Unit 4 lớp 12: WritingUnit 4 lớp 12: Writing

1 (trang 53-SGK tiếng anh 12). Work in pairs. Discuss the difference between a graph and a chart; and how to describe a pie chart. (Làm việc theo cặp. Thảo luận về sự khác biệt giữa một đồ thị và biểu đồ và làm thế nào để mô tả biểu đồ hình tròn.)

Quảng cáo

Unit 4 lớp 12: Writing | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 12 mới

Unit 4 lớp 12: Writing | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 12 mới

Đáp án:

Charts and graphs represent a series of data but they are different from each other. Graphs are mainly used to represent variation in values over a period of time. Charts are used to give information about the frequency of different quantities in a single pictorial representation.

To describe a pie chart we should specify the information (content) and proportion of each segment, which can be measured in percentages (%) or fractions (e.g. one-third, a quarter).

Hướng dẫn dịch:

Biểu đồ và đồ thị đại diện cho một loạt dữ liệu nhưng chúng khác xa nhau. Đồ thị chủ yếu được sử dụng để biểu thị sự thay đổi của các giá trị trong một khoảng thời gian. Biểu đồ được sử dụng để cung cấp thông tin về tần suất của các đại lượng khác nhau trong một biểu diễn hình ảnh duy nhất.

Để mô tả biểu đồ hình tròn, chúng ta nên chỉ định thông tin (nội dung) và tỷ lệ của từng phân đoạn, có thể được đo bằng phần trăm (%) hoặc phần nhỏ (ví dụ: một phần ba, một phần tư).

Quảng cáo

2 (trang 53-SGK tiếng anh 12). The pie chart below illustrates the forms of communication used by students in Intel Secondary School. Complete the description with the words in the box. (Biểu đồ hình tròn dưới đây minh họa các hình thức truyền thông được sử dụng bởi các sinh viên trong trường Trung học Intel. Hoàn thành các mô tả với các từ trong hộp.)

Unit 4 lớp 12: Writing | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 12 mới

tied in        majority       recorded        preferences               dominant        the least

The pie chart shows the preferred forms of communication recorded in a survey carried out in Intel Secondary School in August 2014. Following is a brief description of the students' (1) _________. Social networking is (2) _________as the most preferred form of communication with a (3) _________ of 27%. Mobile phone ranks the second at 23%. Emailing is closely (4) _________ with instant messaging at 17% each. The least is face-to-face socialising, which is given 1% less than emailing and instant messaging.

To conclude, the (5) _________ mode of communication for the students at Intel Secondary School is social networking. Of all the other forms – mobile phone talking, emailing, face-to-face socialising and instant messaging – students use face-to-face socialising (6) _________.

Đáp án:

Quảng cáo
1. preferences2. recorded3. majority
4. tied in5. dominant6. the least

Hướng dẫn dịch:

Biểu đồ tròn cho thấy các hình thức giao tiếp được ưa thích được ghi lại trong một cuộc khảo sát được thực hiện tại Trường Trung học Intel vào tháng 8 năm 2014. Dưới đây là một mô tả ngắn gọn về sở thích của học sinh. Mạng xã hội là được ghi nhận là hình thức giao tiếp được ưa thích nhất với phần lớn là 27%. Điện thoại di động đứng thứ hai ở mức 23%. Gửi email được ràng buộc chặt chẽ với chặt chẽ với tin nhắn tức thời với mức 17% mỗi. Ít nhất là đối mặt với xã hội trực tiếp, nó ít hơn 1% so với gửi email và nhắn tin tức thì. 

Để kết luận, phương thức truyền thông chiếm ưu thế với học sinh của Trường Trung học Intel là mạng xã hội. Trong tất cả các hình thức khác - nói chuyện điện thoại di động, gửi email, gặp mặt trực tiếp và tin nhắn tức thì - học sinh sử dụng giao tiếp xã hội trực tiếp là ít nhất.

3 (trang 53-SGK tiếng anh 12). Study the pie chart and write a paragraph of 130-160 words to describe it. (Nghiên cứu các biểu đồ hình tròn và viết một đoạn 130-160 từ để mô tả nó.)

Unit 4 lớp 12: Writing | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 12 mới

Đáp án:

The pie chart shows students' preferred online resources recorded in a survey carried out at Intel Secondary School Library in 2014. Following is a brief description of the students'preferences.

We can see that a majority of students played interactive games, which rank the first at 30%. Fiction e-books line in the second at 20%, and are at 10% less than interactive games. Online magazines rank the third at 18% while non-fiction e-books account for 15%. Online dictionaries are the fifth library resource at 11%. Only a minority of students, or 6%, used science journals, which is the least popular of all resources, and used fivefold less than the most preferred resource, interactive games.

To conclude, the dominant form of online resources used by the students at Intel Secondary School Library is interactive games. Of all the other resources - fiction e-books, online magazines, non-fiction e-books, online dictionaries and science journals - students used science journals the least.

Hướng dẫn dịch:

Biểu đồ hình tròn cho thấy các nguồn tài nguyên trực tuyến ưa thích của học sinh được ghi lại trong một cuộc khảo sát được thực hiện tại Thư viện Trường Trung học Cơ sở Intel vào năm 2014. Sau đây là mô tả ngắn gọn về các tài liệu tham khảo của học sinh.

Chúng ta có thể thấy rằng phần lớn sinh viên đã chơi các trò chơi tương tác, xếp hạng đầu tiên với tỷ lệ 30%. Xếp thứ hai là dòng sách điện tử viễn tưởng với 20% và ít hơn 10% so với trò chơi tương tác. Tạp chí trực tuyến xếp thứ ba với 18% trong khi sách điện tử phi hư cấu chiếm 15%. Từ điển trực tuyến là tài nguyên thư viện thứ năm với 11%. Chỉ có một số ít học sinh, hay 6%, sử dụng các tạp chí khoa học, tạp chí ít phổ biến nhất trong tất cả các nguồn tài nguyên và được sử dụng ít hơn gấp năm lần so với tài nguyên ưa thích nhất, trò chơi tương tác.

Để kết luận, hình thức chủ đạo của các nguồn tài nguyên trực tuyến được sử dụng bởi các học sinh tại Thư viện Trường Trung học Cơ sở Intel là các trò chơi tương tác. Trong tất cả các tài nguyên khác - sách điện tử viễn tưởng, tạp chí trực tuyến, sách điện tử phi hư cấu, từ điển trực tuyến và tạp chí khoa học - sinh viên sử dụng tạp chí khoa học ít nhất.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 4 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-4-the-mass-media.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác