Unit 4 lớp 12: ReadingUnit 4 lớp 12: Reading

1. Work in pairs. Put the words and phrases related to the mass media in three groups: print, television and the Internet. Use a dictionary to look up unfamiliar words. (Làm việc theo cặp. Đặt các từ và cụm từ liên quan đến các phương tiện truyền thông đại chúng trong ba nhóm: in, truyền hình và Internet. Sử dụng từ điển để tra các từ lạ.)

Quảng cáo

Print: books, magazines, leaflets, newspapers.

Television: news programmes, dramas, reality shows, documentaries.

The Internet: email, websites, instant messaging, data sharing, social networking.

2. Quickly read the text and choose the best heading. (Nhanh chóng đọc các văn bản và chọn tiêu đề hay nhất.)

b. Forms of mass media.

3. Match each of the following words with its meaning. Use a dictionary if necessary. (Khớp mỗi từ sau đây với ý nghĩa của nó. Sử dụng từ điển nếu cần thiết.)

a. 3b. 4c. 6e. 1f. 5

4. Read the text again. Decide if the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box (Đọc văn bản một lần nữa. Quyết định xem các nhận định sau đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG). Đánh dấu vào ô đúng.)

Quảng cáo
1. F2. T3. F4. T5. NG

5. Work in pairs. Tell each other about the forms of mass media that you use every day. Explain how you benefit from using them. (Làm việc theo cặp. Nói về các hình thức truyền thông đại chúng mà bạn sử dụng hàng ngày. Giải thích cách bạn được hưởng lợi từ việc sử dụng chúng.)

Quảng cáo

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 4 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


unit-4-the-mass-media.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa