Unit 4 lớp 12: ListeningUnit 4 lớp 12: Listening

1 (trang 52-SGK tiếng anh 12). Read about how three students use social media. Complete the sentences with the words from the box. (Đọc về cách ba học sinh sử dụng phương tiện truyền thông xã hội. Hoàn thành câu với các từ trong hộp.)

Quảng cáo

updates        interactive       app       record        connect         GPS        audio

Student A: I can now talk with my friends and relatives using a free video chat (1) _________ on my favourite social media. I can also (2) _________my own videos and send them to other people. I can even use a(n) (3) _________ app to find my way around in a new place.

Student B: I got an A on my English test last week. I'm so proud because I worked so hard. I joined a(n) (4) _________ online course taught by an experienced tutor. I also became a member of an online language community where I was able to (5) _________ with native speakers, ask questions and practise speaking via (6) _________ and video chat.

Student C: I've been using different social media sites for a year and they have really changed my life. I can connect with people I know and make new friends any time. I can also post (7) _________ on my projects and start an open discussion with my classmates.  

Đáp án:

1. app2. record3. GPS4. interactive
5. connect6. audio7. updates

Hướng dẫn dịch:

Học sinh A: Bây giờ tôi có thể trò chuyện với bạn bè và người thân của tôi bằng cách sử dụng một ứng dụng trò chuyện video miễn phí trên các phương tiện truyền thông xã hội yêu thích của tôi. Tôi cũng có thể ghi âm video của riêng tôi và gửi chúng cho người khác. Tôi thậm chí có thể sử dụng một ứng dụng định vị GPS để tìm đường của tôi xung quanh ở một nơi mới.

Học sinh B: Tôi đã nhận được điểm A bài kiểm tra tiếng Anh vào tuần trước. Tôi rất tự hào vì tôi đã học tập rất chăm chỉ. Tôi đã tham gia một khóa học tương tác trực tuyến do giảng viên có kinh nghiệm dạy. Tôi cũng đã trở thành một thành viên của cộng đồng ngôn ngữ trực tuyến, nơi tôi có thể kết nối với người bản xứ, đặt câu hỏi và thực hành nói qua âm thanh và trò chuyện video.

Học sinh C: Tôi đã sử dụng các trang web truyền thông xã hội khác nhau trong một năm và chúng đã thực sự thay đổi cuộc sống của tôi. Tôi có thể kết nối với những người tôi biết và kết bạn mới bất cứ lúc nào. Tôi cũng có thể đăng cập nhật lên môn học của tôi và bắt đầu thảo luận cởi mở với các bạn cùng lớp của tôi.

2 (trang 52-SGK tiếng anh 12). Listen to a conversation between two students talking about language learning applications. Which of the following did they not talk about. (Nghe một cuộc trò chuyện giữa hai học sinh nói về các ứng dụng học ngôn ngữ. Điều gì sau đây họ lại không nói về?)

Quảng cáo

Bài nghe:

1. Lan's English test results 

2. Nam's birthday 

3. Language-learning courses 

4. Playing online games 

5. Chatting online with native speakers 

6. Writing a blog 

Đáp án: 2 và 3.

Nội dung bài nghe:

Nam: Congratulations, Lan! You've got an A on your English test!

Lan: Thanks, Nam. I should really thank a few social networking sites that help me to improve my English.

Nam: Sounds interesting! So how did you improve your English?

Lan: First, I registered and created an account with my nickname. Then I downloaded some free language learning apps on my smartphone and started revising and learning new vocabulary on the go. I could practise while on the bus on my way to school or while jogging in the park.

Nam: Wow! So you don't play online games anymore?

Lan: Of course I do, but I focus on language games such as Scrabble and crossword puzzles.

Nam: Really? I didn't know you were keen on these games. Aren't they boring?

Lan: Not if you connect and compete with other online gamers. You can also make friends and have fun.

Nam: Really? But you still need a tutor to explain things or correct your English if you make a mistake.

Lan: Exactly. Some social networking sites help you to connect with native speakers so you can ask questions or have your writing drafts corrected.

Nam: Sounds good! I saw that you uploaded some vocabulary and grammar flashcards on all your social media sites. How did you create them?

Lan: I used a free programme available on my smartphone. I also used the recording feature to collect interesting samples from English TV and radio. Have you also seen my photos on my English blog?

Nam: Yes, I have. Great photos!

Lan: Thanks.

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

Nam: Chúc mừng, Lan! Bạn đã có điểm A bài kiểm tra tiếng Anh !

Lan: Cảm ơn, Nam. Tôi thực sự cần phải cảm ơn một vài trang web mạng xã hội giúp tôi cải thiện tiếng Anh của mình.

Nam: Nghe thật thú vị! Vậy bạn đã cải thiện tiếng Anh của bạn như thế nào?

Lan: Trước tiên, tôi đã đăng ký và tạo một tài khoản với biệt danh của mình. Sau đó, tôi đã tải xuống một số ứng dụng học ngôn ngữ miễn phí trên điện thoại thông minh của tôi và bắt đầu sửa đổi và học từ vựng mới khi di chuyển. Tôi có thể luyện tập khi đang trên xe buýt trên đường đi học hoặc khi đang chạy bộ trong công viên.

Nam: Wow! Vì vậy, bạn không chơi trò chơi trực tuyến nữa?

Lan: Tất nhiên có chứ, nhưng tôi tập trung vào các trò chơi ngôn ngữ như Scrabble và câu đố ô chữ.

Nam: Thật sao? Tôi không biết bạn quan tâm đến những trò chơi này. Chúng không phải là nhàm chán sao?

Lan: Không nếu bạn kết nối và cạnh tranh với các game thủ trực tuyến khác. Bạn cũng có thể kết bạn và vui chơi.

Nam: Thật sao? Nhưng bạn vẫn cần một người dạy kèm để giải thích những điều hoặc sửa tiếng Anh của bạn nếu bạn mắc lỗi.

Lan: Chính xác. Một số trang web mạng xã hội giúp bạn kết nối với người bản xứ để bạn có thể đặt câu hỏi hoặc soạn thảo bản thảo của mình.

Nam: Nghe thật thú vị! Tôi thấy rằng bạn đã tải lên một số từ vựng và flashcrards ngữ pháp trên tất cả các trang web truyền thông xã hội của bạn. Bạn đã tạo ra chúng như thế nào?

Lan: Tôi đã sử dụng một chương trình miễn phí có sẵn trên điện thoại thông minh của tôi. Tôi cũng đã sử dụng tính năng ghi âm để thu thập các mẫu thú vị từ đài truyền hình và đài phát thanh tiếng Anh. Bạn đã từng nhìn thấy những bức ảnh của tôi trên blog tiếng Anh của tôi chưa?

Nam: Vâng, tôi nhìn thấy rồi. Hình ảnh tuyệt vời!

Lan: Cảm ơn.

3 (trang 52-SGK tiếng anh 12). Listen again. Give answers to the following questions. (Nghe lại. Trả lời các câu hỏi sau.)

Bài nghe:

1. How does Lan learn new vocabulary?

2. Why does Lan like playing language games?

3. How does Lan connect with native speakers of English?

4. How did she create her flashcards?

Đáp án:

1. She downloaded some language learning apps on her smartphone and started learning vocabulary on the go.

2. Because she wants to improve her English.

3. She uses some social networking sites.

4. She used a free programme on her smartphone.

Hướng dẫn dịch:

1. Cô ấy đã tải xuống một số ứng dụng học ngôn ngữ trên điện thoại thông minh của mình và bắt đầu học từ vựng khi đang di chuyển.

2. Vì cô ấy muốn cải thiện trình độ tiếng Anh của mình.

3. Cô ấy sử dụng một số trang mạng xã hội.

4. Cô ấy đã sử dụng một chương trình miễn phí trên điện thoại thông minh của mình.

4 (trang 52-SGK tiếng anh 12). Work in groups of four. Listen again. What do think about Lan's ways of improving her English? What can you learn from her experience? (Làm việc trong nhóm bốn người. Lắng nghe một lần nữa.Bạn suy nghĩ gì về cách cải thiện tiếng Anh của Lan? bạn có thể học hỏi gì từ kinh nghiệm của cô?)

Hướng dẫn làm bài:

I can learn from Lan's experience: download some language learning apps on my smartphone and started learning vocabulary on the go, uses some social networking sites to learn, and play game crossword puzzles.

Hướng dẫn dịch:

Tôi có thể học từ kinh nghiệm của Lan: tải xuống một số ứng dụng ngôn ngữ cho điện thoại thông minh của tôi và bắt đầu học từ vựng khi di chuyển, sử dụng một số trang web mạng xã hội để học, và chơi trò chơi ô chữ.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 4 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-4-the-mass-media.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác