Longitude Prize and Harrison’s success generated a lot of interest in the 18th century, but it was soon forgotten. However, in 2013, the British government created a new Longitude Prize, offering £10 million to the person who could solve a great challenge to humanity. An enthralled public then took part in a TV programme where viewers chose one challenge from a list of six for scientists to focus on. The question now is, will someone be able to solve it just as well as Harrison solved the challenge presented to him?

Gợi ý:

 - In the 18th century, the British government suggested a competition to win the Longtitude Prize as a way to find a solution for a marine disaster.

- The solution proved to be successful since it had attracted John Harrison, a relatively unknown carpenter and clockmaker, to take part in. Eventually, he invented the marine chronometer called H4, helping his government solve the difficult problem.

Dịch:

- Ở thế kỷ 18, chính phủ Anh đã đề xuất tổ chức một cuộc thi giành Giải thưởng Longtitude nhằm tìm ra giải pháp cho một thảm họa đường biển.

- Giải pháp đã cho thấy sự thành công khi thu hút được John Harrison, một thợ mộc và thợ đồng hồ không mấy tên tuổi, tham gia. Cuối cùng, ông đã phát minh ra chiếc đồng hồ hàng hải có tên H4, giúp chính phủ Anh giải quyết bài toán khó.

Hướng dẫn dịch:

Thiết bị GPS đầu tiên trên thế giới

Vào một đêm giông bão năm 1707, bốn con tàu va phải đá ngầm ngoài khơi bờ biển phía nam nước Anh và chìm xuống. 1400 thủy thủ đã bỏ mạng. Bốn con tàu chịu kết cục bi thảm vì không có cách nào biết được quãng đường họ đã đi bao xa và theo hướng nào; họ không xác định được vị trí kinh độ vì việc này đòi hỏi phải có phương pháp đo thời gian chính xác. Đây là thảm kịch thương vong nhất trong hàng loạt tai nạn trên biển thời điểm đó, khiến một chính phủ Anh choáng váng quyết định phải hành động. Trong thời điểm khó khăn như vậy, họ tin rằng cách ứng phó tốt nhất đó là tổ chức một cuộc thi để trao Giải thưởng Longitude.

Đây không phải là một cuộc thi bình thường. Để giành được Giải thưởng Longitude, người chiến thắng phải tìm được cách tính quãng đường tàu đi trên biển về phía đông hay phía tây từ điểm xuất phát. Những thiên tài như Isaac Newton đã thất bại trong việc tìm ra giải pháp, vì vậy để khích lệ những bộ óc khoa học vĩ đại nhất nước Anh tham gia cuộc thi, chính phủ Anh đã đưa ra giải thưởng trị giá 20.000 bảng Anh - tương đương 2,6 triệu bảng theo thời giá ngày nay. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, cuối cùng người đã tìm ra giải pháp không phải là nhà khoa học nổi tiếng nào cả mà là một người thợ mộc vô danh.

Khi John Harrison không làm việc với gỗ thì ông ấy làm đồng hồ. Một chiếc đồng hồ chính xác sẽ cho phép các thủy thủ tính toán vị trí trên biển, nhưng thời điểm đó người ta cho rằng không thể nào tạo ra một chiếc đồng hồ cơ có thể hoạt động được trên tàu. Chuyển động của biển và nhiệt độ hay thay đổi được cho là sẽ phá hủy các bộ phận dễ vỡ của đồng hồ. Tuy nhiên, sau ba lần thất vọng, chiếc đồng hồ đi biển thứ tư của Harrison ra đời, đặt tên là H4, cuối cùng đã thành công. Cơ chế của H4 tốt đến mức nó có thể hoạt động còn tốt hơn hầu hết đồng hồ trên đất liền.

Giải thưởng Longitude và thành công của ông Harrison đã thu hút rất nhiều sự quan tâm ở thế kỷ 18, nhưng rồi rơi vào quên lãng. Tuy nhiên, vào năm 2013, chính phủ Anh đã tạo ra Giải thưởng Longitude mới để trao 10 triệu bảng cho người nào có thể tìm ra giải pháp cho một thách thức lớn của nhân loại. Sau đó, công chúng bị mê hoặc bởi giải thưởng đã tham gia vào một chương trình truyền hình trong đó người xem chọn một thách thức từ một danh sách gồm sáu thách thức lớn để các nhà khoa học tập trung tìm cách giải quyết. Câu hỏi bây giờ đó là liệu có ai đó có thể tìm ra một giải pháp hay như giải pháp của ông Harrison năm xưa hay không?

3 (trang 34 Tiếng Anh 12 Friends Global): Read the text again. Answer the questions. (Đọc lại văn bản và trả lời các câu hỏi.)

1 What was the situation that the British government decided to deal with?

2 What surprised people about the winner of the Longitude Prize?

3 Why didn’t sailors use mechanical clocks to calculate their positions?

4 Why do you think the successful sea clock was called H4?

5 How was the challenge for the new Longitude Prize decided on?

Đáp án:

1 The situation that the British government decided to deal with was to find a way to calculate a ship’s longitude while at sea to prevent further accidents from happening.

2 People were surprised that the winner of the Longitude Prize was not any famous academic or scientist, but an unknown carpenter and clockmaker called John Harrison.

3 Because it was thought that the movement of the sea and changes in temperature would damage the delicate parts of the clocks, making them unreliable for accurate timekeeping at sea.

4 Maybe because it was the fourth model created by John Harrison in his attempts to develop a workable marine chronometer. ‘H’ might stand for ‘Harrison’ his last name while ‘4’ implied that it was his fourth attempt.

5 It was decided through a TV program where viewers chose one challenge from a list of six for scientists to focus on. The process engaged the public and allowed them to have a say in determining the focus of the prize.

Dịch:

1 Tình huống mà chính phủ Anh quyết định giải quyết là gì?

Đó là tìm ra cách xác định kinh độ của tàu khi đi biển để ngăn tai nạn tiếp tục xảy ra.

2 Điều gì khiến người ta ngạc nhiên về người đoạt giải Longitude?

Người ta rất ngạc nhiên khi người đoạt giải Longitude không phải là một học giả hay nhà khoa học nổi tiếng nào mà là một người thợ mộc và thợ đồng hồ vô danh tên là John Harrison.

3 Tại sao thủy thủ không dùng đồng hồ cơ để tính toán vị trí của tàu?

Vì người ta cho rằng chuyển động của biển và nhiệt độ hay thay đổi sẽ làm hỏng các bộ phận dễ vỡ của đồng hồ, nên dùng đồng hồ để tính toán chính xác giờ giấc trên biển là không khả thi.

4 Bạn nghĩ tại sao chiếc đồng hồ đi biển thành công thắng giải lại có tên là H4?

Có thể là vì đây là model thứ tư được John Harrison trình làng trong nỗ lực tạo ra đồng hồ đi biển có thể hoạt động được. Chữ ‘H’ có thể là viết tắt của họ ‘Harrison’, còn số ‘4’ ẩn ý đây là sản phẩm thứ tư của ông.

5 Thử thách cho Giải thưởng Longitude mới được quyết định như thế nào?

Thông qua một chương trình truyền hình trong đó người xem chọn một thử thách trong danh sách sáu thử thách để các nhà khoa học tập trung tìm cách giải quyết. Làm như vậy thu hút công chúng và cho phép họ tham gia quyết định về giải thưởng.

4 (trang 34 Tiếng Anh 12 Friends Global): SPEAKING Work in pairs. The Longitude Prize is a prize for anyone that can solve one of the problems in the list. Which one would you choose to be the challenge for the new Longitude Prize? Why? (Làm việc theo cặp. Giải thưởng Longitude được trao cho người có thể giải quyết được một trong sáu vấn đề trong danh sách. Bạn chọn vấn đề nào cho Giải Longitude mới? Tại sao?)

THE LONGITUDE PRIZE CHALLENGES

Flight - How can we fly without damaging the environment?

Food - How can we make sure everyone has nutritious, sustainable food?

Antibiotics - How can we prevent the rise of resistance to antibiotics?

Paralysis - How can we restore movement to disabled people?

Water - How can we provide access to safe and clean water for everyone?

Dementia - How can we help people who are losing their memories and other mental abilities?

Hướng dẫn dịch:

CÁC THÁCH THỨC CHO GIẢI THƯỞNG LONGITUDE

Bay - Làm sao để bay mà không gây hại đến môi trường?

Thức ăn - Làm sao đảm bảo mọi người đều có thực phẩm bổ dưỡng, bền vững?

Thuốc kháng sinh - Làm sao ngăn chặn sự gia tăng tình trạng kháng thuốc kháng sinh?

Chứng tê liệt - Làm sao khôi phục khả năng vận động cho người khuyết tật?

Nước - Làm thế cung cấp nước sạch và an toàn cho tất cả mọi người?

Chứng mất trí nhớ - Làm sao để giúp những người đang dần mất đi ký ức và các khả năng trí tuệ khác?

Gợi ý:

- I would choose Flight as the challenge for the new Longitude Prize because air travel is essential for global connectivity, trade, and tourism. Yet, it contributes significantly to greenhouse gas emissions. Therefore, solving this can help combat climate change.

- I would choose Food because millions of people globally are suffering from hunger and malnutrition. Moreover, nutritious food can reduce healthcare costs by preventing diet-related diseases, which is beneficial especially to developing countries.

- I would choose Antibiotics because antibiotic resistance is a threat that makes diseases untreatable. Therefore, protecting their effectiveness is crucial to ensure that our future generations can use them when needed.

- I would choose Paralysis because restoring movement can greatly improve the lives of people with disabilities and empower them to lead more independent lives. Besides, innovations in this area can lead to breakthroughs in neurology and robotics.

- I would choose Water because water is a basic human necessity. Lack of clean water affects people’s health, hygiene, and survival. Furthermore, providing clean water can improve education in many places (children can go to school instead of fetching water).

- I would choose Dementia because aging population is becoming a trend in many countries. More preventive medicine and cures for this condition can not only ease the burden on families and caregivers but also enhance the quality of life for those affected

Dịch:

- Tôi sẽ chọn Bay làm thử thách cho Giải Longitude mới vì di chuyển bằng đường hàng không rất cần thiết cho sự kết nối, thương mại và du lịch toàn cầu. Tuy nhiên, nó góp phần đáng kể vào phát thải khí nhà kính. Vì vậy, giải quyết vấn đề này rất quan trọng trong công cuộc chống lại biến đổi khí hậu.

- Tôi sẽ chọn Thực phẩm vì hàng triệu người trên toàn cầu đang phải chịu cảnh đói và suy dinh dưỡng. Thêm vào đó, thực phẩm bổ dưỡng giúp giảm chi phí chăm sóc sức khỏe vì chúng ngăn ngừa các bệnh liên quan đến ăn uống, điều này đặc biệt có lợi cho các nước đang phát triển.

- Tôi sẽ chọn Thuốc kháng sinh vì tình trạng kháng kháng sinh là một hiểm họa khiến nhiều bệnh tật không được chữa khỏi. Vì vậy, việc duy trì công dụng của thuốc kháng sinh là rất quan trọng để đảm bảo rằng thế hệ tương lai có thể sử dụng chúng khi cần thiết.

- Tôi sẽ chọn Chứng tê liệt vì khôi phục vận động có thể cải thiện đáng kể cuộc sống của người khuyết tật và giúp họ có cuộc sống tự chủ hơn. Ngoài ra, những sáng kiến trong lĩnh vực này có thể dẫn đến đột phá trong lĩnh vực thần kinh học và robot.

- Tôi sẽ chọn Nước vì nước là nhu cầu cơ bản của con người. Thiếu nước sạch ảnh hưởng đến sức khỏe, vệ sinh và sự sống còn. Bên cạnh đó, cung cấp nước sạch còn có thể cải thiện giáo dục ở nhiều nơi (trẻ em có thể đến trường thay vì phải đi lấy nước).

- Tôi sẽ chọn Chứng mất trí nhớ vì già hóa dân số đang trở thành xu hướng ở nhiều quốc gia. Có nhiều loại thuốc phòng ngừa và cách chữa trị hơn cho tình trạng này không chỉ có thể giảm bớt gánh nặng cho gia đình và người chăm sóc mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống cho những người bị ảnh hưởng.

5 (trang 34 Tiếng Anh 12 Friends Global): Listen to a podcast. Which problem from exercise 4 was chosen as the challenge for the Longitude Prize? (Nghe podcast. Vấn đề nào trong bài 4 được chọn làm thử thách cho Giải Longitude mới?)

6 (trang 34 Tiếng Anh 12 Friends Global): Listen again. Choose the correct answers (a–c). (Nghe lại và chọn câu trả lời đúng (a–c).)

7 (trang 34 Tiếng Anh 12 Friends Global): SPEAKING Work in pairs. What important problem in the world would you add to the list in exercise 4? (Làm việc theo cặp. Vấn đề quan trọng nào trên thế giới bạn sẽ thêm vào danh sách trong bài 4?)

Gợi ý:

I would like to add the following problem to the list of Longitude Prize’s challenges: “Biodiversity - How can we halt and reverse the loss of biodiversity and protect endangered species and ecosystems?”

I choose this problem because biodiverse ecosystems, such as forests and wetlands, play a key role in regulating the climate, so preserving these ecosystems helps mitigate climate change. Moreover, biodiversity contributes considerably to industries such as agriculture and tourism, which is beneficial especially to developing economies.

Dịch:

Tôi muốn thêm vấn đề về “Đa dạng sinh học - Làm sao ngăn chặn và đảo ngược tình trạng mất đa dạng sinh học, bảo vệ các loài sinh vật và hệ sinh thái có nguy cơ tuyệt chủng?” vào danh sách các thách thức của Giải thưởng Longitude.

Tôi chọn vấn đề này vì các hệ sinh thái đa dạng sinh học như rừng và đất ngập nước có vai trò then chốt trong việc điều hòa khí hậu nên bảo tồn các hệ sinh thái này là một giải pháp cho biến đổi khí hậu. Thêm vào đó, đa dạng sinh học đóng góp đáng kể cho các ngành như nông nghiệp và du lịch, mang lại nhiều lợi ích đặc biệt cho các nền kinh tế đang phát triển.

Lời giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 2: Problems hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 12 Friends Global hay khác:

Săn shopee giá ưu đãi :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official
Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên